Individuelt studieforløb

Kursusindhold

Formålet med det individuelle studieforløb er, at den studerende i en skriftlig opgave behandler en folkesundhedsvidenskabelig problemstilling.

Individuelt studieforløb kan udføres af 1, 2 eller 3 studerende. Se nedenstående oversigt for sideantal i opgaven og vejledningstimer:

Antal studerende

Antal ECTS

Maksimalt omfang af normalsider

Vejledningsnorm i timer i alt

1

20

40

10

2

20

60

12

3

20

80

13

 

Vejledningsnormen dækker over vejleders forberedelse og møde(r) mellem studerende og vejleder samt bedømmelse og eksamination.

Pensum: Min. antal sider aftales individuelt med vejleder.

Engelsk titel

Individual Study Programme

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab - valgfrit element

Målbeskrivelse

Formålet med det individuelle studieforløb er, at den studerende i en skriftlig opgave behandler en folkesundhedsvidenskabelig problemstilling.

Efter endt forløb skal den studerende kunne:

Viden:

 • udvælge, forklare og diskutere relevant teori;
 • udvælge, forklare og anvende en for problemstillingen relevant videnskabelig metode;
 • planlægge og gennemføre en selvstændig analyse med udgangspunkt i problemstillingen og forholde sig kritisk til sine resultater;
 • konkludere, kritisk diskutere og perspektivere den viden, der er fremkommet i opgaven;

 

Færdigheder:

 • udarbejde en afgrænset og klar folkesundhedsvidenskabelig  problemstilling;
 • planlægge, udføre og dokumentere en struktureret og fokuseret litteratursøgning med fremdragelse af relevant litteratur;

 

Kompetencer:

 • gennemføre en logisk sammenhængende og velunderbygget argumentation fra problemformulering over analyse til konklusion;
 • dokumentere evnen til skriftlig akademisk fremstilling.

Kun vejledning

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
20 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, Forløbets varighed
Prøveformsdetaljer
Studerende har pligt til at oplyse antal anslag ved aflevering af skriftlige opgaver med maksimumslængde. En normalside rummer 2.400 anslag inklusive mellemrum. De enkelte sider kan bestå af færre eller flere end 2.400 anslag, men det samlede antal anslag må ikke overstige 2.400 tegn x maks. antal sider.

På de opgaver og projekter, hvor der er sat en maksimumslængde på antal normalsider à 2.400 anslag med mellemrum, skal forsiden indeholde en angivelse af antal anslag i opgaven, eksklusive indholdsfortegnelse, abstract, tabeller, figurer og litteraturliste, men inklusive fod- eller slutnoter. Det er tilladt at vedhæfte bilag hvis det aftales med vejleder. Bilag, som studerende ønsker skal tages med i den samlede vurdering, skal angives og tælles med i antallet af sider. Hvis opgaven overskrider det tilladte antal sider/anslag, skal det påvirke bedømmelsen negativt.

Kravet om individualisering af skriftlige opgaver indebærer, at der skal redegøres for hvilken studerende, der har været hovedansvarlig for hvilket afsnit. Denne opdeling skal følge en meningsbærende inddeling af opgaven i fx afsnit og underafsnit. Op til 1/3 af opgaven må være udarbejdet med kollektivt ansvar, hvilket oplagt kan være indledning og konklusion. Ansvarsfordelingen skrives på en separat side, der indgår i opgaven, men ikke tæller med i anslag.

Projektopgaven kan skrives på enten dansk eller engelsk.
Krav til indstilling til eksamen

Individuelt studieforløb skal være forhåndsgodkendt af Study Board for Public Health Science and Global Health.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Eksamensperiode

Se eksamensplanen på FSV studieinformationssiden på KUnet

Reeksamen

Se eksamensplanen på FSV studieinformationssiden på KUnet

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden:

 • udvælge, forklare og diskutere relevant teori;
 • udvælge, forklare og anvende en for problemstillingen relevant videnskabelig metode;
 • planlægge og gennemføre en selvstændig analyse med udgangspunkt i problemstillingen og forholde sig kritisk til sine resultater;
 • konkludere, kritisk diskutere og perspektivere den viden, der er fremkommet i opgaven;

 

Færdigheder:

 • udarbejde en afgrænset og klar folkesundhedsvidenskabelig  problemstilling;
 • planlægge, udføre og dokumentere en struktureret og fokuseret litteratursøgning med fremdragelse af relevant litteratur;

 

Kompetencer:

 • gennemføre en logisk sammenhængende og velunderbygget argumentation fra problemformulering over analyse til konklusion;
 • dokumentere evnen til skriftlig akademisk fremstilling.
 • Kategori
 • Timer
 • Projektarbejde
 • 540
 • Vejledning
 • 10
 • Total
 • 550

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SFOA09017E
ECTS
20 ECTS
Niveau
Kandidat
Placering
Efterår og Forår
Skemagruppe
Individuelt studieforløb udføres udenfor kursusregi.
Kapacitet
Individuelt forløb udenfor kursusregi.
Kurset udbydes ikke til eksterne studerende.
Studienævn
Studienævnet for Folkesundhedsvidenskab og Global Sundhed
Udbydende institut
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Lisbeth E. Knudsen   (4-6f6c686e4376787167316e7831676e)
Underviser

Kun vejledning

Gemt den 29-03-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students