Kvalitative analysestrategier og videnskabsteori

Kursusindhold

Kursets formål er at give de studerende færdigheder i at afgrænse og belyse en folkesundhedsvidenskabelig problemstilling ved at stykke et kvalitativt studie sammen, hvor der er sammenhæng mellem analysestrategi, forskningsspørgsmål, teori og metode. Gennem forelæsninger og holdundervisning får de studerende et grundigt kendskab til seks kvalitative analysestrategier. De studerende skal gennem selvstændig opgaveskrivning foretage en analyse af deres eget empiriske materiale og reflektere over sammenhængen mellem deres vidensposition og den anvendte analysestrategi.

Kurset er struktureret i tre dele: 1) Introduktion til kurset og videnskabsteori; 2) Kvalitative metoder og analysestrategier; og 3) Data bearbejdning og sammenhæng i kvalitativ forskning.

Engelsk titel

Qualitative Studies and theory of knowledge

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab - obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne følgende:

Viden

 • De studerende kan definere en klar problemstilling, der er tilgængelig for kvalitativ analyse og udforme en analysestrategi, der er egnet til den givne problemformulering;
 • De studerende kan redegøre for den valgte videnspositions centrale elementer/begreber og etablere sammenhæng mellem den valgte vidensposition og den valgte analysestrategi;
 • De studerende kan reflektere over og vurdere styrker og svagheder ved den viden, der er opnået med de anvendte metoder og teori i forhold til relevante kvalitetskrav og den valgte vidensposition.

 

Færdigheder

 • De studerende kan udvælge eller producere eget datamateriale gennem kvalitative analysestrategier;
 • De studerende kan planlægge og udføre et mindre etnografisk studie og reflektere over alle processerne i forbindelse med adgangsforhandling og dataindsamling;
 • De studerende kan kode, bearbejde og analysere kvalitativt materiale gennem brug af relevante teorier og analytiske begreber;
 • De studerende kan formidle resultaterne af deres kvalitative arbejde ved hjælp af relevante teorier og gennemsigtighed i deres fremgangsmåder.

 

Kompetencer

 • De studerende får kvalitative redskaber til at sætte sig ind i individuelle erfaringer og sociale sammenhænge på sundhedsområdet;
 • De studerende kan udføre kvalitative analyser på sundhedsområdet, indsamle viden gennem etnografiske metoder og oversætte den viden til konkrete anbefalinger;
 • De studerende får baggrunden for at forstå kvalitativ forskning i tværfaglige sammenhænge;
 • Gennem indsigter i analysestrategiske valg og kvalitativ metodologi, kan de studerende evaluere kvaliteten af kvalitative forskningsresultater på sundhedsområdet.

Forelæsninger og holdtimer

Læseliste og litteratur vil blive gjort tilgængelig via Absalon ved semesterstart.

Kursusgrundbog: 

Järvinen, M., & Mik-Meyer, N. (Eds.) (2020). Qualitative Analysis: Eight Approaches for the Social Sciences. SAGE Publications: London.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

De studerende modtager løbende feedback omkring progressionen af deres projektarbejde i holdundervisningen, både fra peers og fra underviser. Dette inkludere blandt andet skriftlig feedback på en projekt synopsis. I tillæg til karakter, modtager hver eksamensopgave et par linjer med skriftlig feedback som pointere styrker og svagheder ved opgaven.

ECTS
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Skriftlig kursusopgave, som udarbejdes individuelt eller i grupper.
Omfang:
1 studerende = 15 normalsider
2 studerende = 24 normalsider
3 studerende = 30 normalsider
4 studerende = 33 normalsider

Eksamensopgaven tager direkte udgangspunkt i projektarbejde som udføres igennem kurset. Projektarbejdet vil bringe de studerende gennem hele den kvalitative undersøgelsesproces: Fra udarbejdelse af en klar problemstilling, der er tilgængelig for kvalitative analyser, over datagenerering og diskussion af etik til afrapportering af undersøgelsen. De studerende skal opnå erfaring med at afgrænse et forskningsspørgsmål; udforme en analysestrategi; skabe adgang til felten; få erfaring med kvalitative metoder; gøre aktivt brug af teori til at forme deres analytiske argument og fund; og reflektere over etiske problemstillinger.

Eksamensopgaven løses individuelt (15 normalsider) eller i grupper på to (24 normalsider), tre (30 normalsider) eller fire (33 normalsider a 2400 anslag). Anvend skriftstørrelse 12. Eventuelt bilagsmateriale kan tilføjes bagest i opgavefilen (som aftalt med kursusleder). Det skal være relevant for opgaven, men kan ikke forventes læst af eksaminator og censor, hvis det ikke ønskes vurderet og dermed talt med i opgavens omfang. Af forsiden skal fremgå eksamensnummer på den/de studerende, der har udarbejdet besvarelsen. Hvis besvarelsen er udarbejdet af flere studerende i gruppe, skal det fremgå hvilket/hvilke indholdsbærende afsnit, hver enkelt studerende har været ansvarlig for. Dette skyldes, at der gives individuelle karakterer. Denne opdeling skal følge en meningsbærende inddeling af opgaven i fx afsnit og underafsnit. Op til 1/3 af opgaven må være udarbejdet med kollektivt ansvar, hvilket oplagt kan inkludere indledning og konklusion. Ansvarsfordelingen skrives på en separat side, der indgår i opgaven, men ikke tæller med i anslag, således af opgave og ansvarsfordeling er en samlet fil, der nemt kan afleveres i digital eksamen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 forventes den studerende at kunne

Viden:

 • definere en klar problemstilling, der er tilgængelig for kvalitativ analyse og udforme en analysestrategi, der er egnet til den givne problemformulering;
 • redegøre for den valgte videnspositions centrale elementer/begreber og etablere sammenhæng mellem den valgte vidensposition og den valgte analysestrategi;
 • reflektere over og vurdere styrker og svagheder ved den viden, der er opnået med de anvendte metoder og teori i forhold til relevante kvalitetskrav og den valgte vidensposition.
   

Færdigheder

 • udvælge eller producere eget datamateriale gennem kvalitativ metodologi.
 • planlægge og udføre et mindre etnografisk studie og reflektere over alle processerne i forbindelse med adgangsforhandling og dataindsamling;
 • kode, bearbejde og analysere kvalitativt materiale gennem brug af relevante teorier og analytiske begreber;
 • formidle resultaterne af deres kvalitative arbejde ved hjælp af relevante teorier og gennemsigtighed i deres fremgangsmåder.
   

Kompetencer

 • sætte sig ind i individuelle erfaringer og sociale sammenhænge på sundhedsområdet;
 • indsamle viden gennem etnografiske metoder og udvise forståelse for resultaternes anvendelse;
 • evaluere kvaliteten af kvalitative studier.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 18
 • Holdundervisning
 • 30
 • Forberedelse (anslået)
 • 123
 • Projektarbejde
 • 104
 • Total
 • 275

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SFOA09005U
ECTS
10 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se Syllabus
Kapacitet
70 deltagere
Studienævn
Studienævnet for Folkesundhedsvidenskab og Global Sundhed
Udbydende institut
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Morten Skovdal   (9-7132776f737a6865704477797268326f7932686f)
Underviser

Maria Olejaz Tellerup
Jeanette Bonde Pollmann
Sofie Rosenlund Lau

Gemt den 29-03-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students