Spørgeskemakonstruktion

Kursusindhold

I kurset gennemgås teorier, begreber og principper for spørgeskemakonstruktion og -validering og gennemførelse af spørgeskemaundersøgelser. De studerende gennemfører selv i grupper på 1-3 studerende udvikling af et lille spørgeskema samt afprøvning og revision af det samt anvendelse og bearbejdning af resultaterne.

Kursusopgaven skrives undervejs i kurset med vejledning i holdtimerne.

Engelsk titel

Questionnaire Construction

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab - obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Forstå, at spørgeskemaer udvikles og vurderes i forhold til konkrete problemstillinger;
 • Forstå hvad der menes med konceptualisering og variabelliste;
 • Kende principper for item-konstruktion;
 • Kende metoder til belysning af indholds-, begrebs- og kriterievaliditet samt reliabilitet;
 • Kende metoder til måling af helbredsstatus;
 • Redegøre for argumenter for valg mellem standardspørgeskemaer versus specifikke spørgeskemaer samt for udvikling af egne versus brug af andres spørgeskemaer;
 • Kende basale forhold vedrørende skalakonstruktion og skalavalidering.

 

Færdigheder

 • Kunne udarbejde en problemformulering;
 • Kunne identificere nøglevariable;
 • Kunne gennemføre konceptualisering for en nøglevariabel og udarbejde variabelliste;
 • Kunne udarbejde et basalt spørgeskema;
 • Kunne gennemføre præ- og pilotundersøgelser;
 • Kunne teste spørgeskemaer i kognitive interviews;
 • Kunne gennemføre spørgeskemaundersøgelser;
 • Kunne tilrettelægge undersøgelser af validitet og reliabilitet;
 • Kunne foretage indledende databehandling og –kontrol af resultater fra spørgeskema.

 

Kompetencer

 • Ved anvendelse af viden fra spørgeskemaundersøgelser at kunne vurdere spørgeskemaers kvalitet ud fra en gennemgang af deres udviklingsproces, validering, anvendelse og resultater i forhold til givne problemstillinger;
 • I forhold til tilrettelæggelse af egne spørgeskemaundersøgelser at kunne afveje fordele og ulemper ved at udvikle et spørgeskema selv eller vælge et standardspørgeskema;
 • Kunne indgå kvalificeret i udvikling og indledende validering af et spørgeskema til videnskabelig anvendelse.

 

Forelæsninger og holdtimer

Lærebog: Fayers P, Machin D. Quality of Life: The Assessment, Analysis and Interpretation of Patient-reported Outcomes. 3rd ed. Wiley, 2016. 626 pp.

Bruges også i faget statistik på samme semester. 

Grønvold M. Spørgeskemaundersøgelser (kap. 11). I: Jensen AB, Vallgårda S (red.). Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab (5. udgave). Side 272-302. Munksgaard, 2019 (eller 6.udgave).

For meritstuderende: Der forventes kendskab til epidemiologi og statistik på min. BA-niveau.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Undervejs i holdtimerne får de studerende løbende individuel mundtlig feedback, og det sikres, at alle grupper får lejlighed til at stille spørgsmål, præsentere tekst, og får afklaret tvivlsspørgsmål med læreren i hvert modul.

I kurset indgår også peer-feedback, hvor hver gruppe præsenterer udkast til spørgeskema for en anden gruppe og får kritik og kommentarer.

ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Aflevering af kursusopgave, som udarbejdes individuelt eller i grupper.
Omfang:
1 studerende = maks. 10 normalsider
2 studerende = maks. 15 normalsider
3 studerende = maks. 20 normalsider
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Eksamensperiode

Se eksamensplanen på FSV studieinformationssiden på KUnet

Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen 12 skal den studerende med udgangspunkt i pensum kunne udføre en grundig og sammenhængende proces med at udarbejde og afprøve et spørgeskema, hvor der demonstreres følgende færdigheder og kompetencer:

Færdigheder

 • Udarbejde en problemformulering;
 • Identificere nøglevariable;
 • Kunne gennemføre konceptualisering for en nøglevariabel og udarbejde variabelliste;
 • Udarbejde et basalt spørgeskema;
 • Gennemføre præ- og pilotundersøgelser;
 • Teste spørgeskemaer i kognitive interviews;
 • Gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse;
 • Foretage indledende databehandling og –kontrol af resultater fra spørgeskema.
 • Undersøge sammenhænge mellem items via korrelationer og reflektere over muligheder for skalakonstruktion.
 • Argumentere for, hvordan metoder til belysning af indholds-, begrebs- og kriterievaliditet samt reliabilitet ville kunne anvendes i det videre arbejde med eget skema;
 • Reflektere relevant over resultater og erfaringer i hvert af ovenstående trin.

 

Kompetencer

 • Ved at sammenstille egne erfaringer på kurset med relevante dele af pensum skal den studerende kunne vurdere det udviklede spørgeskemas kvalitet i forhold til givne videnskabelige problemstillinger ud fra en gennemgang af udviklingsprocessen, præ- og pilotundersøgelser, kognitive interviews, den (sparsomme) gennemførte validering samt de indledende resultater.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 10
 • Holdundervisning
 • 21
 • Forberedelse (anslået)
 • 27
 • Projektarbejde
 • 80
 • Total
 • 138

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SFOA09003U
ECTS
5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 blok

Placering
Efterår og Blok 1
Skemagruppe
Se Syllabus
Kapacitet
70 deltagere
Studienævn
Studienævnet for Folkesundhedsvidenskab og Global Sundhed
Udbydende institut
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Mogens Grønvold   (4-7e807d755184867f753f7c863f757c)
Underviser

Mogens Grønvold, Line Lund

Gemt den 15-07-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students