Studieophold på apotek (30 ECTS)

Kursusindhold

Under studieopholdet deltager den studerende i apotekets daglige opgaver i forbindelse med lægemiddelekspedition og klinisk farmaceutiske ydelser herunder sundhedsydelser (medicingennemgange, medicinsamtaler, tjek på inhalation, behandlerfarmaceutordinationer mv), ligesom den studerende også får indblik i apotekets ledelse, økonomi og organisering. Kvalitetssikring, patientsikkerhed, indblik i farmaceutens rolle i den primære sundhedssektor samt tværfagligt samarbejde med andet sundhedspersonale indgår ligeledes i studieopholdet. 


Den studerende og dennes vejleder på apotek udarbejder i fællesskab en plan for studieopholdets indhold herunder den tidsmæssige fordeling og placering af den studerendes studierelaterede aktiviteter.

Studieopholdet tilrettelægges således, at den studerende får lejlighed til at indleve sig i apotekets interne og eksterne funktioner.

Under studieopholdet indgår den studerende tillige i apotekets specielle opgaver, som foregår internt på apoteket eller i eksternt samarbejde med patienter og fagpersoner. Herudover skal den studerende under studieopholdet gennemføre selvstændige opgaver, dels i form af f.eks. særlige opgaver der har anvendbarhedspotentiale for apoteket, dels i form af studiebesøg, faglige vurderinger og en obligatorisk udstationering. På PharmaSchool indgår endvidere et introduktions- og et teoriforløb, som er en del af studieenheden. Disse forløb indeholder b åde on-line- og fremmødeforelæsninger, praktiske øvelser og gruppearbejde inden for b.la. følgende emner: Kommunikationsteori og -praksis, ledelse og organisering på apotek, sygehusfarmaci, klinisk farmaci, teknologi, sundhedsydelser, patientsikkerhed, medicingennemgange, patientperspektiv, tværfagligt samarbejde, selvmedicinering/egenomsorg, skrankeekspedition, farmakoterapi, apoteksøkonomi, apotekets rolle, etik mm.

Engelsk titel

Pharmacy Internship (30 ECTS)

Uddannelse

kandidatuddannelsen i farmaci - obligatorisk

 

Målbeskrivelse

Studieopholdet har til formål:

 • at få de studerende til at tilegne sig viden og at reflektere over den tilegnede viden i en praksissituation.
 • at give de studerende træning og færdigheder i ekspedition af lægemidler og kommunikation med patienter og fagpersoner.
 • at give de studerende kendskab til klinisk farmaceutiske, lægemiddelfaglige og sundhedsfremmende aktiviteter på apoteket og i den øvrige sundhedssektor.
 • at bringe de studerende i kontakt med patienter og øvrige brugere af sundhedsvæsenet.
 • at give de studerende mulighed for at indleve sig i farmaceutens rolle, herunder arbejds- og ansvarsområder, på apoteket, i den primære og sekundære sundhedssektor og i det tværfaglige samarbejde i det lokale sundhedsvæsen.
 • at få de studerende til at integrere og afprøve  den teoretiske viden fra forudsætningsfagene i praksis.

 

LÆRINGSMÅL:

Viden

a. Kan redegøre for hovedpointer indenfor følgende farmaceutisk praktiske vidensområder

 • klinisk farmaceutiske og lægemiddelfaglige funktioner og aktiviteter, rationel farmakoterapi, sundhedsydelser samt tværfagligt samarbejde i sundhedssektoren
 • patientmøder/patientperspektivet, kundekommunikation, selvmedicinering/egenomsorg samt sundhedsfremmende funktioner og aktiviteter
 • kommunikation med forskellige målgrupper, faglig formidling, faglig rådgivning samt lægemiddelekspedition og -distribution
 • kvalitetsaspektier ift. lægemiddelhåndtering, -distribution og -ekspedition, patientsikkerhed/medicinsikkerhed samt etiske problemstillinger
 • organisatoriske, ledelsesmæssige og økonomiske forhold på apoteket

 

Færdigheder

a. Har præsteret og beskrevet færdigheder indenfor følgende farmaceutiske praksisemner:

 • klinisk farmaceutiske og lægemiddelfaglige funktioner og aktiviteter, rationel farmakoterapi, sundhedsydelser samt tværfagligt samarbejde i sundhedssektoren
 • patientmøder/patientperspektivet, kundekommunikation, selvmedicinering/egenomsorg samt sundhedsfremmende funktioner og aktiviteter
 • kommunikation med forskellige målgrupper, faglig formidling, faglig rådgivning samt lægemiddelekspedition og -distribution
 • kvalitetsaspektier ift. lægemiddelhåndtering, -distribution og -ekspedition, patientsikkerhed/medicinsikkerhed samt etiske problemstillinger
 • organisatoriske, ledelsesmæssige og økonomiske forhold på apoteket

 

b. Kan demonstrere gode skriftlige og mundtlige formidlingsevner

c. Kan demonstrere initiativ, kreativitet og selvstændighed

 

Kompetence

a. Har udviklet refleksive evner i forhold til:

 • egen faglig udvikling via konkrete opgaver og interageren på apoteket
 • overvejelser vedrørende farmaceutens rolle på apoteket specifikt og i sundhedssektoren generelt
 • at anvende teori hensigtsmæssigt i forhold til at udvikle de(n) erhvervede viden og færdigheder
   

b. Kan demonstrere evne til socialisering i forhold til:

 • at indgå i samarbejde med medarbejdere på apoteket og med øvrige samarbejdspartnere
 • at udføre aktiviteter med anvendbarhedspotentiale for apoteket – herunder selvstændigt at kunne gennemføre direkte kundeekspeditioner i skranken
 • at følge op på faglige input fra medarbejdere på apoteket
 • at formidle dele af de(n) erhvervede viden og færdigheder tilbage til apotek og/eller relevante samarbejdspartnere
 • at kunne perspektivere tillært viden og færdigheder på et samfundsniveau

6 måneder på apotek. På Fakultetet afholdes desuden et kort introduktionsforløb (Start på apoteksdage) (fra 2024 de to første dage i februar. Mødedag 1 på Pharma, mødedag 2 på 1/2 dag on-lin) og et teoriforløb, som er en del af studieenheden i marts (den såkaldte Københavneruge - fra 2024 er denne uge kun på 3 dage). Ud over Start på apotekdage og Københavneruge vil der blive arbejdet med diskussionsfora på studieenheden.

 • Udvalgte love og regler vedrørende apotekervæsen og lægemiddeldistribution
 • Tindall WN, Skrabal MZ, Kimberlin CL Communication Skills in Pharmacy Practice, Wolters Kluwer Health; seneste udgave
 • Materialer på kursushjemmesiden i forbindelse med Start på apotek-dagene og Københavnerugen
 • Samtlige undervisningsmaterialer fra forudsætningsfagene

Henvendt studerende uden en nordisk gymnasial uddannelse:
Studieprøven i dansk skal være bestået med mindst karakteren 7 i hver af prøvens fire delelementer.
Desuden forventes det, at ansøger har vedligeholdt fagligt relevante kompetencer forud for ansøgning om optagelse.

Henvendt meritansøgere:
Studieopholdet er tilrettelagt under den forudsætning, at de studerende har opnået viden svarende til indholdet i følgende fagelementer: SFAK20017U Toxicology and Drug Safety, SFAKB0021U/E Pharmaceutical Policy og SFAK20019U Farmakoterapi.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Ikke relevant

Løbende feedback er lagt ud til vejlederne på apoteket, ligesom vejlederen fra 2024 varetager en del af den undervisning som før lå placeret på Start på Apotekdage og Københavnerugen (Køugen). Der vil endvidere blive arbejdet med peerfeedback både under Køugen og on-line mellem Køugen og afslutning af studieophold. Der gives 5 minutters individuel mundtlig feedback pr. studerende ifm. den mundtlige afsluttende eksamen.

ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Prøveformsdetaljer
Kursusattest SFAK20021E (2,5 ECTS) - Løbende bedømmelse bestås ved at den studerende
har indsendt "Attest for gennemført studieophold" underskrevet af vejleder på apoteket.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at kunne opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • udvise et passende fagligt vidensniveau (dybde)

Færdigheder

 • overholde opstillet tidsplan

 • udføre en tilfredsstillende afrapportering, både løbende og ifm. aktivitetsoversigtsudfyldelse

 • beskæftige sig med emner, der dækker kursusbeskrivelsens målbeskrivelse (bredde)

 • udvise et passende fagligt færdighedsniveau

 • gennemgå en faglig udvikling

 • udføre skrankeekspeditioner og medicingennemgange, samt deltage ved medicinsamtaler/​compliancesamtaler og behandlerfarmaceutordinationer 

Kompetencer

 • udvise et fagligt engagement

 • blive integreret på et apoteket

ECTS
12,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
En samlet opgave af max 9 siders omfang (hvor hver delopgave er max 3 sider) skal omhandle:
• En lægemiddelekspeditionsmæssig/​​etisk problemstilling
• En organisatorisk/​​ledelsesmæssig/​​økonomisk problemstilling
• En valgfri problemstilling
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

Kunne redegøre for hovedpointer indenfor størstedelen af de i målbeskrivelsen anførte følgende vidensemner:

 • klinisk farmaceutiske og lægemiddelfaglige funktioner og aktiviteter, rationel farmakoterapi, sundhedsydelser samt tværfagligt samarbejde i sundhedssektoren
 • patientmøder/​patientperspektivet, kundekommunikation, selvmedicinering/​egenomsorg samt sundhedsfremmende funktioner og aktiviteter
 • kommunikation med forskellige målgrupper, faglig formidling, faglig rådgivning samt lægemiddelekspedition og -distribution
 • kvalitetsaspektier ift. lægemiddelhåndtering, -distribution og -ekspedition, patientsikkerhed/​medicinsikkerhed samt etiske problemstillinger
 • organisatoriske, ledelsesmæssige og økonomiske forhold på apoteket

 

Færdigheder

a) Kunne beskrive færdigheder indenfor størstedelen af de i målbeskrivelsen anførte farmaceutiske praksisemner:

 • klinisk farmaceutiske og lægemiddelfaglige funktioner og aktiviteter, rationel farmakoterapi, sundhedsydelser samt tværfagligt samarbejde i sundhedssektoren
 • patientmøder/​patientperspektivet, kundekommunikation, selvmedicinering/​egenomsorg samt sundhedsfremmende funktioner og aktiviteter
 • kommunikation med forskellige målgrupper, faglig formidling, faglig rådgivning samt lægemiddelekspedition og -distribution
 • kvalitetsaspektier ift. lægemiddelhåndtering, -distribution og -ekspedition, patientsikkerhed/​medicinsikkerhed samt etiske problemstillinger
 • organisatoriske, ledelsesmæssige og økonomiske forhold på apoteket

 

b) Samt kunne fremvise gode skriftlige formidlingsevner, og demonstrere initiativ, kreativitet og selvstændighed.

 

Kompetencer

a) Kunne beskrive refleksive evner i forhold til:

 • egen faglig udvikling via de konkrete opgaver på apoteket
 • overvejelser vedrørende farmaceutens rolle på apoteket specifikt og i sundhedssektoren generelt
 • at anvende teori hensigtsmæssigt i forhold til at udvikle de(n) erhvervede viden og færdigheder

 

b) Kunne demonstrere evne til socialisering i forhold til:

 • at indgå i samarbejde med medarbejdere på apoteket og med øvrige samarbejdspartnere
 • at udføre aktiviteter med anvendbarhedspotentiale for apoteket – herunder selvstændigt at kunne gennemføre direkte kundeekspeditioner i skranken
 • at følge op på faglige input fra medarbejdere på apoteket
 • at formidle dele af de(n) erhvervede viden og færdigheder tilbage til apotek og/eller relevante samarbejdspartnere
 • at kunne perspektivere den tillærte viden og færdigheder på et samfundsniveau
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min.
Prøveformsdetaljer
Den studerende forbereder præsentationer inden for alle nedenstående prædefinerede emner og medbringer disse præsentationer til den mundtlige eksamination:
1) Klinisk farmaci, sundhedsydelser og/eller tværfagligt samarbejde
2) Patientperspektivet
3) Valgfrit emne
4) Kommunikation, faglig formidling og/eller skrankerådgivning
5) Patientsikkerhed, kvalitet og/eller etik
6) Økonomi, ledelser og/eller ​organisation

I forbindelse med den mundtlige eksamination trækker den studerende et af ovenstående 6 emner ved at slå med en terning. Derefter giver den studerende sin præsentation og bliver efterfølgende eksamineret med udgangspunkt i præsentationen og i et af de øvrige emner. Præsentationerne skal have hovedvægt på refleksive og læringsmæssige aspekter ift. de konkrete emner.
Hjælpemidler

Det er tilladt at medbringe USB stik med præsentationer af de 6 prædefinerede emner (beskrevet ovenfor), ligesom den studerende også har mulighed for at medbringe talepapir og pointer til pc.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende:

Viden

a. kunne redegøre for hovedpointer indenfor minimum to af de i målbeskrivelsen anførte følgende vidensemner:

 • klinisk farmaceutiske og lægemiddelfaglige funktioner og aktiviteter, rationel farmakoterapi, sundhedsydelser samt tværfagligt samarbejd0e i sundhedssektoren
 • patientmøder/​patientperspektivet, kundekommunikation, selvmedicinering/​egenomsorg samt sundhedsfremmende funktioner og aktiviteter
 • kommunikation med forskellige målgrupper, faglig formidling, faglig rådgivning samt lægemiddelekspedition og -distribution
 • kvalitetsaspektier ift. lægemiddelhåndtering, -distribution og -ekspedition, patientsikkerhed/​medicinsikkerhed samt etiske problemstillinger
 • organisatoriske, ledelsesmæssige og økonomiske forhold på apoteket

 

Færdigheder

a. kunne beskrive færdigheder indenfor minimum to af de i målbeskrivelsen anførte farmaceutiske praksisemner:l

 • klinisk farmaceutiske og lægemiddelfaglige funktioner og aktiviteter, rationel farmakoterapi, sundhedsydelser samt tværfagligt samarbejde i sundhedssektoren
 • patientmøder/​patientperspektivet, kundekommunikation, selvmedicinering/​egenomsorg samt sundhedsfremmende funktioner og aktiviteter
 • kommunikation med forskellige målgrupper, faglig formidling, faglig rådgivning samt lægemiddelekspedition og -distribution
 • kvalitetsaspektier ift. lægemiddelhåndtering, -distribution og -ekspedition, patientsikkerhed/​medicinsikkerhed samt etiske problemstillinger
 • organisatoriske, ledelsesmæssige og økonomiske forhold på apoteket

 

b. samt kunne fremvise gode mundtlige formidlingsevner, og demonstrere initiativ, kreativitet og selvstændighed.

 

Kompetencer

a. kunne beskrive refleksive evner i forhold til:

 • egen faglig udvikling via de konkrete opgaver og interageren på apoteket
 • overvejelser vedrørende farmaceutens rolle på apoteket specifikt og i sundhedssektoren generelt
 • at anvende teori hensigtsmæssigt i forhold til at udvikle de(n) erhvervede viden og færdigheder

 

b. kunne demonstrere evne til socialisering i forhold til:

 • at indgå i samarbejde med medarbejdere på apoteket og med øvrige samarbejdspartnere
 • at udføre aktiviteter med anvendbarhedspotentiale for apoteket – herunder selvstændigt at kunne gennemføre direkte kundeekspeditioner i skranken
 • at følge op på faglige input fra medarbejdere på apoteket
 • at formidle dele af de(n) erhvervede viden og færdigheder tilbage til apotek og/eller relevante samarbejdspartnere
 • at kunne perspektivere den tillærte viden og færdigheder på et samfundsniveau

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 20
 • Forberedelse (anslået)
 • 39
 • Feltarbejde
 • 130
 • Praktik
 • 515
 • Vejledning
 • 55
 • Eksamensforberedelse
 • 55
 • Total
 • 814

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SFAK20021U
ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Niveau
Kandidat
Varighed
(26 uger).

Det er EU-lovbefæstet, at studieophold på apotek skal vare 26 uger
Placering
Forår
Skemagruppe
26 uger på forårssemestret.
Kapacitet
180 studerende.
Studienævn
Studienævn for de Farmaceutiske Videnskaber
Udbydende institut
 • Institut for Farmaci
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Lotte Stig Nørgaard   (14-73767b7b6c357576796e6868796b477a7c756b35727c356b72)
Farmakonom Mette Holmquist er sekretær på kurset.
Gemt den 27-03-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students