Lægemiddeludvikling - fra molekyle til menneske

Kursusindhold

Diversiteten af farmaceutens rolle illustreres ved brug af klassiske eksempler på moderne lægemiddeludvikling fra molekyle til menneske. Faget introducerer

 • lægemidlers ønskede og uønskede virkninger
 • absorption, fordeling, metabolisme og ekskretion af lægemiddelstof
 • udvikling af nyt lægemiddelstof, samt formulering, produktion og anvendelse af lægemidler
 • grundlæggende farmaceutisk terminologi
 • farmaceutens samfunds- og erhvervsmæssige rolle
 • sikkerhedsmæssige forhold ved laboratorieøvelser samt vurdering og analytisk tilgang til laboratoriesikkerhed
Engelsk titel

Drug development from molecule to man

Uddannelse

bacheloruddannelsen i farmaci - obligatorisk kursus på første semester.

Målbeskrivelse

 Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • ·         kort beskrive lægemiddeludviklingsprocessen fra ide til markedsføringstilladelse

  ·         kort beskrive udvalgt administrationsvej og lægemiddelform(er) i relation til hvorledes et lægemiddelstof udøver sin effekt og evt. uønskede virkninger

  ·         Kort beskrive formulering, fremstilling og kvalitetssikring af udvalgte lægemiddelformer

  ·         kort redegøre for hvorledes lægemiddelforsyningen i Danmark er organiseret

  ·         kort redegøre for grundlæggende principper for klassificering og mærkning af kemikalier

Færdigheder

 • redegøre for valg og anvendelse af udvalgte lægemiddelformer
 • anvende centrale farmaceutiske terminologier så som "lægemidler", "lægemiddelformer", "lægemiddelstoffer", og "hjælpestoffer"
 • udføre praktiske forsøg med fremstilling og vurdering af udvalgte lægemiddelformer herunder anvende regler og procedurer i forbindelse med hensigtsmæssig laboratoriesikkerhed
 • præsentere farmaceutisk videnskabelig information skriftligt og mundtligt
 • kendskab til farmaceutiske IT-værktøjer fx online databaser som f.eks. Ph. Eur,, bekendtgørelsen Danske Lægemiddelstandarder (DLS), og ProMedicin.dk
 • anvende de vigtigste beredskaber i forbindelse med ulykker i laboratoriet, herunder klassificering og mærkning af kemikalier samt håndtering af kemikalieaffald

 

Kompetencer

 • anvende viden om lægemiddelformer; administrationsveje, formulering og fremstilling i forhold til en given farmaceutisk videnskabelig problemstilling

 • reflektere over egen læring

 • tage ansvar for egen og andres laboratoriesikkerhed ved øvelserne på 1.semester

 • kunne indgå i samarbejde og deltage i gruppearbejde, samt bidrage med konstruktiv feedback/løsningsforslag på medstuderendes udfordringer

Klasselektioner, praktiske øvelser og afsluttende kollokvie har til formål at opnå viden samt indlære, forberede, udføre, evaluere og formidle praktiske forsøg med fremstilling og vurdering af udvalgte lægemiddelformer.
Forelæsningsrækken har til formål at give overblik over lægemiddeludviklingsprocessen fra molekyle til lægemiddelanvendelse, herunder præsentere fagene i uddannelsen.
Laboratoriesikkerhedsforelæsningerne har til formål at opnå viden om sikkerhedsmæssige forhold ved laboratorieøvelserne. Laboratoriesikkerheds praktiske øvelser og brandøvelse har til formål at opnå viden og træne sikkerhedsmæssige forhold ved laboratorieøvelserne.

”Almen farmaci” af H. Gjelstrup (gældende udgave)

Pharmadanmark: Fra Patent til Patient (gældende udgave). Der henvises til  Pharmadanmarks hjemmeside (Links til en ekstern webside.) 

Skriftlig
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtligt forsvar
Prøveformsdetaljer
For at deltage i laboratorieundervisningen skal den studerende have bestået de obligatoriske faglige quizzer, sikkerhedsquizzer og sikkerhedsintroduktion (sikkerhedsmoduler relateret til evakuering, lokalsug og ulykker).

For at opnå kursusattest skal den studerende have deltaget aktivt i undervisningen, herunder udarbejdelse, præsentation og opponering af obligatoriske studenterpræsentationer; deltaget aktivt i den obligatoriske biblioteksundervisningen; deltaget aktivt i det obligatoriske laboratoriearbejde, samt skal have demonstreret opnåelse af tilstrækkelig niveau i fagets viden/færdigheder via mundtlig præsentation og skriftlig aflevering, sikkerhedsmoduler og sikkerhedsintroduktionen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

 

​For at opnå kursusattest skal den studerende på et tilstrækkeligt niveau kunne:

Viden

 • Kort beskrive lægemiddeludviklingsprocessen
 • kort redegøre for hvordan et udvalgt lægemiddelstof kan formuleres og fremstilles til et færdigt lægemiddel, herunder kort overordnet beskrive sammenhængen mellem lægemiddelstoffets fysisk-kemiske egenskaber, kemiske struktur, formulering, lægemiddelform, fremstilling og kvalitetssikring
 • klassificere og mærke kemikalier som er relevant for undervisningen på hele 1. semester
 • redegøre for grundlæggende viden om de sikkerhedsmæssige forhold og beredskab i forbindelse med studiets laboratorieøvelseskurser

 

Færdigheder

 • kort beskrive en given administrationsvej og lægemiddelform(er) for et udvalgt lægemiddelstof
 • tilegne sig grundlæggende praktisk erfaring med formulering, fremstilling og kvalitetssikring af given lægemiddelform(er)
 • have opnået overordnet kendskab til farmaceutiske online databaser som f.eks. Ph.Eur., DLS, og ProMedicin.dk
 • give en klar præsentation af farmaceutisk videnskabelig information, herunder referencehåndtering
 • anvende centrale farmaceutiske terminologier så som "lægemidler", "lægemiddelformer", "lægemiddelstoffer" og "hjælpestoffer"
 • anvende viden om samarbejdsrelationer og indgå i samarbejdsrelationer
 • anvende kemikaliedatabasen
 • anvende elementerne i sikkerhedsintroduktionen på 1. semester kurserne
 • håndtere kemikalieaffald

 

Kompetence

 • reflektere over sammenhæng mellem formulering, fremstilling og kvalitetssikring af den/de til et lægemiddelstofs udvalgte lægemiddelform(er) og administrationsvej
 • reflektere over egen læring og deltagelse i faget herunder i hvilket omfang dette har bidraget til opnåelse af fagets mål
 • tage ansvar for egen og andres laboratoriesikkerhed ved øvelserne på hele 1. semester
 • indgå i samarbejdsrelationer
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 21
 • Holdundervisning
 • 24
 • Forberedelse (anslået)
 • 85
 • Praktiske øvelser
 • 11
 • E-læring
 • 4
 • Projektarbejde
 • 60
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SFAB20001U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
1. semester
Kapacitet
240 studerende
Studienævn
Studienævn for de Farmaceutiske Videnskaber
Udbydende institut
 • Institut for Farmaci
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Andrea Heinz   (12-48756b796c68354f6c707581477a7c756b35727c356b72)
Gemt den 27-03-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students