Mikrobielle interaktioner

Kursusindhold

I forbindelse med kurset vil de studerende få kendskab til egenskaber hos mikroorganismer som ligger til grund for deres evne til at interagere med og eventuelt bekæmpe andre mikroorganismer, f.eks. fremstilling af signalstoffer, toxiner og antimikrobielle stoffer, der er af interesse for bioteknologien. Desuden vil de studerende få kendskab til microbiomer og hvordan bakterier findes som normal flora i en vært og hvilken betydning de har i denne interaktion. Tilsvarende vil de studerende blive bekendte med egenskaber, der gør mikroorganismer i stand til at optræde som patogener overfor planter eller dyr/mennesker. De studerende vil få kendskab til generelle principper for komplekse regulatoriske systemer, der regulerer metabolitproduktion og patogenesitetsfaktorer i bakterier. Desuden vil de studerende få kendskab til brugen af antimikrobielle stoffer til bekæmpelse af patogene mikroorganismer og hvordan mikroorganismerne kan respondere på denne behandling.

Under de patogene mikroorganismer vil repræsentative organismer blive behandlet med fokus på de overordnede principper, som betinger deres udnyttelse af individuelle nicher i værtsdyret eller planten. Ved interaktioner med enten planter eller dyr vil disse værters svar på kontakt med mikrobielle patogener endvidere blive belyst.

Der vil desuden være fokus på at læse videnskabelige artikler og diskutere indhold og kvalitet af disse.

Engelsk titel

Microbial Interactions

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i bioteknologi - begrænset valgfrit

Målbeskrivelse

 

Kursus giver en basal forståelse for, hvorledes mikroorganismer og svampe interagere med hinanden og med dyr og planter, de metoder, der anvendes til at studere disse, samt betydningen af interaktionerne i forhold til mikroorganismernes biologi og sygdom hos dyr og planter.

Når kursus er færdigt, forventes den studerende at kunne:

Viden:
• Beskrive de molekylære mekanismer som ligger til grund for bakterier og mikrosvampe interaktioner med hinanden og med andre organismer.
• Beskrive hvorledes ovenstående har betydning for mikroorganismernes økologi og for udvikling af sygdom hos dyr og mennesker.

• Beskrive hvordan man kan bekæmpe patogene mikroorganismer med antimikrobielle midler og hvordan mikroorganismerne kan respondere på dette
• Beskrive de molekylære mekanismer der er involveret i dyr og planters reaktioner på interaktioner med mikroorganismer.

Færdigheder:
• Forklare de biologiske omstændigheder, der betinger ovenstående interaktioner, herunder hvilke strukturelle og genetiske komponenter der indgår, disses sammensætning og hvorledes ekspression og syntese principielt kan regulere i forskellige organismer.
• Vurdere hvorledes den tilegnede viden kan indgå i bekæmpelse af skadevoldere og mikrobielle smitstoffer.
• Reflektere over de etiske aspekter ved brug af bioteknologi til bekæmpelse af skadevoldere og mikrobielle smitstoffer.

• Vurdere indhold og kvalitet af videnskabelige artikler

Kompetencer:
• Udforme en selvstændig besvarelse under brug af fagets metoder på spørgsmål formuleret inden for kursusemnerne.
• Diskutere og formidle centrale problemstillingers videnskabelige og samfundsmæssige betydning til fagfæller og ikke specialister.

Undervisningen vil bestå af forelæsninger, studenter præsentationer samt en blanding af case-studier, e-learningsaktiviteter og projektarbejde. Studenterpræsentationer baseres på gruppearbejde, hvor primær litteratur indgår i udformningen af præsentationerne.

Kursus anvender Brock Biology of Microorganism 16th edition og Tronsmo AM, Collinge DB, Djurle A, Munk L, Yuen J, Tronsmo A (2020) Plant Pathology and Plant Diseases 464 pp CABI International, Wallingford. https://www.cabi.org/bookshop/book/9781789243178/ ISBN 9781789243178 som lærebøger. Desuden udleveres artikler i form at pdf filer til brug i undervisningen.

Kundskaber inden for mikrobiologi. Kursus indeholder mange elementer af mikrobiel genetik, og det kræves, at studerende har basal kendskab til genetik.

Mundtlig
Kollektiv

Mundtlig og kollektiv feedback på studenter præsentationer og prøveeksamensopgave. Quizzer som opfølgning på undervisningen

 

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 24 timer
Prøveformsdetaljer
Eksamen består af en række spørgsmål til en udleveret videnskabelig artikel. Den studerende har 24 timer til besvarelse af opgaven.
Krav til indstilling til eksamen

For at kunne deltage i den afsluttende skriftelige prøve skal den studerende have demonstreret aktiv deltagelse i undervisningen. Dette sker ved inden eksamensugen:

1) Registreret (af kursuslærere) deltagelse i fremlæggelse af artikel for andre studerende.

2) Registreret (af kursuslærere) deltagelse i opponentsgruppe ved artikelfremlæggelse

3) Korrekt besvarelse af 7 multiple-choice opgaver. Ved besvarelse af multiple-choice opgaver gives normalt tre forsøg til at få hver opgave korrekt og beståelseskriteriet er 80 % korrekte svar.

4) Besvarelse af prøveeksamensopgave inden for en fastlagt tidsramme.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Eksamensperiode

Sidste uge i blok 2.

Reeksamen

 

Krav til indstilling til eksamen kan opfyldes forud for afholdelse af reeksamen:

1)Såfremt den studerende er fraværende, gives en selvstændig fremlæggelseopgave inden for kursustiden. En ny artikel udleveres og skal præsenteres i en power-point med tilhørende kommentar. Skal godkendes af en kursuslærer.

2) Såfremt den studerende er fraværende, skrives 1 side om artiklens indhold og konklusioner og sendes til ansvarlige underviser

3) Såfremt en studerende ikke opfylder dette krav på grund af 80 %'s kriteriet, vil der blive givet mulighed for flere forsøg. 

4) Såfremt den studerende ikke kan overholde tidsfristen gives yderligere tid, men ingen feedback på besvarelsen.

Kriterier for bedømmelse

Ved bedømmelse lægges vægt på den studerendes opfyldelse af kursets målbeskrivelse, herunder evnen til at applicere viden på tværs af kursets temaer og forståelse af de til kurset hørende metoder.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 50
 • Forberedelse (anslået)
 • 80
 • E-læring
 • 14
 • Projektarbejde
 • 38
 • Eksamen
 • 24
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SBIB10140U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 2
Skemagruppe
B
Kapacitet
48
Studienævn
Studienævn for det Biologiske Område
Udbydende institut
 • Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab (IVH)
 • Institut for Plante- og Miljøvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Line Elnif Thomsen   (4-6f68776b4376787167316e7831676e)
Underviser

Line Elnif Thomsen, David B. Collinge, Hanne Ingmer, Henrik Christensen, Mette Haubjerg Nicolaisen, Dorte Frees

Gemt den 22-03-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students