Ernæringsfysiologi

Kursusindhold

Kurset omfatter beskrivelse af næringsstoffer, fordøjelighed og næringsstofs absorption i de forskellige afsnit af fordøjelseskanalen, omsætning af næringsstoffer i de forskellige organer, energi-og næringsstofbalancer, omsætning og udnyttelse af protein, fedt og energi i hele den intakte organisme. Den hormonale regulering af omsætningen i næringsstof- og vævspuljerne, samt regulering af foderoptagelse. Der lægges vægt på de betydeligste husdyrproduktioner samt familiedyr og dyrenes reaktioner på deres nærmiljø. Den principielle baggrund for bestemmelse af energi- og næringsbehov og fastsættelse af normer for næringsforsyning til forskellige livsytringer gennemgås. Der gives et grundigt kendskab til fodermidlers sammensætning, deres energi- og proteinværdi til forskellige husdyr, egnethed i relation til fodersammensætning. Der gives grundlag for rationsvurdering og -anvendelse med relation til produktkvalitet, ressourceforbrug, sundhed og miljø.

Engelsk titel

Nutritional Physiology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab- begrænset valgfrit

Målbeskrivelse

Viden:
- Skal kunne demonstrere grundlæggende kendskab til fodermidlers sammensætning og egnethed til husdyr og familiedyr.
- Skal kunne demonstrere grundlæggende kendskab til næringsstofomsætning, samt udnyttelse af næringsstoffer og energi til forskellige livsytringer (vækst, reproduktion, laktation og ægproduktion).
- Skal kunne demonstrere grundlæggende kendskab til fysiologiske processer ved forskellige livsytringer.

Færdigheder:
- Skal kunne vurdere foders anvendelighed til husdyr.
- Skal kunne forklare de fysiologiske og ernæringsmæssige faktorer, der påvirker vækst, reproduktion, laktation og ægproduktion.
- Skal kunne forklare grundlæggende principper vedrørende fastlæggelse af næringsstofbehov, normer til forskellige livsytringer og kunne sammensætte en simpel foderration, der dækker et dyrs energi- og næringsstofbehov

Kompetencer:
- Skal selvstændigt kunne identificere og tilegne sig den nødvendige videnskabelige information til løsning af fagets problemstillinger.
- Skal kunne formidle faglige problemstillinger til fagfæller.

Kriterier for vurdering af målopfyldelse:
For at bestå kurset skal den studerende ved den mundtlige eksamen kunne redegøre for væsentlige elementer i fodermidlers anvendelighed og næringsværdi til drøvtyggere, enmavede pattedyr og fugle, herunder de grundlæggende ernæringsmæssige og fysiologiske principper for appetitregulering og foderoptagelse, næringsstoffordøjelighed, absorption, kvantitativ omsætning, udnyttelse og behov for næringsstoffer og energi til forskellige livsytringer.

Den skemalagte undervisning benyttes gennem hele semestret til kombinerede forelæsninger og teoretiske øvelser. Der vil under øvelserne blive lagt op til, at opgaverne diskuteres og løses i grupper. Ved ugentlige kollokvier fremlægges og diskuteres løsningen af de teoretiske øvelser. Ved hvert ugentligt kollokvium vil grupperne på skift skulle fremlægge løsningsforslag og virke som opponenter. Hver gruppe skal have godkendt deres fremlæggelse og deres opponent indsats for at kunne indstilles til eksamen. Kursus afsluttes med en individuel mundtlig eksamination.

- Chwalibog, André: Næringsværdi og Næringsbehov. Samfundslitteratur, 2006, eller nyere udgaver.
- Sjaastad, Sand & Hove: Physiology of Domestic Animals, 2nd Ed (2010), Scan Vet Press eller nyere udgaver
- Hvelplund, T., Nørgaard, P.: Kvægets Ernæring og Fysiologi. DJF rapport Husdyrbrug nr. 53 (bind 1) og 54 (bind 2). 2003.
- McDonald, P., Edwards, R.A., Greenhalgh, J.F.D., Morgan, C.A. Animal Nutrition. Longman.

SKEB10077U Biokemi 1
SASA10144U Anatomi og fysiologi

Kurset udgør et væsentligt grundlag for kurset 'Dyrs Ernæring og Præstation', og anbefales derfor for alle stud. på Husdyrvidenskabsuddannelsen. Dele af undervisningen afvikles på engelsk.

Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamination. Besvarelse af spørgsmål stillet i relation til hovedemner behandlet i de enkelte kursusuger (der trækkes ét hovedemne til eksamen, og der er afsat 20 minutter til forberedelse).
Vægtning: 100 %
Krav til indstilling til eksamen

For at blive indstillet til eksamen skal man have deltaget i og fået godkendt præsentation ved et ugentlig seminar.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Alle hjælpemidler, dog uden adgang til internet og mobiltelefon afleveres

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Som ordinær eksamen.

Hvis den studerende ikke har opfyldt kriterierne for indstilling til eksamen, forlænges den mundtlige reeksamen med 10 minutter, således at den er på 30 minutter. I de ekstra 10 minutter skal den studerende fremlægge et af de syv ugeemner (efter den studerendes eget valg) og få godkendt fremlæggelsen, der svarer til den der skulle være lavet forud for den ordinære eksamen. Den studerende skal senest 14 dage før reeksamensugen meddele kursusansvarlig hvilke emne de vil lave fremlæggelse om som del af de ekstra 10 minutter.  Hvis fremlægeglsen godkendes starter reeksamen. Fremlæggelsen indgår ikke i den samlede bedømmelse.

Kriterier for bedømmelse

Se kursets målbeskrivelse. For at bestå kurset skal den studerende ved den mundtlige eksamen kunne redegøre for væsentlige elementer i fodermidlers anvendelighed og næringsværdi til drøvtyggere, enmavede pattedyr og fugle, herunder de grundlæggende ernæringsmæssige og fysiologiske principper for appetitregulering og foderoptagelse, næringsstoffordøjelighed, absorption, kvantitativ omsætning, udnyttelse og behov for næringsstoffer og energi til forskellige livsytringer, samt planlægning af daglig foderforsyning til dækning af behov for energi og næringsstoffer

 

 

Korte kurser / Summer school

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 58
 • Forberedelse (anslået)
 • 121
 • Teoretiske øvelser
 • 25
 • Eksamen
 • 2
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SASA10145U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 2
Skemagruppe
C
Kapacitet
45 Studerende
Studienævn
Studienævn for Naturressourcer, Miljø og Husdyr
Udbydende institut
 • Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab (IVH)
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Anni Øyan Pedersen   (10-6774746f34756b7f677446797b746a34717b346a71)
Gemt den 02-08-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students