Botanik

Kursusindhold

Kurset Botanik kombinerer plantesystematik og -økologi og opbygger en forståelse for danske vegetationstyper og kulturlandskaber. Overordnet giver kurset de redskaber, som er nødvendige for at kunne: a) vurdere klima-ændringers påvirkning af biodiversitet i specifikke plantesamfund, b) diskutere plantearter, der kan indgå i fremtidens cirkulære produktion og urban farming, samt 3) forstå problematikken omkring invasive plantearter. Kurset beskæftiger sig især med danske vildtvoksende planter, men også med kulturplanter i bred forstand dvs. afgrøder, grøntsager og prydplanter. I de praktiske øvelser vil der veksles mellem vilde danske planter, planter karakteristisk for naturtyper og kulturplanter. Gennem hele kurset oparbejder den studerende et solidt kendskab til plantearter i danske vegetationstyper og en detaljeret viden om artsdiversitet, udvikling og slægtskabsforhold blandt danske plantefamilier. Endvidere bliver evnen til at hurtigt og effektivt at genkende eller bestemme danske plantefamilier og tilhørende plantearter opbygget. Dette er nødvendige kompetencer i praktiske vegetationsanalyser, i forvaltningsopgaver, i arbejdet med bevaringsbiologi og rødlistearter, i arbejdet med kulturplanter og ved alle former for planteanvendelse. Botanik giver et grundigt indblik i mere end 50 plantefamilier, hvor hovedvægten er på familier, der er væsentlige for forståelse af dansk vegetation og danske kulturplanter. Vi lægger vægt på, at den studerende bliver fortrolig med botaniske arbejdsmetoder og terminologi, herunder anvendelsen af såvel videnskabelige som danske plantenavne. Endvidere er planternes karakteristiske morfologi, tilpasninger og systematiske placering centralt i kurset. Vi gennemgår den danske vegetationshistorie siden sidste istid og beskriver den udvikling og de natur- og kultur-forhold, som har været væsentlige for at forme den aktuelle vegetation. Endvidere gennemgås naturlige og halvnaturlige danske plantesamfunds karakteristiske artssammensætning og specielle økologiske forhold. Desuden indgår der mindre dele om arktisk, alpin og middelhavsvegetation set i forhold til morfologiske tilpasninger og klimaforandringer. Der lægges vægt på, at emnerne i vid udstrækning bygger på konkrete eksempler, først og fremmest kursusdeltagernes egne iagttagelser under ekskursioner. Gennem hele kurset har vi koblet plantesystematik og vegetationslære, således at vi bruger viden om planters morfologi og systematik til at forstå, hvordan planterne er tilpasset bestemte vegetationstyper, og omvendt bruger vi de givne biotiske og abiotiske forhold i en vegetationstype til at forstå, hvorfor specifikke arter og familier er karakteristiske for netop denne vegetationstype.

Botanik giver den nødvendige botaniske baggrundsviden for alle, der skal beskæftige sig med plantefag. Kurset henvender sig også til studerende fra andre fag og studieretninger og til enkeltfagsstuderende, som skal bruge Botanik i deres faglighed. Alle studerende er velkomne på kurset, og har man ikke de anbefalede forudsætninger, må man indregne ekstra arbejdstid i starten af kurset.

Helt konkret har vi opbygget kurset omkring en række moduler. Vi har et modul om skove, som kulminerer i en ekskursion til Boserup skov, hvor vi studerer forårsfloraen, træerne og de kulturelementer vi finder i skoven: gærdsling og stævning. Før turen har vi gennemgået plantefamilier med mange træer og familier, der indeholder de plantearter, som forekommer i forårsfloraen, ligesom vi også har gennemgået de forskellige skovtyper, der findes i Danmark og de økologiske og abiotiske forhold i skovene. Kystvegetation er et andet modul, hvor vi tager på ekskursion til Sanddobberne i Sejrøbugten efter at have gennemgået de plantearter og familier som forekommer på stranden, klitten og den bagvedliggende hede. Andre eksempler på moduler er 1) plante- og familiekendskab med en tur til Botanisk Have, 2) drivhusplanter og afgrøder og 3) overdrev, vådområder, fredet natur og Græsfamilien, som munder ud i en ekskursion til det meget artsdiverse naturområde, Ejbyådal.

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi
Bacheloruddannelsen i naturressourcer

Målbeskrivelse

Efter kurset skal den studerende være i stand til at kunne:

Viden
Identificere danske plantearter og udvalgte vegetationstyper.
Beskrive væsentlige historiske og økologiske forhold i danske vegetationstyper.
Udvise overblik over vildtvoksende danske plantefamilier, deres slægter og arter samt plantefamilier med arter, der dyrkes og anvendes i Danmark.
Kende ca. 50 danske plantefamilier.
Beskrive begreber indenfor plantemorfologi.
Kende de arter, som er karakteristiske for de vigtigste vegetationstyper.
Kende regler for navngivning af planter.
Anvende identifikationsværktøj til danske planter.
Kende mindst 200 danske plantearter.


Færdigheder
Analysere ca. 50 danske plantefamilier og indgående forklare deres morfologi, arter og systematik.
Identificere naturlige og antropogene plantepopulationer og vegetationstyper.
Korrekt henføre alle planter fra de udvalgte 50 familier (også arter, man aldrig har set før) til den korrekte familie.
Formidle viden om plantemorfologi og artsbestemmelse.
Analysere sammenhænge mellem planters morfologi og klassifikation.
Vurdere sammenhængen mellem klassifikation og fylogenier (slægtskabstræer).
Korrekt identificere de almindeligste danske afgrøder, grøntsager, frugttræer og buske.
Korrekt bestemme alle vilde danske plantearter fx. ved hjælp af Dansk Flora.
Korrekt identificere de vigtigste potteplanter.


Kompetencer
Diskutere sammenhæng mellem ændring i succession, kultur, miljøforhold og vegetationssammensætning.
Diskutere afgrænsning af vegetationstyper.
Bedømme bestemmelsesnøgler til danske plantearter.
Vurdere slægtskabsforhold imellem og indenfor plantefamilier.
Diskutere betydningen af korrekt artsbestemmelse af planter i forhold til anvendelse.
Diskutere begreberne afgrøder, grøntsager og kulturplanter.

Botanikkursets undervisningsformer er forelæsninger, praktiske øvelser, teoretiske øvelser og ekskursioner. Der er tæt kobling mellem forelæsninger, øvelser og ekskursioner. Til hver forelæsning er der knyttet en øvelse, hvor man på levende planter og billeder afprøver den teoretiske gennemgang fra forelæsningen. Flere par af forelæsninger og øvelser er samlet i moduler, hvortil der er knyttet en ekskursion eller en havevandring.

Frederiksen S, Rasmussen F.N., Seberg O. Dansk Flora.
Jacobsen N. og Jensen, J. Systematisk Botanik.
Mossberg, B. og L. Stenberg. Den Nye Nordiske Flora.
Hartvig, P. Atlas Flora Danica. Bind 1, 2 og 3.
Litteratur om danske afgrøder og kulturplanter udleveres.
Se Absalon for kursuslitteratur.

 

Vi anbefaler, at den studerende har et basalt kendskab til plantemorfologi og navngivning af planter, at den studerende har prøvet at bruge bestemmelsværktøjet, Dansk Flora og kender ca 50 danske planter. Hvis man ikke har de faglige forudsætninger, må man påregne ekstra arbejde i starten af kurset, hvor man efter en kort vejledning fra den kursusansvarlige selvstændigt kan indhente de faglige forudsætninger.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Praktisk skriftlig prøve, 7 timer
Prøveformsdetaljer
Eksamen tages hjemmefra på eksamensdagen. De første to timer af eksamen foregår i Absalon, Quiz. De næste 5 timer foregår i Digital eksamen. Til opgaverne i digital eksamen bliver du bla. bedt om at finde dine egne planter omkring det sted, hvor du bor. Du vil blive bedt om at løse forskellige opgaver mht de fundne planter. Ved aflevering oploades svarene i digital eksamen som en pdf-fil.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Det er tilladt at anvende Large Language Models (LLM)/Large Multimodal Models (LMM) – fx ChatGPT og GPT-4.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Reeksamen

Som den ordinære eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 34
 • Forberedelse (anslået)
 • 64
 • Teoretiske øvelser
 • 21
 • Ekskursioner
 • 29
 • Laboratorie
 • 38
 • Eksamen
 • 20
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NPLB14017U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 4
Skemagruppe
C
Kapacitet
Ingen begrænsninger
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Naturressourcer, Miljø og Husdyr
Udbydende institut
 • Institut for Plante- og Miljøvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Conny Bruun Asmussen Lange   (3-6773724474706972326f7932686f)
Underviser

Henrik Vlk Lütken

Gemt den 24-08-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students