Humanfysiologi 2 - kredsløb og respiration

Kursusindhold

Dette obligatoriske kursus skal give de studerende et detaljeret fysiologisk grundlag for at kunne analysere og vurdere komplekse human- og arbejdsfysiologiske problemstillinger med særligt fokus på:

at kunne integrere viden inden for de fire hovedområder: kredsløb, respiration, temperaturregulering og væskebalance med fokus på nedenstående fysiologiske funktioner og interaktionen imellem dem:

 • Hjertets funktion
 • Regulering af blodtryk og organers blodgennemstrømning
 • Mikrocirkulation
 • Integreret kredsløbsregulering
 • Blodets transport af ilt og kuldioxid
 • Udveksling af gasser mellem alveoler og blod
 • Regulering af respiration
 • Væskebalance og kropstemperatur.

 

Indsigt i disse grundfysiologiske områder og de tilknyttede fysiologiske mekanismer er et essentielt fundament for senere fordybelse i sundheds- og/eller præstationsorienterede problemstillinger. Kursets faglige indhold vil blive belyst via teoretiske og eksperimentelle tilgangsvinkler med udvalgte eksemplificeringer af de anvendelsesorienterede perspektiver .

 

 

Engelsk titel

Human Physiology 2 - Circulation and Respiration

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i humanfysiologi

Målbeskrivelse

Viden

Kredsløb: Har kendskab til hjertets anatomi og kan forklare dets mekaniske og elektriske funktion, har kendskab til lymfe- og kar-systemets opbygning, anatomi og funktion. Kan analysere årsagssammenhænge i forhold regulering af blodtryk, vaskulær resistans og hjertets minutvolumen i hvile og under arbejde, herunder betydningen af det autonome nervesystem. Kan forklare hvordan ilt transporteres fra lungerne til blodet og optages i væv og hvordan blodgennemstrømning til forskellige væv reguleres i hvile og under arbejde. Kan beskrive hvordan udveksling af vand og stoffer foregår på mikrocirkulatorisk niveau.

Respiration: Har indsigt i lungernes opbygning og mekaniske funktion. Gasudveksling fra atmosfære via alveolerne til arterieblod, CO2 og O2 transport i blodet, diffusion mellem blod og mitokondrier, respirationens betydning for syre-base regulering. Kan forklare betydningen af centrale og perifere kemoreceptorer for åndedrætsregulering og kan analysere hvilke faktorer der påvirker respirationen i hvile og under arbejde.

Temperaturregulering: Kan forklare og analysere hvordan mennesket regulerer sin varmeafgivelse og varmeproduktion så det kan opretholde en stabil kernetemperatur (trods ændringer i omgivelsernes temperatur eller ændringer i den endogene varmeproduktion). Kan forklare og anvende varmebalanceligningen.

Væskebalance: Kan forklare fysiologiske reguleringsmekanismer (hormonelle og renale faktorers betydning) og analysere det integrerede respons på forskydninger i vand- og saltbalancen (herunder implikationer for kredsløb og temperaturregulering)

Færdigheder
 

Kan designe, opstille og gennemføre forsøg til måling af respiration og stofskifte. Foretage beregninger af respiratoriske og kardiovaskulære faktorer og estimere energiomsætning samt varmeproduktion i hvile og under arbejde.

Kompetencer

Er i stand til at integrere viden fra de 4 hovedområder og analysere samt vurdere konkrete situationers betydning for det fysiologiske respons (dvs. kunne forklare kredsløbs- og respirationsændringer under arbejde, betydning af ændrede temperaturforhold, kropsposition, væsketab). 

Kan anvende indsigt i de fysiologiske mekanismer og relaterede funktioner som fundament for fordybelse og vurdering af sundheds- og/eller præstationsorienterede problemstillinger.

Forelæsninger, øvelser og demonstrationsøvelser

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Kursus i humanfysiologi eller tilsvarende fysiologikursus anbefales.

Kurset forudsætter faglighed svarende til en bestået BA-uddannelse.

Skriftlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

På de skriftlige opgaver/rapporter gives feedback (en omgang med skriftlig feedback + mundtligt ved behov for uddybning)

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende under kurset
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
Mundtlig individuel eksamen på baggrund af skriftlig aflevering (1 uge før datoen for den mundtlige eksamen). Den samlede skriftlige aflevering består af 4 rapporter udarbejdet gruppevis (4-6 studerende) på baggrund af fælles eksperimentelt arbejde.

Samlet længde er maksimalt 40 sider, 10 sider per rapport á 2400 anslag inkl. mellemrum, men eksklusiv figurer/tabeller samt referenceliste. Sider ud over det tilladte vil ikke blive bedømt. Disse rapporter fungerer som oplæg til den mundtlige eksamen 20 min. pr. studerende (inklusiv vurdering). Eksamen er uden forberedelse og tager udgangspunkt i spørgsmål til de afleverede rapporter, som skal kunne perspektiveres i forhold til kursets generelle læringsmål.
Der gives en samlet karakter (helhedsvurdering) af den skriftlige aflevering og den mundtlig eksamen.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler

 

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.
Ved reeksamen kan den skriftlige aflevering fra den ordinære eksamen genanvendes eller afleveres i revideret form. Ved manglende aflevering af det skriftlig input til ordinær eksamen skal dette afleveres senest 1 uge før den mundtlige re-eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 225
 • Praktiske øvelser
 • 30
 • E-læring
 • 40
 • Projektarbejde
 • 30
 • Eksamen
 • 3
 • Total
 • 412

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NNEK23012U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

2 blokke

Placering
Blok 2 og Blok 3
Skemagruppe
B
Øvelser kan forekomme på andre tidspunkter.
Kapacitet
Ingen begrænsning
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt
Udbydende institut
 • Institut for Idræt og Ernæring
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Ylva Hellsten   (9-7d6c697070777869724472697c77326f7932686f)
 • Lars Nybo   (4-76816a7748766d807b36737d366c73)
Gemt den 28-02-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students