Aflyst Krop, kultur og uddannelse

Kursusindhold

Kurset kobler teoretisk viden om uddannelsesteori, kulturteori, pædagogik og kropslig læring med oplevelsesbaseret viden (’embodied knowing’) og praktiske erfaringer i idræt og bevægelse. Der lægges vægt på kropslighed, kropslig bevidsthed, deltagelsesformer, kultur og menings- og betydningsdannelse i idræts- og bevægelsespraksis som centrale temaer i undersøgelser af, hvordan og hvad forskellige mennesker og målgrupper har mulighed for at lære igennem kropslige aktiviteter og hvorfor fokus på idræt, krop og bevægelse har værdi i et bredere uddannelsespolitisk perspektiv.

Engelsk titel

Embodiment, Culture and Education

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab

Målbeskrivelse

Viden

 • Kendskab til teorier om uddannelse, kultur, kropslige læreprocesser og pædagogisk-didaktiske begreber.
 • Kendskab til faktorer og strategier, der kan have indflydelse på kropslig læring – herunder betydningen af forskellige opmærksomheds- og feedbackformer, ’sense-of-agency’ og kinæstetisk empati.
 • Viden om forskellige kropsbegreber og pædagogiske iscenesættelsers betydning for deltagernes oplevelser og læringsmuligheder i forskellige idrætslige uddannelseskontekster.
 • Teoretisk indsigt i og praktisk erfaring med teknikker og bevægelsesaktiviteter, der kan sætte fokus på sammenhænge mellem krop, bevægelse, bevidsthed, kultur og betydningen heraf for læring for givne målgrupper.

 

Færdigheder

 • Kunne benytte grundprincipper og teknikker der styrker kropslige læreprocesser.
 • Kunne planlægge og gennemføre bevægelsesaktiviteter og undervisning med henblik på at facilitere kropslige læreprocesser hos forskellige målgrupper.
 • Kunne diskutere pædagogisk teori om læreprocesser samt perspektivere denne i forhold til idræts- og bevægelsespraksis.

 

Kompetencer

 • Kunne redegøre for og anvende viden om menneskets læring som teoretisk baggrund for at udvælge og strukturere bevægelsesaktiviteter med henblik på at fremme kropslige læreprocesser hos forskellige målgrupper.
 • Kunne udvælge og anvende relevante kvalitative forskningsmetoder til undersøgelse af kropslige læreprocesser hos en udvalgt målgruppe
 • Kunne perspektivere fagområdets relevans uddannelsespolitisk.

Forelæsninger, kollokvier, praktiske øvelser, gruppeopgaver, studenterfremlæggelser og plenumdiskussioner.

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon

Begrænset valgfrit kursus på den Humanistisk-samfundsvidenskabelige kandidatuddannelse i idrætsvidenskab

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Igennem forløbet indgår peer-feedback i forbindelse med fremlæggelse af analyser af empiri fra feltarbejde samt mundtlig feedback fra underviser i planlægnings-, analyse- og skriveprocesser. De studerende får også mundtlig feedback på oplæg, de laver i undervisningen.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende under kurset
Prøveformsdetaljer
Skriftlig hjemmeopgave med selvvalgt problemstilling i grupper af 2-3 studerende på baggrund af feltarbejde med udvalgt målgruppe. Max. 20 sider inkl. mellemrum, men ekskl. Forside, indholdsfortegnelse og litteraturliste. Sider ud over det tilladte vil ikke blive bedømt.
Krav til indstilling til eksamen

Godkendt oplæg om feltarbejde gennemført som en del af kurset.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Hjemmeopgave kan udarbejdes individuelt eller i mindre grupper, hvis der er under 3 tilmeldte eller andre særlige forhold gør sig gældende. Dele som den studerende selv har arbejdet med i løbet af kurset kan inddrages igen. Godkendt oplæg om feltarbejde, i løbet af kurset kan genbruges eller et nyt oplæg skal godkendes senest 3 uger før reeksamen. Er indstillingskravet ikke opfyldt skal kurset følges igen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 21
 • Forberedelse (anslået)
 • 100
 • Øvelser
 • 21
 • Eksamen
 • 64
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NNEK23000U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 blok

Placering
Blok 2
Skemagruppe
C1 og D
Onsdag formiddag og fredag eftermiddag.
Kapacitet
Ingen begrænsning.
Studienævn
Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt
Udbydende institut
 • Institut for Idræt og Ernæring
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Charlotte Svendler Nielsen   (9-6575706b676e7567704270677a75306d7730666d)
Gemt den 28-06-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students