Selvvalgt projektmodul - Anvendt idrætsanalyse

Kursusindhold

Kursets formål er at give de studerende mulighed for, at anvende teoriretninger og metoder i den humanistiske og samfundsvidenskabelige idrætsforskning til at analysere et givent problem defineret i samarbejde med en ekstern partner. De studerende skal tage udgangspunkt i en idrætslig problemstilling og arbejde innovativt og løsningsorienteret med analysen af denne. De studerende skal udvikle en forståelse for anvendelsen af teori- og metodevalg i forhold til løsningen af den specifikke problemstilling. Kurset sigter mod, at de studerende kan udvikle kompetencer i problemorienteret projektarbejde og forholde sig kritisk og refleksivt til processen og produktet. De studerende skal endvidere mestre litteratursøgningsprocessen, således at de kan knytte an til den eksisterende internationale viden/evidens på området for deres projekt.

Kurset baseres på projektgrupper der alle løbende får vejledning. Grupperne vil have nogle få fælles forelæsninger samt fællesmøder der baseres på studenterpræsentationer og diskussioner i plenum, men ellers arbejder grupperne selvstændigt. Grupperne pitcher midtvejs deres projekt for et gæstepanel.

De selvvalgte idrætsfaglige projektarbejder skal være problemorienterede med fokus på, at løse opgaver i tæt samspil med en ekstern organisation (privat, frivillig eller offentlig) eller en relevant samfundsmæssig problematik, med henblik på at lave en anvendt idrætsanalyse. Projektarbejdet er deltagerstyret og drives af den enkelte studerende og dennes medstuderendes engagement, ansvar og medejerskab.

Engelsk titel

Applied Sport Analysis

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab

Målbeskrivelse

Viden:

 • Har viden om projekt design og -løsning, formidling og administration af samme
 • Har viden om innovative kulturanalytiske processer
 • Har viden om evidensbasering og litteratursøgningssystemer

 

Færdigheder:

 • Færdigheder i design, udførelse og rapportskrivning i en problemorienteret analyse, udviklet i samarbejde (eventuelt) med en ekstern partner
 • Har færdigheder i at udføre litteratursøgning og præsentation af litteraturreview
 • Færdigheder i at kunne fungere i og lede arbejdet i en projektgruppe

 

Kompetencer:

 • Kompetencer i at anvende idrætsanalyse i løsningen af og udviklingen af de eksterne partnere/problemområder
 • Kompetencer i, at udvælge og anvende relevante humanistiske og samfundsvidenskabelige teorier og metoder i praksis

Forelæsninger, projektarbejde i grupper under vejledning og studenterfremlæggelser med formidlingsdimensioner.

En stor del af undervisningen foregår i projektgrupper hvor hver gruppe skal bestå af mindst 3 personer og max 5 personer.

Kurset forudsætter faglighed svarende til en bestået BA-uddannelse.

Skriftlig
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min ekskl. votering
Skriftlig aflevering, løbende gennem kurset
Prøveformsdetaljer
Mundtlig gruppeeksamen på baggrund af skriftlig grupperapport (15-20 sider v/ 3 studerende + 5 sider pr. ekstra studerende) á 2400 anslag inkl. mellemrum, men ekskl. indholdsfortegnelse og litteraturliste. Sider ud over det tilladte vil ikke blive bedømt.
Rapporten udarbejdes løbende gennem kurset.
Mundtlig gruppeeksamen 30 min. ekskl. votering v/3 studerende + 5 min. pr. ekstra studerende.
Mundtlig prøve og skriftlig aflevering bedømmes samlet.
Krav til indstilling til eksamen

Aktiv deltagelse i to obligatoriske opgaver - som består af studenterfremlæggelser (hvor man både skal holde mundtlig fremlæggelse + give feedback til medstuderende) - de to elementer skal godkendes

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Rapport må medbringes - ingen øvrige hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
censur med to interne bedømmere
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen. Rapport fra ordinær eksamen kan genanvendes (som den skriftlige aflevering til reeksamen) - ellers aflevering af ny rapport som kan udarbejdes individuelt.

Hvis man ikke har levet op til krav om aktiv deltagelse i de to obligatoriske studenterfremlæggelser (mundtlig fremlæggelse + feedback til medstuderende), kan man udarbejde individuel skriftlig opgave (5 sider á 2400 anslag inkl. mellemrum, ekskl. forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag), som skal afleveres senest tre uger inden reeksamen og være godkendt inden reeksamen. For nærmere detaljer vedr. opgaven kontaktes kursusansvarlige.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 150
 • Teoretiske øvelser
 • 40
 • Projektarbejde
 • 150
 • Eksamensforberedelse
 • 40
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 412

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NNEK15002U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 blok

Placering
Blok 4
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17) og B
Kapacitet
Ingen begrænsning
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt
Udbydende institut
 • Institut for Idræt og Ernæring
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Laila Ottesen   (8-717479796a786a7345736a7d7833707a336970)
Underviser

Undervisere fra sektionen "Idræt, individ og samfund".

Gemt den 28-02-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students