Ungdom og idræt

Kursusindhold

Overordnet fokuserer kurset ”Ungdom og Idræt” på forhold af betydning for idrætsundervisning af unge og teoretisk/praktiske problemstillinger i forhold til at tilpasse og planlægge idrætsaktiviteter til målgruppen herunder at skabe gode muligheder for læring/deltagelse og dannelse i gymnasieundervisning eller andre ungdomsuddannelser.

 

Kurset giver en introduktion til forskellige færdighedsområder i gymnasiebekendtgørelsen for idræt med praktisk/teoretisk udvikling af færdigheder i hhv. boldspil, musik og bevægelse. I en kobling mellem praktisk/teoretiske timer og en pædagogisk-didaktisk del arbejdes med undervisningsforløb, hvor studerende i grupper skal tilrettelægge og gennemføre undervisning for gymnasieklasser, hvor flere færdighedsområder kommer i spil. Der arbejdes med pædagogiske og didaktiske teorier med fokus på kropslighedens rolle i undervisnings-og læreprocesser, underviserroller, underviserkompetencer, kommunikation og undervisningstilgange/metoder.

Engelsk titel

Youth and Physical Education

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet

Målbeskrivelse

Viden: Kendskab til særlige læringsmæssige, didaktiske, pædagogiske problemstillinger i forhold til idræt og bevægelseskultur og involvering/engagement af unge.

Kompetencer: At kunne koble den teoretiske baggrundsviden med kendskab og analytisk indsigt i de valgte idrætsområder. Kunne omsætte denne i praksis til bevægelsesaktiviteter og sammenhængende forløb i et uddannelsesmiljø med unge. Kunne reflektere over, analysere og justere egen undervisningspraksis/formidling af idrætsfaglighed.

Færdigheder: Anvende praktiske færdigheder indenfor de forskellige færdighedsområder - herunder kunne sammensætte undervisningsforløb i de forskellige områder.

At kunne sætte sig ind i og afvikle en specifik/udvalgt praksis situation med en eksperimenterende tilgang til undervisning.

Praktisk-teoretiske oplæg fra undervisere, forelæsninger, studiebesøg, undervisning på gymnasier, gruppearbejde og praktisk-teoretiske fremlæggelser fra studerende.

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon

De obligatoriske praktisk-teoretiske kurser på bacheloruddannelsen i idræt eller tilsvarende kurser.

Kurset er reserveret til studerende på bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet.
Kurset er identisk med NIDB11009 Ungdom og idræt - idrætsspecialisering.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Der gives løbende (mundtlig) feedback på de indlagte undervisningsopgaver (peer-to-peer + underviser umiddelbart efter microteaching), skriftlig feedback på refleksionspapir og mundtligt efter eksamen.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, Løbende under kurset
Praktisk mundtlig prøve, 60 min
Prøveformsdetaljer
Den skriftlige aflevering er en synopsis (6 sider + bilag), udarbejdet i grupper (af 2 til 4 studerende) med aflevering i blokkens 8. uge. Den praktisk mundtlige prøve er uden hjælpemidler og består af praksis/​gruppefremlæggelse af det i synopsis beskrevne forløb med varighed af ca. 30 minutter, herefter er der ca. 12 minutters individuel eksamination af hver studerende i gruppen. Der gives en individuel bedømmelse på baggrund af synopsis, fremlæggelse og eksamination efter 7-trinskalaen. Hvis en studerende ikke har afleveret synopsis, gives U (udeblevet) som en samlet bedømmelse.
Krav til indstilling til eksamen

Aktiv deltagelse i mindst 80% af al undervisning. Ved aktiv deltagelse forstås: at den studerende indgår i undervisningen ved aktiv handling. Dvs. ved at udføre bevægelser og/eller øvrig deltagelse i den undervisning som foregår, for eksempel ved at undervise, diskutere, analysere, give feedback, coache etc. Hvis kravet om aktiv deltagelse ikke er opfyldt, kan man ikke gå til mundtlig prøve.

 

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler

Den praktisk mundtlige prøve er uden hjælpemidler

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Er deltagelseskravet (aktiv deltagelse) ikke opfyldt, skal kurset tages igen. Er indstillingskrav opfyldt, kan det ”genbruges” til reeksamen.
Synopsis kan ligeledes genbruges ved reeksamen - ved manglende aflevering af synopsis skal den udarbejdes og afleveres senest 1 uge inden reeksamen.

Reviderede versioner af tidligere bedømte afleveringer kan genbruges ved reeksamen. 

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 8
 • Forberedelse (anslået)
 • 83
 • Praktiske øvelser
 • 35
 • Projektarbejde
 • 40
 • Eksamen
 • 40
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NNEB19008U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 3
Skemagruppe
C
Kapacitet
60
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt
Udbydende institut
 • Institut for Idræt og Ernæring
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Charlotte Svendler Nielsen   (9-6e7e797470777e70794b7970837e397680396f76)
Gemt den 09-01-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students