Atletik, fysisk træning og friluftsaktiviteter

Kursusindhold

Kurset omhandler atletik, fysisk træning og friluftsaktiviteter, der kan have såvel et præstationsorienteret som et sundhedsorienteret og rekreativt formål.                                   

Centrale emner er:
- Praktisk udførelse af et repræsentativt udsnit af atletikkens discipliner (løb, spring og kast).

- Atletikkens teori inkl. teknikanalyse og feedback

- Planlægning af undervisnings- og træningsforløb i atletik

- Teori og praksis indenfor styrke- og udholdenhedstræning relateret til forskellige idrætsgrene.

- Friluftsaktiviteter med et præstationsorienteret formål (træning i naturen).

- Friluftsaktiviteter med et rekreativt og sundhedsorienteret formål.

I kurset indgår projektbaseret gruppearbejde.

OBS! I kurset indgår en obligatorisk friluftstur med overnatning.

Engelsk titel

Athletics, Physical Training and Outdoor Activities

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet

Målbeskrivelse

Viden: 
Det er målet, at den studerende opnår viden om: 

 • Teori relateret til den tekniske udførelse af atletikkens løbe-, spring- og kastediscipliner.
 • Relevant biomekanisk og træningsfysiologisk teori samt metodisk og didaktisk indsigt i forhold til planlægning af lærings- og træningsforløb i atletik.
 • Træningsfysiologisk teori relateret til styrke- og udholdenhedstræning.
 • Hvordan og hvorfor friluftsaktiviteter kan anvendes med såvel præstationsforbedring som rekreation for øje.
 • Relevante sikkerhedsmæssige forhold ved planlægning og afvikling af aktiviteter i naturen
   

Færdigheder: 
Det er målet at den studerende kan: 

 • Forevise de forskellige atletikdiscipliner i en formidlingssituation og bruge sin teoretiske indsigt til at analysere atletikudøvere med henblik på konstruktiv feedback både ift. udførelse af en disciplin, men også i forbindelse med planlægning af kortere og længere træningsforløb.
 • Forevise, planlægge og gennemføre eksempler på fysisk træning med relevans for forskellige idrætsgrene. 
 • Anvende digitale værktøjer til indsamling af fysiologiske data.
 • Benytte friluftsaktiviteter som fysisk træning der er fokuseret på styrke- og udholdenhed, eventuelt suppleret med andre træningsformer i naturen.
 • Navigere i naturen ved brug af kort og kompas.

 

Kompetencer:
Det er målet, at den studerende kan:

 • Virke som atletikressourceperson i en lang række sammenhænge og med forskellige målgrupper.
 • Planlægge kortere og længere atletikforløb
 • Benytte og begrunde specifik styrke- og udholdenhedstræning rettet mod præstationsoptimering.
 • Formidle (fremstille, analysere og diskutere) humanfysiologiske data med stringens.
 • Planlægge og formidle friluftsaktiviteter rettet mod fysisk aktivitet, rekreative og oplevelsesmæssige formål i naturen, herunder enkle lejrlivsaktiviteter relevante for kortere ophold i naturen.

Forelæsninger og gruppetimer. Praktiske og teoretiske oplæg fra undervisere, gruppearbejder og fremlæggelser fra studerende. Ud over undervisningen er der afsat tid til studietimer med mulighed for at arbejde med praksis og gruppeopgaver.

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Kurset er reserveret til studerende på bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet og studerende indskrevet på sidefaget i idræt.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Peer to peer-feedback indgår som centralt element i kurset.

I kursets praksisdel indgår feedback fra undervisere.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Evalueringen består af to dele:

- Praksis: Praksisevalueringen tæller sammenlagt 50% af den samlede karakter for kurset og baseres på videooptagelser af den studerende, hvor et udvalg af kursets atletikdiscipliner udføres.

- Teori: Teorievalueringen tæller sammenlagt 50% af den samlede karakter for kurset og baseres på en 2 timers individuel teoretisk prøve uden hjælpemidler og en skriftlig hjemmeopgave i grupper.

Teoriprøven afholdes i undervisningen og vil fokusere på kursets teori vedr. atletikkens discipliner og fysisk træning (25% af den samlede karakter).
Gruppeopgaven afleveres inden teoriprøven og vil fokusere på kursets teori vedr. friluftsaktiviteter og fysisk træning (25% af den samlede karakter).

Begge de teoretiske prøveelementer og praksisevalueringen skal bestås.
Krav til indstilling til eksamen

For at kunne blive slutevalueret skal man have deltaget i den obligatoriske friluftstur på Skovskolen. Der gælder endvidere et krav om aktiv deltagelse i mindst 80% af undervisningen, og undervisningsdeltagelsen opgøres separat for den almindelige undervisning og for friluftsturen. Ved aktiv deltagelse forstås, at den studerende indgår i undervisningen med aktiv handling og løser de stillede undervisningsopgaver. Dvs. ved at udføre bevægelser og/eller øvrig deltagelse i den undervisning som foregår, for eksempel ved at undervise, diskutere, analysere, give feed-back, coache etc.

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Som ordinær eksamen.

Evalueringselementer, der er godkendte og gyldige fra den ordinære eksamen, gentages ikke, men indgår som beståede dele i reeksamen. Er deltagelseskravet ikke opfyldt, skal kurset i sin helhed følges og bestås på et senere tidspunkt. 

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 8
 • Holdundervisning
 • 96
 • Forberedelse (anslået)
 • 101
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NNEB19002U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

2 blokke

Placering
Blok 1 og Blok 2
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17) og B
Kapacitet
120
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt
Udbydende institut
 • Institut for Idræt og Ernæring
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Mikkel Sørensen   (9-757b777a6d767b6d7648766d807b36737d366c73)
  Hovedansvarlig
Underviser

Skovskolen: Mads Nielsen

Gemt den 05-10-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students