Fra vandbasis til svømning

Kursusindhold

Kurset er delt op i perioder med fokus på 4 delområder:

1. Vandbasis

2. Livredning

3. Distancesvømning og udendørs vandaktiviteter

4. Vandprojekt


Vandbasis
Teoretisk og praktisk gennemgang af generelle fysiske og biomekaniske principper for bevægelse og ophold i vand. Udvikling af kropslig kompetence i relation til opdrift og tyngde, vandret og lodret balance, modstand, fremdrift og rotation. Introduktion til udspring fra vippe. Betydning af tryghed for bevægelsesadfærd i vand.

Livredning
Forebyggelse af ulykker, kendskab til egne og andres reaktioner ved ophold i vand, svømning under vand, vandtrædning, dykning, bjærgning, ophaling, livreddende førstehjælp og livredningsteori. Sikkerhed i og omkring åbent vand. 

Langdistance svømning og udendørs vandaktiviteter
Der arbejdes med crawlteknik og planlægning af træning. Der vil bl.a. indgå observationsopgaver og videoanalyse. Desuden indgår teori og praksis i forbindelse med åbent vands svømning. 

Vandprojekt
De studerende udvikler et projekt indenfor fagets teoretiske og praktiske rammer.

Engelsk titel

From the Basics of Moving in Water to Swimming

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet

Målbeskrivelse

Den studerende skal gennem forløbet:

Viden
Gennem egne reflekterede erfaringer opnå basal forståelse for hvordan bevægelseskompetence udvikles i vand, herunder hvordan et godt forløb i vand kan tilrettelægges under hensyntagen til alle fagets facetter.

Opnå bred teoretisk indsigt i basal hydrodynamik samt biomekaniske forhold relateret til bevægelse i vand, afsæt fra kanten og udspring fra vippe.

Kunne analysere og vurdere livredningspraksis ud fra et motorisk-, fysiologisk og psykosocialt perspektiv i såvel svømmehal som åbent vand.

Gennem videoanalyse af crawl kombineret med relevant litteratur  tilegne sig viden om crawl teknik; læringsstrategier og træningsplanlægning. Herunder arbejdes med såvel en naturvidenskabelig som humanistisk-samfundsvidenskabelig tilgang til læring i svømning.

Selvstændigt kunne tilegne sig dybdegående viden om del-elementer af fagets teori og praktik  

Færdigheder
Opnå alsidige, praktiske, kropslige erfaringer med bevægelse i vand. Demonstrere evne til at udvikle egne effektive bevægelsesmønstre i vand. Demonstrere evne til at prioritere indsatsen i et træningsforløb, herunder på baggrund af refleksion og dialog kunne indgå aktivt i såvel egen som andres studieproces. Definere personligt mål (teknisk og præstationsmål) på baggrund af systematisk analyse samt begrundet vejledning i studiegruppen  - og med rimelig succes kunne fremvise og evaluere resultat af processen i relation til langdistance svømning.

Selvstændigt kunne forestå effektiv udvikling af færdigheder i et eller fere af fagets delelementer

Kompetence
Kunne handle på baggrund af en grundlæggende forståelse for generelle fysiske og biomekaniske principper for bevægelse og ophold i vand .

Udvikle handlekompetence i relation til såvel reel redningsaktivitet som aktiv deltagelse i praksissituationer med forebyggelse af ulykker i vand som mål.

Opnå kompetencer i at analysere en konkret svømmerelateret praksis. Desuden lægges vægt på at opbygge kompetencer i forhold til kropslig og verbal formidling i feedback/vejlednings situationen.

Der veksles mellem praktisk/teoretiske oplæg, forelæsninger, øvelser, projektarbejde og fremlæggelser fra de studerende

Litteratur oplyses ved kursusstart på Absalon.

Kurset er reserveret til studerende på bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet og studerende indskrevet på sidefaget i idræt.

Skriftlig
Mundtlig
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Skriftlig og mundtlig feedback på obligatoriske opgaver fra underviser og medstuderende. Mundtlig feedback i forbindelse med praksis fra underviser og medstuderende.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 12 min per studerende
Skriftlig aflevering, udarbejdes løbende gennem kurset
Prøveformsdetaljer
Senest 7 dage før den mundtlige eksamen skal de fire obligatoriske opgaver (en inden for hvert af hovedområderne 1-4) være afleveret. Disse opgaver indeholder både teoretiske elementer samt dokumentation for praksis.

Mundtlig eksamen i grupper af 3-6 studerende (36 min. ved 3 studerende og 48 min. ved 4 studerende - hver studerende eksamineres i minimum 12 min.) i én af følgende kategorier: ’vandbasis’, ’livredning’, ’distancesvømning og udendørs aktivitet’ eller ’vandprojekt’. Kategorien afgøres ved lodtrækning 6 dage før eksamen.

Der gives én karakter på baggrund af en helhedsvurdering af den mundtlige eksamen og den skriftlige opgave, der er udtrukket til eksamen.
Krav til indstilling til eksamen

Der gælder et krav om aktiv deltagelse i mindst 80 % af al undervisning.

Ved aktiv deltagelse forstås, at den studerende indgår i undervisningen med aktiv handling og løser de stillede undervisningsopgaver. Dvs. ved at udføre bevægelser og/eller øvrig deltagelse i den undervisning som foregår, for eksempel ved at undervise, diskutere, analysere, give feed-back, coache etc.

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Til eksamen må den skriftlige opgave, der er udtrukket til eksamen medbringes.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
2 interne bedømmere
Reeksamen

Samme som ordinær (der kan dog dipenseres for gruppe). Afleverede opgaver fra ordinær eksamen kan genbruges - hvis en eller flere af de 4 obligatoriske skriftlige opgaver mangler skal disse afleveres (senest 7 dage før reeksamen) 

Hvis kravet om aktiv deltagelse ikke er opfyldt skal kurset følges/tages på ny.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 10
 • Forberedelse (anslået)
 • 56
 • Teoretiske øvelser
 • 56
 • Ekskursioner
 • 20
 • Projektarbejde
 • 54
 • Eksamen
 • 10
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NNEB18004U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

2 blokke

Placering
Blok 3 og Blok 4
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17) og C
Kapacitet
125
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt
Udbydende institut
 • Institut for Idræt og Ernæring
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Adam B. Evans   (3-67686b46746b7e7934717b346a71)
Gemt den 28-02-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students