Redskabsgymnastik og motoriske færdigheder

Kursusindhold

Kurset omfatter redskabs- og springgymnastik samt teorier, overordnede principper og øvelser til indlæring af motoriske færdigheder i idræt.

Centrale emner er:
- basisforudsætninger og grundlæggende bevægelseselementer i redskabs- og springgymnastik
- gymnastikkens metodikker og differentieringsmuligheder
- teknikanalyse
- modtagning og sikkerhedsaspekter
- gymnastikaktiviteter i byens rum
- motoriske indlæringsteorier
- træningsstrategier
- indlæringsformer
- feedback.

Med udgangspunkt i redskabernes muligheder for stimulering af motorisk kompetence og færdighedsudvikling arbejdes åbent og innovativt med redskabsbaner og isolerede færdigheder. I undervisningen kobles bevægelsespraksis og teori, så den studerende kan belyse og forstå egen færdighedsudvikling ud fra teorier hentet fra motorisk indlæring og biomekanik. Den studerende fordyber sig i udvalgte spring, og ud fra videooptagelser arbejdes med teknikanalyse, fejlfinding og individuel handlingsrettet feedback, hvor perspektiver fra motorisk indlæring indgår.
Endvidere nuanceres emnet motorisk indlæring ved inddragelse af andre typer motoriske færdigheder, fx fra boldspil.

I kurset indgår et mindre projektarbejde i grupper, hvor gymnastikaktiviteterne flyttes udendørs i byens rum/nærområdet. Til slut fremlægges erfaringerne fra projektarbejdet under en postersession med videofremlæggelser.

Engelsk titel

Apparatus Gymnastics and Motor Skills

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet

Målbeskrivelse

Viden: 

Det er målet, at den studerende har opnået viden om: 

 • Teknik, metodik, redskabsbrug, modtagning og sikkerhed i redskabs- og springgymnastik

 • De grundlæggende bevægelseselementer og basisforudsætninger i redskabsgymnastik samt deres funktionelle betydning

 • hukommelse, træningsstrategier, indlæringsformer og feedback i et neurobiologisk og adfærdspsykologisk perspektiv. 
   

Færdigheder: 

Det er målet at den studerende kan: 

 • Udføre de gymnastiske færdigheder velkontrolleret og teknisk korrekt med stor forevisningsværdi

 • Optage og anvende videosekvenser som et digitalt redskab til teknikanalyse og feedback

 


Kompetencer: 

Det er målet, at den studerende kan: 

 • Arbejde varieret, åbent og innovativt med øvelsesstoffet og redskabernes muligheder

 • Beskrive og analysere en øvelse teknisk, biomekanisk og metodisk med henblik på at stimulere specifik motorisk indlæring

 • Vurdere, udvælge og forholde sig kritisk til tilgængelige metodikker i redskabs- og springgymnastik

 • Give relevant og konstruktiv feedback på baggrund af øvelsesanalyse, udøverens niveau og sin viden om motorisk indlæring

 • Anvende praksisviden og argumentere meningsfuldt for en valgt indlæringsstrategi og et skitseret træningsforløb med henblik på præstationsoptimering

 • Bedømme og forudsige relevante problemstillinger i forbindelse med metodik og sikkerhed

 • Udføre modtagning med sikkerhed og efter hensigten

Forelæsninger og gruppetimer. Praktiske og teoretiske oplæg fra undervisere, gruppearbejder og fremlæggelser fra studerende. Ud over undervisningen er der afsat tid til studietimer i hallen med mulighed for at arbejde med praksis og gruppeopgaver.

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Kurset er reserveret til studerende på bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet og studerende indskrevet på sidefaget i idræt.

Skriftlig
Mundtlig
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

I undervisningsforløbet og arbejdet med de obligatoriske opgaver indgår både skriftlig og mundtlig feedback fra underviser på individ-, gruppe- og holdniveau samt arbejde med struktureret peer feedback.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve, 40-50 min
Prøveformsdetaljer
Gruppeeksamen med individuel forevisning af praksis.

Eksamen foregår i grupper (3-4 studerende), og afhængigt af gruppestørrelsen er varigheden 40-50 min, ekskl. votering.

Inden eksamensdagen udtrækkes det spring, som den enkelte studerende skal forevise til eksamen, og holdets eksamensgrupper oplyses.

Til eksamen foreviser hvert gruppemedlem først et spring og en modtagning.

I den efterfølgende gruppeeksamination indleder gruppen med en fælles teknikanalyse af ét af de viste spring (udvalgt af eksaminator).

I løbet af eksamen inddrages og diskuteres relevant teori (se kursets målbeskrivelse), eksempelvis motorisk indlæring, teknik, biomekanik, modtagning og feedback, og der gives forslag til konkrete springmetodikker.
Der gives en individuel karakter baseret på en ligelig bedømmelse af den praktiske og den teoretiske del af eksamen, og for at bestå samlet skal både den praktiske og den teoretiske del bestås.
Krav til indstilling til eksamen

1. Aktiv deltagelse i mindst 80% af undervisningen.
Ved aktiv deltagelse forstås, at den studerende indgår i undervisningen med aktiv handling. Dvs. ved at være idrætsaktiv og/eller ved anden deltagelse i undervisningen, for eksempel ved at undervise, diskutere, analysere, give feedback, coache etc. 

2. Aflevering af de obligatoriske opgaver (individuelle og gruppeopgaver).
Udvalgte obligatoriske opgaver skal være bestået for at blive indstillet til eksamen. Hvilke opgaver, der skal bestås, vil fremgå af kursets evalueringsbeskrivelse.

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Som ordinær eksamen, dog vil bedømmelsen af et bestået delelement ved en tidligere eksamen (enten praksis eller den mundtlige eksamination) blive overført til reeksamen. Den studerende skal altså kun op til reeksamen i den del, der ikke er bestået tidligere.

Endvidere vil gruppestørrelse og dermed varighed af eksamen afhænge af antal tilmeldte til reeksamen.

Hvis del 1 af indstillingskravet ikke er opfyldt, skal kurset i sin helhed følges igen, også selvom del 2 er opfyldt.

Hvis del 1 af indstillingskravet er opfyldt og del 2 ikke er, skal de obligatoriske opgaver afleveres senest tre uger inden reeksamen.
 

 

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende overbevisende og præcist kunne demonstrere viden, færdigheder og kompetencer, som beskrevet under målbeskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 2
 • Holdundervisning
 • 78
 • Forberedelse (anslået)
 • 125
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NNEB18003U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

2 blokke

Placering
Blok 3 og Blok 4
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17) og C
Kapacitet
125
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt
Udbydende institut
 • Institut for Idræt og Ernæring
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Andorra Lynn Jensen   (14-64716772757564316d68717668714371687b76316e7831676e)
 • Jacob Wienecke   (8-7c6e6a736a68706a45736a7d7833707a336970)
Gemt den 28-02-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students