Fra kropsbasis til dans

Kursusindhold

Kurset indeholder tre hovedtemaer:

1) Kropsbasis 2) Dansens stilarter og 3) Danseperformance.

Den studerende forventes at opnå viden, færdigheder og kompetencer inden for hvert af de tre temaer. 

Tema 1: Kropsbasis.                                                                                 Kropsbasis tager udgangspunkt i en helhedsorienteret kropsforståelse og består af en grundlæggende, tværfaglig og eksperimenterende tilgang til idrætsundervisning Bevægelsesaktiviteterne tager udgangspunkt i f.eks. atletik, dans og redskabsgymnastik. Der undervises i: kropsbevidsthed, kropskontakt, mental træning, bevægelseskommunikation, indlæringsstrategier, rytme, tillid/tryghed, gruppedynamik, kropsspænding og kreativitet. Derudover arbejdes der med basale færdigheder i musik og bevægelse samt grundlæggende opvarmningsprincipper.

Tema 2: Dansens stilarter.
Der arbejdes med praktisk og teoretisk fordybelse, kulturforståelse og formidlingsmæssig erfaring indenfor forskellige dansestilarter fx rytmisk gymnastik, street dance og pardanse fra hele verden. Den enkelte studerendes kropsbevidsthed og bevægelsesudtryk udvikles desuden igennem soloarbejde. Centralt er praktiske kompetencer og teoretisk forståelse af Labans bevægelseslære, tekniktræning, feltets formidlingsmæssige begreber, fordybende arbejde med sammenhængen mellem musik og bevægelse, viden om dansens udvikling og stilarter samt soloproduktion. Derudover arbejdes der med bæredygtighed i form af dansens betydning for trivsel, kulturforståelse og inklusion.

Tema 3: Danseperformance.
Der arbejdes med koreografiske redskaber og kunstneriske metoder. Herunder fokuseres der på improvisation, moderne dans, performanceprincipper, stage presence, bevægelseslære, æstetiske læreprocesser og personlig udvikling. Desuden arbejder de studerende i grupper med et større performanceprojekt fra idéfase, til koreografi og perfektionsfase. Performanceprojektet relateres i teoretisk opgave til undervisning i gymnasiet.
 

Engelsk titel

From Basic Movements to Dance

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet

Målbeskrivelse

Den studerende skal gennem undervisningsforløbet ”Fra Kropsbasis til dans” opnå følgende:

VIDEN:
Opnå en praksisforankret og grundlæggende teoretisk forståelse for de kropslige, sociale, psykiske, følelsesmæssige og mentale processer i forbindelse med bevægelsesaktiviteter.

Udvikle en nuanceret viden om sammenhængen mellem musik og bevægelse.

Opnå viden om bevægelseslære i relation til kropsligt udtryk, stilarter, undervisning og performance.

Opnå indsigt i feltets kunstnære begreber og viden om dansens udvikling og stilarter og for området særligt væsentlige formidlingsmæssige aspekter.

Opnå indsigt i performanceprocesser, koreografi, kreativitet, personlig udvikling og kommunikation i relation til både dansekunst og gymnasiebekendtgørelse.

Udvikle grundlæggende indsigt i de til mange målgrupper overførbare principper, der ligger i innovativt og bæredygtigt arbejde med kropsbasis og dans.

FÆRDIGHEDER:
Vise grundlæggende praktisk færdighed i opvarmningsprincipper, sammenhænge mellem musik og bevægelse, formskema, taktarter og BPM.

Demonstrere grundlæggende kropsbevidsthed, teoretisk forståelse og kreativ teamudnyttelse på baggrund af en tematisk og tværfagligt baseret kropsbasisopgave.

Udvikle et sikkert og kulturelt nuanceret bevægelsesudtryk  igennem en gruppebaseret og innovativ teknik - og formidlingsopgave om dansens stilarter.

Igennem soloarbejde at udvikle et personligt bevægelsesudtryk med særligt fokus på bevægelseskvalitet, musikalitet, teknik, form og følelse. 

Udvikle, designe, koreografere og gennemføre et for gruppen og den enkelte udfordrende, differentierbart og vedkommende danseperformance projekt.

Vise en danseperformance med et sikkert teknisk niveau, stage presence, originalitet og gennemarbejdet koreografisk og bevægelsesmæssig kvalitet.

KOMPETENCER:
Demonstrere evne til selvstændigt at udvikle, udtrykke og vise såvel praktiske som teoretiske aspekter af den kropslige, personlige og sociale læring.

Demonstrere grundlæggende kropsbevidsthed og bevægelsesfaglig kompetence i kropsbasis.

Demonstrere praktisk og teoretisk fordybelse og formidlingsmæssig kompetence indenfor udvalgte dansestilarter. Herunder forståelse for kultur, trivsel og inklusion.

Opnå grundlæggende formidlingsmæssig kompetence i relation til lærerroller, gruppedynamik og professionspersonlig bevidsthed.

Kunne anvende Labans bevægelseslære som praktisk, teoretisk, didaktisk og kompositorisk redskab.

Udvikle kompetence til at arbejde med improvisation, koreografiske principper, kropslig kreativitet og gruppedynamiske processer i bevægelse og dans.

Opnå grundlæggende kompetence til at kunne arbejde kreativt og kvalitativt med kunstneriske metoder i idrætsundervisningen.

Udvikle digitale kompetencer i forhold til musikklip, lyssætning og evt. brug af visuelt materiale i performanceprocesser.

Der veksles mellem praktisk/teoretiske oplæg, bevægelsesundervisning, forelæsninger, øvelser, gruppearbejder og fremlæggelser fra de studerende.

Litteratur oplyses ved kursusstart på Absalon.

Kurset er reserveret til studerende på bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet og studerende indskrevet på sidefaget i idræt.

Skriftlig
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Der indgår peerfeedback, peercoaching samt mundtlig og skriftlig feedback fra underviserne.

Feedback fra undervisere samt og peerfeedback på kropsbasisopgaven.

Mundtlig peerfeedback, samt mundtlig og skriftlig feedback fra underviseren i forbindelse med stilartsopgaven.

Peercoaching i soloproces samt mulighed for en kort individuel samtale efter soloopgaven.

Løbende supervision, peer-feedback og afsluttende mundtlig feedback på performanceprojekt.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Prøveformsdetaljer
Den studerende skal deltage aktivt i mindst 80% af al undervisning.
Ved aktiv deltagelse forstås, at den studerende indgår i undervisningen ved aktiv handling. Dvs. ved at udføre bevægelser og/eller øvrig deltagelse i den undervisning som foregår, for eksempel ved at undervise, diskutere, analysere, give feed back, coache etc.
Hvis kravet om aktiv deltagelse ikke er opfyldt, gives bedømmelsen -3 uanset bedømmelsen af nedenstående temaer.

Den studerende bedømmes inden for hvert tema.
Hvert tema skal bestås hver for sig (evt. over flere eksamensterminer)

Tema 1: Kropsbasis:
Den studerende evalueres på baggrund af fremlæggelse af kreativ gruppebaseret kropsbasisopgave, herunder musikopgave og en individuel kropsbasisopgave. Både musikopgaven og kropsbasisopgaverne skal bestås.

Tema 2: Dansens stilarter
Den studerende evalueres på bagrund af en stilartsopgave og en soloopgave. Stilartsopgaven indeholder undervisning af selvvalgt stilart, samt en kort teoretisk opgave.
Soloopgaven består af en kort selvproduceret dansesolo samt en individuel opgave.
Stilartsopgaven tæller for 40 % af den samlede bedømmelse. Soloopgaven skal bestås.

Tema 3: Danseperformance
Den studerende evalueres individuelt på baggrund af en gruppebaseret Danseperformance. Hertil knyttes en kort gruppeopgave samt en individuel performanceopgave.
Tæller 60% af den samlede bedømmelse

For alle tre temaer vægtes praksis og teori ligeligt i bedømmelsen.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Hvis kravet om aktiv deltagelse ikke er opfyldt skal kurset følges igen.

Hvis kravet om aktiv deltagelse er opfyldt, men den studerende ikke  har bestået et eller flere temaer, vil reeksamen svare til ordinær eksamen for det/de pågældende temaer. Allerede beståede temaer kan ikke tages om.

Der er mulighed for dispensation fra gruppedeltagelse. 

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 4
 • Holdundervisning
 • 92
 • Forberedelse (anslået)
 • 110
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NNEB18002U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

2 blokke

Placering
Blok 1 og Blok 2
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17) og C
Kapacitet
125
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt
Udbydende institut
 • Institut for Idræt og Ernæring
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Helle Winther   (8-6d7c6e73796d6a7745736a7d7833707a336970)
Gemt den 28-02-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students