Funktionel anatomi, muskel- og neurofysiologi

Kursusindhold

Kurset starter med en introduktion til kroppens grundlæggende fysiologi og anatomi, samt biomekaniske principper. Dette danner basis for det videre arbejde med bevægeapparatets funktion analyseret ud fra en biomekanisk og funktionel anatomisk vinkel og for arbejdet med det neurofysiologiske grundlag for bevægelse – herunder det motoriske og sensoriske systems funktion, opbygning og plasticitet.

 

Emner på kurset inkluderer:

 • Cellers opbygning, funktion og metabolisme
 • Transportprocesser
 • Nervesystemets celler og signalering imellem dem
 • Nervesystemets overordnede anatomi
 • Det motoriske og sensoriske systems funktion, opbygning og plasticitet
 • Bevægeapparatets funktionelle anatomi og bevægelsesanalyser
 • Kroppens anatomi (herunder knogler, led og muskler) og antropometri
 • Biomekaniske grundbegreber og Newtons love
 • Lineær og angulær kinematik og kinetik, samt hydro/aerodynamik
Engelsk titel

Functional Anatomy, Muscle- and Neurophysiology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet

Målbeskrivelse

VIDEN – den studerende opnår viden om:

 • fysiologiske principper der ligger til grund for cellens funktion.
 • nervecellers signalering og de principper som ligger til grund herfor, herunder membranpotentialer samt synaptisk transmission.
 • basale fysiologiske grundprincipper omhandlende det motoriske og sensoriske systems opbygning og funktion.
 • den funktionelle betydning af neurale netværk i hjerne og rygmarv, for bl.a. gangbevægelser, kropsstillingen og håndens motoriske funktion samt de neuroplastiske tilpasninger som sker ved motorisk indlæring.
 • skeletmuskler og centralnervesystemet, herunder musklers metaboliske egenskaber, kapillærtæthed, muskelfiberkarakteristik, muskelfunktion og motorisk kontrol.
 • knoglepunkter, led og skeletmusklers anatomi (latinske betegnelser).
 • udvalgte nerver i ben og arme.
 • biomekaniske grundbegreber, herunder antropometri, kraft og kraftmomenter, inerti og inertimoment, impuls og impulsmoment, energi, arbejde og effekt, samt hydro- og aerodynamik.
 • metoder til at gennemføre eksperimentelle forsøg indenfor kvantitativ bevægelsesanalyse og motorisk kontrol.


FÆRDIGHEDER – den studerende kan:

 • beskrive cellens opbygning og redegøre for cellens funktioner, herunder transportprocesser, replikation og metabolisme.
 • redegøre for cellens opbygningen og metabolisme (glykolysen, Krebs' cyklus samt respirationskæden).
 • redegøre for neuroners signalering.
 • beskrive den overordnede opbygning af nervesystemet.
 • fortolke klassiske eksperimenter samt skriftligt og mundtligt kunne forklare og diskutere mekanismerne bag neurale adaptationer til træning på integrativt niveau.
 • anvende fysiologisk og biomekanisk viden i analyser af den underliggende neurale generering af bevægelser og i bevægelsesanalyser.
 • vurdere metoder til bestemmelse af motoriske funktion ud fra laboratorieøvelser, hvori der indgår underlagsreaktionskræfter, EMG, TMS og refleksmålinger.
 • beskrive typer af støttevæv, hvor de findes og deres biomekaniske egenskaber, samt fortolke hvordan opbygningen og egenskaberne relaterer til deres funktion.
 • beskrive knogler og led, og forklare hvordan opbygningen af leddene relaterer til deres funktion (herunder funktion af ligamenter, menisker, ledtype).
 • beskrive skeletmusklernes anatomi (udspring, insertion og funktion).
 • redegøre for og anvende biomekaniske grundprincipper i beregninger.

 

KOMPETENCER – den studerende kan:

 • forklare principper, der relaterer sig til cellens funktioner og sætte disse i en overordnet sammenhæng.
 • vurdere betydningen af neurale netværk og forbindelser for neurale adaptationer, samt diskutere betydningen af adaptationer i forbindelse med træning.
 • analysere og fortolke eksperimentelle data med udgangspunkt i litteraturen.
 • anvende korrekt terminologi ved analyse af bevægelser og beskrive arbejdsform, udspring, insertion og funktion for de involverede muskler.
 • anvende og inddrage biomekaniske grundbegreber og Newtons love i forbindelse med analyse og vurdering af idrætsfærdigheder. 

Forelæsninger, holdundervisning og obligatorisk øvelser.

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Skriftlig
Mundtlig
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

I løbet af kurset gives kvalitativ feedback på øvelsesrapporterne (enten skriftlig eller mundtlig). Derudover anvendes primært peer-feedback. 

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Kurset afsluttes med en 20 min mundtlig eksamen (ekskl. votering) uden forberedelse. Eksaminanden trækker her et spørgsmål, der dækker områder fra deres portfolio (som udarbejdes løbende gennem kurset og indeholder øvelsesrapporter, opgaver og tilhørende noter inden for anatomi/biomekanik og fysiologi).

Kurset er udtaget til ITX-eksamen.
Se vigtig information om ITX-stedprøver på Studieinformation under punktet: Eksamen -> Eksamensform og regler -> Skriftlig stedprøve (ITX-prøve)


Der gives én samlet bedømmelse på basis af præstationen til den mundtlige eksamen.
Krav til indstilling til eksamen

Indstillingskrav til eksamen består af obligatorisk deltagelse i eksperimentelle øvelser, godkendte øvelsesrapporter og beståede individuelle opgaver. 

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Beståede elementer fra ordinær eksamen kan genbruges.

Ikke beståede elementer skal genaflereves/bestås senest to uger før reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 200
 • Praktiske øvelser
 • 60
 • Eksamen
 • 40
 • Total
 • 412

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NNEB18000U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

2 blokke

Placering
Blok 3 og Blok 4
Skemagruppe
B
Kapacitet
125
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt
Udbydende institut
 • Institut for Idræt og Ernæring
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Pia Grethe Sandfeld Melcher   (8-7370686f666b68754371687b76316e7831676e)
 • Jesper Lundbye-Jensen   (8-6d6f787167657c684371687b76316e7831676e)
Gemt den 06-02-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students