Basal statistik i idrætsvidenskab

Kursusindhold

Kurset begynder med de helt grundlæggende begreber inden for statistik: deskriptiv statistik af stikprøver vha. gennemsnit og medianer mm. Dernæst vil kurset introducere estimation og hypotesetestning: modellering af data fra stikprøver ved hjælp af normalfordelingen med ukendte parametre. Ud fra data beregnes estimater og konfidensintervaller. Sammenholdt med en statistisk nulhypotese vurderes forskningshypoteser for data ved hjælp af en teststørrelse og tilhørende p-værdi, som holdes op imod et valgt signifikansniveau. Derefter vil begreberne blive uddybet og konkretiseret i forbindelse med introduktion af forskellige statistiske metoder og modeller til sammenligning af 2 eller flere grupper så som en trænings- og kontrolgruppe (t-test, variansanalyse) samt vurdering af sammenhæng eller association mellem kvantitative variable (simpel lineær regression). Mere avancerede analysemetoder til håndtering af kovariatinformation, parrede (gentagne) målinger (som i før-/efter-forsøg eller overkrydsningsforsøg) og antalstabeller vil også blive introduceret. De grundlæggende begreber ville også blive belyst i forbindelse med læsning af statistiske analyser i relevante publikationer. På kurset vil der blive arbejdet med konkrete dataeksempler inden for den humanistisk—samfundsvidenskabelige og humanfysiologiske idrætsforskning. Statistikprogrammet R vil blive benyttet gennemgående.

Engelsk titel

Basic Statistics in Sport Science

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet

Målbeskrivelse

Viden

Efter gennemført kursus vil den studerende have opnået viden om anvendelse og analyse af en række centrale forsøgsdesign, der benyttes i idrætsvidenskabelig forskning. For hvert design indebærer dette viden om involverede datatyper (dvs. typer af forklarende variable og respons), relevante fordelingsantagelser samt hvordan data og fordelingsantagelser kombineres til at bygge valide statistiske modeller. Den studerende vil også have opnået en basal viden om den terminologi, som der opereres med på tværs af alle statistikprogrammer.

Færdigheder

Den studerende vil kunne udføre basale statistiske analyser i statistikprogrammet R, svarende til de introducerede, grundlæggende forsøgsdesign. Dette indebærer indlæsning af data fra tekstfiler til R samt modelspecifikation i R.

Kompetencer

Den studerende vil blive i stand til at kunne udføre alle trin i en statistisk analyse (definere, opstille og fortolke) for de mest almindelige forsøgsdesigns i idrætsvidenskab som man typisk vil møde  i det videre forløb på idrætsuddannelsen, bl.a. i forbindelse med bachelor- og specialeprojekter.

Forelæsninger, gruppearbejde og regneøvelser.

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Kollektiv feedback og vejledende besvarelser efter hver undervisningsgang hvor der arbejdes med opgaver.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Skriftlig stedprøve.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 16
 • Forberedelse (anslået)
 • 154
 • Praktiske øvelser
 • 32
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NNEB15001U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 3
Skemagruppe
A2
Kapacitet
Íngen begrænsning
Studienævn
Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt
Udbydende institut
 • Institut for Idræt og Ernæring
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jan Stanstrup   (3-6f787945736a7d7833707a336970)
Gemt den 28-02-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students