Motorisk udvikling og indlæring

Kursusindhold

 • Introduktion til de neurofysiologiske principper som underligger motorisk præstation
 • Oversigt over det motoriske system 
 • Gennemgang af det motoriske systems udvikling igennem livet
 • Præsentation af mekanismer af betydning for motorisk indlæring og god motorisk præstation
 • Oversigt over samspillet mellem fysisk aktivitet, indlæring og hjernens plasticitet
 • Arbejde med problemstillinger relateret til motorisk indlæring og god motorisk præstation
 • Præsentation af metoder til undersøgelse af den motoriske udvikling og indlæring
Engelsk titel

Motor Development and Learning

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet

Målbeskrivelse

Viden:

 • Opnå generel viden om de forskellige udviklingstrin individet gennemgår, herunder motorisk udvikling og aldring
 • Opnå basal viden om centrale neuroanatomiske strukturer og deres udvikling
 • Opnå kendskab til undersøgelsesteknikker relateret til motorisk funktion og forståelse for deres anvendelse
 • Opnå indsigt i teorier omkring motorisk indlæring og god motorisk præstation fra et neurofysiologisk og neuropsykologisk perspektiv
 • Opnå viden om neuroplasticitet og dens betydning for motorisk udvikling og indlæring

 

Færdigheder:

 • Kunne strukturere og argumentere for aldersrelateret motorisk træning
 • Kunne diskutere neurofysiologiske og neuropsykologiske mekanismer som understøtter god motorisk præsentation
 • Kunne anvende viden omkring neuroplasticitet og de neuroprotektive effekter af fysisk aktivitet til at argumentere for en fysisk og mentalt aktivt livstil
 • Opnå praktisk evne til at designe og gennemføre undersøgelser af motorisk funktion herunder funktionelle tests og simple laboratorietests
 • Kunne designe og udføre (simple) eksperimentelle forsøg, der tester en relevant problemstilling relateret til motorisk udvikling og indlæring og kunne diskutere denne i forhold til den eksisterende fysiologiske viden (udvælge og forholde sig til relevant litteratur)

 

Kompetencer:

 • Kunne diskutere hvilke forhold, der ligger til grund for udførelsen af motoriske opgaver
 • Kunne diskutere betydningen af faktorer som alder og træningsform for motorisk funktion
 • Kunne analysere og diskutere valg af trænings- og testmetoder i forhold til specifikke målgrupper og integrere denne viden, for derigennem forstå årsagssammenhænge
 • Kunne tilegne sig specifik, detaljeret viden om teorier/mekanismer af betydning for den motoriske udvikling samt diskutere denne
 • Kunne formidle eksperimentelle forsøgsresultater og diskutere disse i forhold til eksisterende fysiologisk forskning

Forelæsninger og kollokvier

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Kursus i fysiologi og anatomi eller tilsvarende anbefales.

Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Den studerende udarbejder en synopsis til 3 af kursets 4 temaer. Der er mulighed for at få mundtlig vejledning på dette arbejde igennem kurset og arbejdet involverer ligeledes peer feedback.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Skriftlig aflevering, løbende under kurset
Prøveformsdetaljer
Individuel mundtlig prøve uden forberedelse, 20 min, inkl. votering, som tager udgangspunkt i et tilfældigt udtrukket spørgsmål fra kursets emner samt den
skriftlige individuelle aflevering, udarbejdet løbende under kurset.
Mundtlig eksamen og skriftlig aflevering vægtes ligeligt i den samlede bedømmelse.
Krav til indstilling til eksamen

Den skriftlige aflevering er en forudsætning for at kunne gå til eksamen og består i, at den studerende afleverer en skriftlig opgave til 3 af kursets 4 temaer. Omfanget af hver opgave er max 4 sider (á 2400 anslag, inkl. mellemrum, excl. forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag). Tekst, der overskrider det tilladte antal anslag vil ikke blive bedømt. Skriftlige opgaver afleveres 1 uge før eksamen.

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Til den mundtlige eksamen må den studerende medbringe sine skriftlige afleveringer samt en disposition for eksamen.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Afleveret skriftlig opgave kan genbruges ved reeksamen og ellers skrives en ny som afleveres senest 2 uger før reeksamen.

Reviderede versioner af tidligere bedømte afleveringer kan genbruges ved reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

 

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 107
 • Praktiske øvelser
 • 28
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NNEB14017U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 4
Skemagruppe
C1
Kapacitet
50
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt
Udbydende institut
 • Institut for Idræt og Ernæring
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Anke Ninija Karabanov   (4-6976736d48766d807b36737d366c73)
Gemt den 28-02-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students