Deltagerforudsætninger og læringskultur

Kursusindhold

Målet med kurset er at stille skarpt på elevers baggrunde, forudsætninger og strategier i mødet med den naturvidenskabelige undervisning. Kursusdeltagerne vil arbejde med hvordan undervisningens tilrettelæggelse og udførelse spiller sammen med forskellige elever og deres deltagelsesformer. Fokus vil være på hvordan forskellige deltagere understøttes, både gennem kursusdeltagernes analyser af egen undervisning, men også gennem konkrete afprøvninger af forskellige undervisningspraksisser.

 

 

Engelsk titel

Student Participation and Learning-culture

Uddannelse

Masteruddannelsen i scienceundervisning

Målbeskrivelse

Viden
Deltagerne vil opnå viden om:

 • Elevers forskellige baggrunde (herunder social baggrund, køn, etnicitet) og deres samspil med den naturvidenskabelige undervisning.
   
 • Betydningen af undervisningens tilrettelæggelse og udførelse, og samspillet mellem praksisser og forskellige deltagelsesformer.
   
 • Undervisningstilgange der understøtter forskellige elevprofiler.
   
 • Arbejdet med at skabe en rummelig læringskultur.

 

Færdigheder

Deltagerne vil opnå færdigheder, så de efter kurset kan:

 • Identificere forskellige deltagelsesmønstre i undervisningen, og analysere hvordan de spiller sammen med forskellige praksisser i undervisningen.  
   
 • Afprøve forskellige undervisningstilgange og praksisser, der understøtter forskellige elevprofiler, og som leder mod en rummelig læringskultur.
   
 • Kunne evaluere og diskutere hvordan undervisningens rammesætning har betydning for læringskulturen.

 

Kompetencer 

Deltagerne vil opnå kompetencer så de efter kurset kan:

 • Forklare hvordan forskellige elevers forudsætninger spiller sammen med deres deltagelse i den naturvidenskabelige undervisning.
   
 • Anvende viden om deltagerforudsætninger i planlægningenog evalueringen  af undervisningen.
   
 • Analysere hvordan de valg, der træffes i undervisningen, spiller sammen med forskellige elever og deres deltagelsesstrategier.
   
 • Vurdere forskellige praksisser i undervisningen og deres samspil med forskellige elevers muligheder for deltagelse.

Undervisningsformen vil være en kombination af klasseundervisning, gruppearbejde og individuelt arbejde. Kurset relaterer litteraturen til deltagernes praksis.

Relevant litteratur på dansk og engelsk

Deltagerne skal opfylde adgangskravene til MiSU, herunder gennemført gymnasiepædagogikum eller tilsvarende

Dette kursus er ikke åbent for ordinære bachelor eller kandidatstuderende

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Prøveformsdetaljer
Eksamen består af 5 min mundtlig præsentation af synopsis med et særlig fokus på aktionsdelen og dens begrundelser. De øvrige 15 min vil være en dialog mellem eksaminator, censor og kursusdeltageren.
Krav til indstilling til eksamen

I løbet af kurset udarbejdes fire skriftlige aktionsplaner, som skal bestås individuelt, for at blive indstillet til eksamen. Derudover skal hver deltager have bidraget til en diskussion af gruppens i alt fire aktionsplans-afleveringer.

I undervisningen:  Under hver undervisningsgang arbejder kursusdeltagerne sammen og bidrager med feedback til formuleringen af den individuelle aktionsplan, der kobler dagens tema til en praktisk undervisningssituation. 

Mellem undervisningsgange: Imellem undervisningsgangene afprøver og evaluerer deltagerne aktionsplanen individuelt. I gruppen formuleres en samlet diskussion på baggrund af de individuelle erfaringer. De individuelle aktionsplaner og den fælles diskussion afleveres samlet på gruppebasis inden næste undervisning.

Afsluttende:  De fire afleveringer informerer den afsluttende synopsis. Kursusdeltagerne afleverer inden eksamen en synopsis på max 3 sider, der analyserer en problemstillingen, hvor elevernes baggrunde og forudsætninger møder en bestemt undervisningssituation. Særligt fokus vil være på kursusdeltagernes bud på, hvad de kan gøre for at løse problemet og skabe en mere rummelig læringskultur. Fokus i synopsen vil være på at:

1. Analysere problemet: Hvordan de valg der træffes i undervisningen, spiller sammen med forskellige elever og deres deltagelsesstrategier.

2. Beskrive en konkret aktion: Hvordan kursusdeltagerne vil arbejde med problemstillingen, så der skabes en mere rummelig læringskultur.

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Den studerende kan medbringe en printet version af sin synopsis til eksamen, og slides som handout. Ingen andre hjælpemidler er tilladt.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Re-eksamen foregå som ordinær eksamen.

Hvis indsktillingskravet om fire skriftlige opgaver ikke er opfyldt, skal opgaverne revideres og genafleveres. Opgaverne skal være afleveres til kursusansvarlig senest 4 uger inden reeksamen og være bestået senest 3 uger inden reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 32
 • Forberedelse (anslået)
 • 26
 • Øvelser
 • 32
 • Studiegrupper
 • 32
 • Eksamensforberedelse
 • 15
 • Eksamen
 • 0,5
 • Total
 • 137,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NNDM23002U
ECTS
5 ECTS
Niveau
Master
Varighed

1 blok

Placering
Forår
Pris

DKK 10.000

Skemagruppe
Undervisningen forgår på mandage over fire kursusgange hver anden uge i perioden jan-marts. Vi anbefaler, at alle mandage frigøres til forberedelse. Der skal påregnes forberedelse individuelt og i grupper samt online via Absalon mellem kursusdagene.
Kapacitet
28
Studienævn
Studienævn for Matematik og Datalogi
Udbydende institut
 • Institut for Naturfagenes Didaktik
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Lene Møller Madsen   (8-7576766a6d7c6e774972776d37747e376d74)
 • Henriette Tolstrup Holmegaard   (12-6a766a716e6f676963637466426b7066306d7730666d)
Gemt den 14-02-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students