Videregående fagdidaktik i naturvidenskabelige fag (DidNatV)

Kursusindhold

I kurset arbejder vi med de naturvidenskabelig fags didaktik med fokus på biologi, kemi, fysik og naturgeografi i gymnasiet.

 • Læringsteori: Kontruktivisme med speciel fokus på undersøgelsesbaseret undervisning (inquiry)
 • Læringsmål og målbeskrivelser
 • Feltarbejde og eksperimentel arbejde
 • Forståelsesproblemer i de enkelte fag
 • Differentieret undervisning
 • Undervisningssamarbejde, der går udover traditionelle fagrammer

 

Engelsk titel

Advanced Course in Science Education

Uddannelse

MSc Programme in Biology with a minor subject

MSc Programme in Chemistry with a minor subject

MSc Programme in Geography and Geoinformatics with a minor subject

MSc Programme in Physics with a minor subject

Målbeskrivelse

Viden

Ved kursets afslutning forventes du at kunne forklare fagets didaktik og relationen til konstruktivistisk læringsteori med fokus på undersøgelsesbaseret tilrettelæggelse af naturfaglig undervisning i gymnasiet.

 

Færdigheder

Ved kursets afslutning forventes du at kunne:

• Anvende fagdidaktisk terminologi korrekt og bruge den til at argumentere læringsteoretisk for elevaktiviteters indhold og placering i forbindelse med undervisning.

• Udarbejde og anvende målbeskrivelser til undervisningsplanlægning og gennemførelse

• Analysere og vurdere planlagte lektioner og lektionsforløb ud fra udvalgte læringsteoretiske betragtninger og argumenter.

• Analysere egen og andres naturvidenskabelige undervisning på gymnasieniveau ud fra udvalgte læringsteoretiske betragtninger og argumenter.

• Tilrettelægge og organisere eksperimentelt arbejde samt feltarbejde

• Tilrettelægge læring i uformelle miljøer i kombination med læring i formelle miljøer

• Analysere fordele og udfordringer ved anvendelse af relevante digitale redskaber i undervisning og til læring, både hardware og software

• Udvælge digitale ressourcer til brug i undervisningen i overensstemmelse med de specifikke didaktiske mål for undervisningen

 

Kompetencer

Ved kursets afslutning forventes du at kunne og ville planlægge, udføre og reflektere over undersøgelsesbaseret undervisning alene og sammen med andre ved brug af egen nysgerrighed, viden, færdigheder, strategier og metaviden relateret til studerendes læring. Ydermere er det hensigten at du udvikler din identitet som underviser og kan deltage aktivt i relevante beslutninger der angår studerendes læring.

Workshops, gruppearbejde og undervisningsøvelser.

Se Absalon for en oversigt over kursusmaterialet.

Kurset NDIA10001U Grundkursus i de naturvidenskabelige fags didaktik (DidG) samt en bacheloreksamen fra et af de naturvidenskabelige fag.

Kurset forudsætter faglighed svarende til en bestået BA-uddannelse.

Da kurset udelukkende baserer sig på ovenstående undervisningsformer og afsluttes med en eksamen, hvor du skal undervise en gymnasieklasse, må deltagelse i fuld skemablok (1½ dag pr. uge) påregnes.

Undervisningen foregår delvist på engelsk.

Skriftlig
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Alle opgaver får mundtlig og skriftlig formativ feedback fra 'peers' (studerende giver hinanden feedback) inden de afleveres.

'Peer' feedback på ideer og arbejde i undervisning- og opgavegrupper.

Formativ feedback fra underviser på alle opgaver efter aflevering, målrettet fremtidige opgaver.

Gennem Student response systems (Ex. Menti.com and Socrative) får de studerende anonym feedback på egne ideer gennem sammenligning med andre studerendes ideer.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve med opsyn.
Løbende bedømmelse
Prøveformsdetaljer
Eksamen består af to dele: fire opgaver, som afleveres i løbet af kurset og en afsluttende, mundtlig/praktisk evaluering. De fire opgaver vægter lige og tæller 40% i den endelige bedømmelse. Opgaverne kan skrives på dansk eller engelsk. Der er mulighed for genaflevering efter aftale med kursusansvarlig. Den afsluttende mundtlige/praktiske evaluering tæller 60% af den endelige bedømmelse. Den mundtlige/praktiske evaluering tager udgangspunkt i en 30-minutters undervisningssituation, hvor eksaminator og intern bedømmer observerer den studerende afholde undervisning indenfor sit felt foran en gymnasieklasse. Derefter er der en 30-minutters mundtlig eksamen, hvor eksaminator og intern bedømmer stiller spørgsmål til undervisningssituationen og til de fire opgaver. Den mundtlige eksamen foregår ikke foran en klasse.

Der gives delkarakteren -3 for hver opgave, som den studerende ikke laver i løbet af kurset og der er ikke krav om at hver opgave skal bestås, for at bestå kurset. De fire opgaver kan genbruges i andre eksamensterminer.

Den afsluttende mundtlige eksamen tager udgangspunkt i en autentisk undervisningssituation af 30 minutters længde. Bemærk at denne undervisningssituation skal være på dansk.

Den mundtlige eksamen tager udgangspunkt i den indleverede undervisningsplan og det netop afsluttede undervisningsforløb. Den studerende indleder med et kort oplæg hvorefter der føres en samtale mellem den studerende og eksaminator og den interne bedømmer.

Den studerende har mulighed for at forberede den afsluttende mundtlige eksamen så snart undervisningssituationen er aftalt med en gymnasielærer på det pågældende gymnasium (typisk en uge før). Gymnasielæreren deltager ikke i eksamensbedømmelsen. Der gives en helhedsbedømmelse på baggrund af delelementerne i den mundtlige eksamen, som tæller for 60% af den samlede karakter.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
1 intern bedømmer
Reeksamen

Reeksamen er den samme som ordinær eksamen. Der arrangeres en ny undervisningssituation forud for reeksamen. Denne tæller 60% af karakteren.

De sidste 40% er baseret på den studerendes fire opgaver. Beståede opgaver skal ikke gentages. Ikke-beståede opgaver kan genafleveres i revideret form eller afleveres på ny til reeksamen.

 

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende overbevisende og præcist kunne demonstrere viden, færdigheder og kompetencer, som beskrevet under målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 130
 • Praktiske øvelser
 • 66
 • Eksamen
 • 10
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NNDK22001U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 blok

Placering
Blok 2
Skemagruppe
C
Kapacitet
Ingen begrænsning
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for det Biologiske Område
Udbydende institut
 • Institut for Naturfagenes Didaktik
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Robert Harry Evans   (5-7687727f84517a7f753f7c863f757c)
Gemt den 02-05-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students