STEM-didaktik

Kursusindhold

På dette kursus udvikler du dit kendskab til, og din evne til at bruge, STEM-didaktisk forskning og metode. Du bliver blandt andet i stand til at reflektere, analysere og diskutere muligheder og udfordringer ved forskellige teoretiske positioner og pædagogisk-didaktiske tilgange til STEM-undervisning – såsom problem- og undersøgelsesbasering og arbejdet med samfundsrelevante problemstillinger, herunder også bæredygtighed og digitalisering. Du udvikler din kompetence til at bruge dette i beslutningsprocessen omkring udviklingen af undervisningsforløb.

Kursusforløb:

 • STEM – hvad er det og hvad gør det godt for?
 • STEM-curricula
 • Tilgange til STEM-undervisning (I)
 • Tilgange til STEM-undervisning (II)
 • Elever – forudsætninger
 • Evaluering i STEM
Engelsk titel

STEM Education

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i STEM-undervisning

Erhverskandidatuddannelsen i STEM-undervisning

Målbeskrivelse

Kompetencer

Det er målet, at den studerende opnår

 • kompetence til at planlægge og udføre konkrete læringssituationer der tematiserer en selvvalgt fagdidaktisk problemstilling
 • kompetence til at analysere og vurdere konkrete læringssituationer med henblik på deres faglige læringspotentiale.

For at opnå disse kompetencer skal den studerende opnå nedenstående færdigheder og viden

Færdigheder

 • til at analysere og vurdere undervisningspraksis inden for ét eller flere af deres egne fag med brug af fagdidaktiske begreber og teorier.
 • til at analysere det gensidige forhold mellem deres egne undervisningsfag, de bagvedliggende videnskabsfag og samfundet, herunder også i forhold til bæredygtighed og digitalisering.
 • til at formidle egne evalueringer af undervisningsforløb til medstuderende og praktikere

 

Viden

 • opnå viden om forskningsgenstande for forskningsfronten på STEM-området
 • opnå indsigt i en række samfundsmæssige problemstillinger der har relation til forskningen på STEM-området, herunder også bæredygtighed og digitalisering.
 • kunne navigere i STEM-didaktiske og læringsteoretiske grundbegreber
 • opnå kendskab til STEM-didaktiske teoridannelser herunder undersøgelsesbaseret arbejde omkring ’socioscientific issues’
 • opnå kendskab til STEM-didaktiske forskningsmetoder
 • kunne beskrive STEM-undervisningsfagenes rolle i samfundet og i forhold til bæredygtighed og digitalisering.

Undervisningen tager form af syv hele plenumdage (10-17), syv hele gruppeaktivitetsdage (10-17) og mellemliggende perioder med selvstændigt arbejde og gruppearbejde. Der vil løbende være vejledning.

Plenumdagene vil være en blanding af oplæg, workshops og gruppearbejde med de studerendes læring i centrum.

Vejledningen kan tage form af ansigt-til-ansigt vejledning eller via nettet.

Vi vil i det omfang det giver mening også gøre brug af digitale elementer, screen-casts, simuleringsøvelser, videooptagelser og elektronisk faciliteret peerfeedback.

De studerende er fordelt i studiegrupper som skal sikre at de kan mødes – gerne fysisk, men om muligt online – på de syv hele gruppeaktivitetsdage og på andre tidspunkter hvor det er nødvendigt – fx i forbindelse med arbejde på studieprodukter

I studiegrupen, der blandt andet skal øge læringsudbyttet og mindske risikoen for frafald, samarbejder man om at gennemføre kurset og dets studieprodukter.

Deraf vil eksamen som udgangspunkt også foregå i studiegrupperne.

Dog har alle studerende ret til at gå til eksamen i andre gruppekonstellationer eller enkeltvis, hvis man ønsker det. Hvis eksamen involverer at der afleveres et studieprodukt, skal studerende, der ønsker at gå til eksamen i grupper, aflevere et fælles studieprodukt.

Den anvendte litteratur vil blive udvalgt i forbindelse med planlægningen af kursets undervisningsmoduler, og vil være angivet i den kursusplan, som udarbejdes og offentliggøres på kursets hjemmeside forud for hvert kursusudbud. Du skal regne med at der i alt vil være læseomfang svarende til ca 1200 normalsider.

Kurset er forbeholdt studerende på kandidatuddannelsen i STEM-undervisning.
Hvis der er overskydende pladser på kurset, kan kurset desuden tilmeldes som enkeltfag (selvbetalende efter-videreuddannelse).

Forelæsninger foregår på SDU i Odense. Derudover arbejder man i studiegrupper, hvor undervisningen og vejledningen foregår online og om muligt ved fysiske møder regionalt.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

På kursusdagene vil der være fokus på mundtlig og kollektiv feedback. Peerfeedback og skriftlig fb. ifb. med løbende arbejde på projekter. Løbende fb. i forbindelse med vejledning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen med valgfrihed for den enkelte studerende mellem individuel- og gruppeeksamen.

Mundtlig gruppeeksamen:
De studerende afleverer (på en af underviseren fastsat dato) inden den mundtlige prøve en skriftlig portfolio bestående af besvarelser på de obligatoriske opgaver der stilles i løbet af semestret. De studerende forventes at revidere i besvarelserne inden den samlede portfolio afleveres.

Den mundtlige gruppeprøve er normeret til 30 minutter (inklusiv votering og karaktergivning) samt 20 minutter ekstra pr. yderligere studerende udover den første. Dog kan gruppeprøven højst vare 2 timer.

Præstationen ved den mundtlige prøve tæller 100% i bedømmelsen.

Ved en mundtlig gruppeprøve skal den enkelte studerende eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at der foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation, jf. bekendtgørelse om censur og eksamen § 4, stk.2.

Mundtlig individuel eksamen:
Den studerende afleverer (på en af underviseren fastsat dato) inden den mundtlige prøve en skriftlig portfolio bestående af besvarelser på de obligatoriske opgaver der stilles i løbet af semestret. Den studerende forventes at revidere i besvarelserne inden den samlede portfolio afleveres.

Selve prøven er en mundtlig prøve, der varer 30 min inklusiv votering

Præstationen ved den mundtlige prøve tæller 100% i bedømmelsen
Krav til indstilling til eksamen
Den studerende skal, enten individuelt eller som en del af en gruppe, have godkendt besvarelser på de obligatoriske opgaver i løbet af semesteret. Underviser fastsætter emnet for opgaverne.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Det er tilladt at anvende Large Language Models (LLM)/Large Multimodal Models (LMM) – fx ChatGPT og GPT-4 – til indstillingskravet.

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern medbedømmer
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen for kurset

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 184
 • Praktiske øvelser
 • 184
 • Eksamen
 • 2
 • Total
 • 412

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NNDK20005U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

2 blokke

Placering
Blok 1 og Blok 2
Skemagruppe
Undervisningen foregår uden for skemastruktur
Kapacitet
35
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Matematik og Datalogi
Udbydende institut
 • Institut for Naturfagenes Didaktik
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jesper Bruun   (6-6e6676797972446d7268326f7932686f)
Kursusansvarlig: Grete Christensen (grch@kp.dk)
Gemt den 24-08-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students