De matematisk modellerende videnskaber

Kursusindhold

Dette kursus giver dig både et teoretisk og praktisk fundament til at anvende matematik som anskuelsesmåde i naturvidenskab og teknologi.

Du vil få konkrete erfaringer med matematisk modellering gennem matematisering af fænomener i naturvidenskab og teknologi.

Du vil desuden få didaktiske redskaber til at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisningsforløb, der involverer matematisk modellering eller modeller omkring en STEM-holdig problemstilling.    

Engelsk titel

The Mathematical Modelling Sciences

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i STEM-undervisning

Erhvervskandidatuddannelsen i STEM-undervisning

Målbeskrivelse

Kompetencer

Det er målet, at den studerende gennem integration af fagfagligt, fagdidaktisk og undervisningspraktisk opnår:

 • STEM-faglig kompetence til at undersøge, perspektivere og formidle en autentisk STEM-holdig samfundsmæssig problemstilling ved hjælp af matematisk modellering eller matematiske modeller.

 

 • STEM-didaktisk kompetence til at til at kunne gøre undersøgelses-, modellerings-, formidlings- og perspektiveringsdimensionerne i grundskolens kompetenceområder operationelle for undervisning på baggrund af relevant forskning

 

 • Lærerfaglig kompetence til at kunne planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisningsforløb der involverer matematisk modellering eller matematiske modeller omkring en STEM-holdig samfundsmæssig problemstilling. 

 

Færdigheder

For at opnå kompetencemålene skal den studerende: 

 • kunne lave en begrundet udvælgelse af en autentisk STEM-holdig samfundsmæssig problemstilling.

 

 • kunne designe og udføre et specifikt undervisningsforløb, der retter sig mod at udvikle elevers modellerings-, kommunikations- og perspektiveringskompetencerne

 

 • kunne tilrettelægge og organisere arbejde med matematisk modellering eller matematiske modeller

 

 • kunne anvende fagdidaktisk terminologi korrekt og bruge den til at argumentere læringsteoretisk for elevaktiviteters indhold og placering i forbindelse med undervisning om matematisk modellering og matematiske modeller.

 

Viden

For at opnå kompetencemålene skal den studerende:

 • opnå viden om hvordan matematisk modellering i forskningsfronten anvendes til at beskrive, forstå, analysere og forudsige STEM-fænomener.

 

 • kunne navigere i STEM-didaktiske modeller og begreber for matematisk modellering og matematiske modeller i undervisningen.

 

 • kunne beskrive og reflektere over STEM-didaktiske tilgange til at inddrage autentiske STEM-holdige samfundsmæssige problemstillinger i undervisningen.

Undervisningen tager form af syv hele plenumdage (10-17), syv hele gruppeaktivitetsdage (10-17) og mellemliggende perioder med selvstændigt arbejde og gruppearbejde. Der vil løbende være vejledning.

Plenumdagene vil være en blanding af oplæg, workshops og gruppearbejde med de studerendes læring i centrum.

Vejledningen kan tage form af ansigt-til-ansigt vejledning eller via nettet.

Vi vil i det omfang det giver mening også gøre brug af digitale elementer, screen-casts, simuleringsøvelser, videooptagelser og elektronisk faciliteret peerfeedback.

De studerende er fordelt i studiegrupper som skal sikre at de kan mødes – gerne fysisk, men om muligt online – på de syv hele gruppeaktivitetsdage og på andre tidspunkter hvor det er nødvendigt – fx i forbindelse med arbejde på studieprodukter

I studiegruppen, der blandt andet skal øge læringsudbyttet og mindske risikoen for frafald, samarbejder man om at gennemføre kurset og dets studieprodukter.

Deraf vil eksamen som udgangspunkt også foregå i studiegrupperne.

Dog har alle studerende ret til at gå til eksamen i andre gruppekonstellationer eller enkeltvis, hvis man ønsker det. Hvis eksamen involverer at der afleveres et studieprodukt, skal studerende, der ønsker at gå til eksamen i grupper, aflevere et fælles studieprodukt

Den anvendte litteratur vil blive udvalgt i forbindelse med planlægningen af kursets undervisningsmoduler, og vil være angivet i den kursusplan, som udarbejdes og offentliggøres på kursets hjemmeside forud for hvert kursusudbud. Du skal regne med at der i alt vil være læseomfang svarende til ca 1200 normalsider.

Kurset er forbeholdt studerende på kandidatuddannelsen i STEM-undervisning.
Hvis der er overskydende pladser på kurset, kan kurset desuden tilmeldes som enkeltfag (selvbetalende efter-videreuddannelse).

Forelæsninger foregår på SDU i Odense. Derudover arbejder man i studiegrupper, hvor undervisningen og vejledningen foregår online og om muligt ved fysiske møder regionalt.

Kollektiv
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min.
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen med valgfrihed for den enkelte studerende mellem individuel- og gruppeeksamen.

Mundtlig gruppeeksamen:
Prøven foregår som en samtale mellem de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af de studerende udarbejdet projektrapport.

Den mundtlige gruppeprøve er normeret til 30 minutter (inklusiv votering og karaktergivning) samt 30 minutter ekstra pr. yderligere studerende udover den første. Dog kan gruppeprøven højst vare 2 timer.

Præstationen ved den mundtlige prøve tæller 100% i bedømmelsen.

Ved en mundtlig gruppeprøve skal den enkelte studerende eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at der foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation, jf. bekendtgørelse om censur og eksamen § 4, stk.2.


Mundtlig indidviduel eksamen:
Ved prøven fremlægger den/de studerende sin/e projektrapporter.

Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport.

Den mundtlige gruppeprøve er normeret til 30 minutter pr. studerende

Præstationen ved den mundtlige prøve tæller 100% i bedømmelsen.
Krav til indstilling til eksamen

Den studerende skal, enten individuelt eller som en del af en gruppe, have godkendt to projektrapporter omhandlende henholdsvis matematisering af et naturvidenskabeligt eller teknologisk fænomen og et af den studerende tilrettelagt undervisningsforløb om modelfrembringende aktiviteter i en STEM-kontekst.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Indstillingskravet til eksamen skal være opfyldt senest 3 uger inden reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 21
 • Forberedelse (anslået)
 • 354
 • Projektarbejde
 • 21
 • Vejledning
 • 16
 • Total
 • 412

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NNDK20003U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

2 blokke

Placering
Blok 3 og Blok 4
Skemagruppe
Udenfor skemagruppe-struktur
Kapacitet
35
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Matematik og Datalogi
Udbydende institut
 • Institut for Naturfagenes Didaktik
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Britta Eyrich Jessen   (13-6979707b7b6835716c7a7a6c754770756b35727c356b72)
Gemt den 28-02-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students