Aflyst Videnskabsteori for Informatikfaget

Kursusindhold

Kurset består af tre hovedelementer:

1) Generel videnskabsteori, 2) etik og socialt ansvar, samt 3) emner fra datalogiens videnskabsteori og filosofi. 

 

Under 1) vil vi med udgangspunkt i informatikfaget undersøge og analysere de metoder, naturvidenskaben benytter til at generere ny viden samt kvalitativ metode og interaktionsdesign. På den baggrund vil vi undersøge de forskelle og ligheder der er mellem informatik/datalogi og tilgrænsende fag som matematik og ingeniørvidenskab samt overordnede faggrupper som naturvidenskab og humaniora. Vi vil desuden diskutere den erkendelsesmæssige status af videnskabelig viden mere generelt og undersøge forbindelsen mellem videnskab og innovation.

 

Desuden vil vi under 2) diskutere hvordan videnskabelig viden står i relation til ydre samfundsforhold af juridisk og etiskkarakter. Vi vil derfor introducere grundlæggende etiske teorier og diskutere, hvad det vil sige at bedrive informatik på en moralsk forsvarlig vis. 

 

Under 3) vil vi undersøge og diskutere, hvad der karakteriserer informatik og datalogi som uddannelse og profession, hvordan informatik og datalogi metodemæssigt forholder sig til matematikken, den rolle computeren spiller for informatik og datalogien som fag, den rolle som modellering og beregninger spiller for videnskab og samfund og hvilken rolle informatik og datalogi som fag spiller i det offentlige rum.

Bemærk: Kurset er IKKE ækvivalent med de 7,5 ECTS videnskabsteorikurser, der i øvrigt udbydes. 

Engelsk titel

Philosophy of Science for Informatics

Målbeskrivelse

Viden

Ved kursets afslutning skal den studerende besidde kendskab til videnskabsteoretiske og etiske diskussioner af både generel og fagspecifik karakter. Den studerende vil kunne placere informatikfaget i forhold til andre discipliner og redegøre for forskellige videnskabelige metoder.

 

Færdigheder

Den studerende skal være i stand til at belyse en akademisk problemstilling på en nuanceret måde, bl.a. ved at udvælge relevante synspunkter på tværs af pensum, dvs. fra flere forskellige kontekster.

Den studerende skal desuden kunne udarbejde et skriftligt akademisk produkt, herunder kunne henvise korrekt til anvendt litteratur og på egen hånd kunne udvælge relevant pensum.

 

Kompetencer

Ved kursets afslutning forventes den studerende at kunne fremlægge, diskutere og kritisk vurdere teorier om:

 • Rækkevidden af og begrænsninger i naturvidenskabens metoder,
 • forholdet mellem informatik/datalogi og det omgivende samfund, herunder teorier om etisk ansvar
 • videnskabelig vidensproduktion i spektret fra grundforskning over anvendelsesorienteret forskning til innovation,
 • informatikkens særlige natur og erkendelsesmæssige status, og
 • informatikkensudvikling og samspil med andre videnskaber


Den studerende skal desuden være i stand til at tage selvstændig og reflekteret stilling til problemstillinger om: 

 • Naturvidenskabens udvikling, metoder og rolle i samfundet, 
 • informatikkens særlige natur, udvikling, erkendelsesmæssige status og samspil med andre fag og
 • IT-professionelles etiske ansvar. 

E-læring kombineret med online-holdundervisning.

Se kursuslitteratur i Absalon.

Mindst 30 beståede ECTS-point inden for datalogi/IT

Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Du vil som studerende modtage mundtlig og kollektiv feedback i kursets synkrone del. Peerfeedback vil finde sted i løbet af kurset. Du vil desuden få individuel, skriftlig feedback på en skriveøvelse. 

ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 26 timers arbejde fordelt over to uger
Prøveformsdetaljer
I kursets online-del stilles 5 mindre, skriftlige opgaver af ca. 1-2 siders længde. De studerende arbejder med og forbedrer disse opgaver i løbet af kurset.

Efter den synkrone del af kurset udarbejder de studerende desuden et bundet, skriftligt projekt af ca. 7 siders længde under peer- og fjernvejledning.

Den skriftlige eksamensopgave består af en kombination af følgende elementer: Som eksamensopgave skal de studerende samlet aflever det afsluttende, skriftlige projekt samt netop 3 af de mindre skriftlige opgaver efter eget valg.

Skriveøvelsen, der indgår i kursets indstillingskrav, kan ikke indgå i den skriftlige eksamensopgave.

Eksamensopgaven vurderes som et samlet hele.
Krav til indstilling til eksamen

Aktiv deltagelse (mindst 80%) i den synkrone del af kurset. Derudover skal en stillet skriveopgave afleveres og bestås. 

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Opgaven stilles i blokuge 7 og afleveres fredag i eksamensugen.

Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Har den studerende ikke bestået indstillingskravet, skal den studerende opfylde nedenstående aktiviteter:

1) Holde og bestå et mundtligt oplæg af ca. en halv time længde for den kursusansvarlige.

2) Aflevere og bestå en skriftlig rapport, der dækker aktiviteterne i den synkrone del af kurset efter nærmere aftale med kursusansvarlig.

3) Aflevere og bestå kursets skriveøvelse.

Oplægget skal være holdt og rapporten og skriveøvelsen afleveret senest tre uger inden reeksamensugens start.

Kriterier for bedømmelse

Opfyldelse af kursets målbeskrivelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 21
 • E-læring
 • 90
 • Projektarbejde
 • 26
 • Total
 • 137

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NNDB19008U
ECTS
5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Sommer
Skemagruppe
Datoer for undervisning opdateres senest august 2022.
Kapacitet
50
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Matematik og Datalogi
Udbydende institut
 • Institut for Naturfagenes Didaktik
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Mikkel Willum Johansen   (3-7c86794f787d733d7a843d737a)
 • Henrik Kragh Sørensen   (12-716e777b727437747b6a70714972776d37747e376d74)
Gemt den 03-03-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students