VtFys: Videnskabsteori og etik for fysikere

Kursusindhold

Kurset består af 3 hovedelementer:

 

1) Generel videnskabsteori

Vi vil med udgangspunkt i de fysiske fag undersøge og analysere de metoder, naturvidenskaben benytter til at generere ny viden. Hvilke roller spiller teorier, modeller og eksperimenter i de fysiske videnskaber, og hvilke spørgsmål rejser sig i forhold til tværvidenskabelig viden? Vi vil diskutere den erkendelsesmæssige status af videnskabelig viden og forbindelsen til innovation

 

2) Videnskabsetik og politik

Vi vil diskutere, hvordan videnskabelig viden, videnskabelige metoder og teknologi spiller sammen med ydre samfundsforhold og værdier af juridisk, etisk og politisk karakter. Vi vil derfor introducere grundlæggende etiske teorier og diskutere, hvad det vil sige at bedrive videnskab på en moralsk forsvarlig, forskningsmæssig redelig og socialt ansvarlig vis.

 

3) Emner fra de fysiske fags videnskabsteori og filosofi

Vi vil bl.a. undersøge og diskutere, hvordan matematik og fysik spiller sammen, hvordan de fysiske fag er opstået og organiseret som discipliner, og hvordan begreber som eksplorative eksperimenter og big data nuancerer klassiske opfattelser af naturvidenskabelig erkendelse. Endvidere vil kurset diskutere den centrale epistemologiske rolle, som sandsynlighedsbegrebet spiller i fx statistisk fysik og kvantemekanik.

Engelsk titel

Philosophy of Science and Ethics for Physicists (VtFys)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i datalogi
Bacheloruddannelsen i fysik
Bacheloruddannelsen i nanoscience

Målbeskrivelse

Kompetencer

 • Analysere, diskutere og forholde sig kritisk reflekteret til etiske og videnskabsteoretiske problemer i relation til de fysiske videnskabers praksis.
 • Analysere, diskutere og forholde sig kritisk reflekteret til fysikkens rolle i samfundet, herunder samfundsmæssige konsekvenser og værdi af fysikkens metoder og teknologi.
 • Udvise faglig selvforståelse og forståelse for de fysiske fag i forhold til tilgrænsende fagfelter og discipliner.
 • Diskutere forskellige opfattelser af, hvad videnskab er gennem hele spektret fra grundforskning over anvendelsesorienteret og strategisk forskning til innovation.
 • Reflektere over de fysiske fags metoder, herunder diskutere typer af videnskabelige og logiske argumenter.

 

Færdigheder

 • Identificere etiske og samfundsmæssige problemstillinger i relation til de fysiske fag.
 • Identificere metodologiske og epistemologiske problemer i relation til de fysiske fag.
 • Identificere og analysere videnskabelige og logiske argumenter.
 • Identificere overtrædelser af god videnskabelig praksis i relation til de fysiske fag.

 

Viden

 • Beskrive udvalgte etiske teorier, herunder pligtetiske og utilitaristiske argumentationsformer.
 • Beskrive udvalgte, centrale videnskabsteoretiske begreber og problemer af relevans for kritisk refleksion over de fysiske fag, f.eks. metode, model, teori, forklaring, kausalitet, videnskabelig usikkerhed og videnskabens grænser.
 • Beskrive de fysiske fags samfundsmæssige rolle og betydning samt træk af fagenes historiske og institutionelle baggrund.
 • Beskrive videnskabelige processer i de fysiske fag gennem hele spektret fra grundforskning over anvendelsesorienteret og strategisk forskning til innovation.
 • Beskrive normer for god videnskabelig praksis – med særlig fokus på problemstillinger relevante for de fysiske fags forskning og uddannelse.

I kurset benyttes følgende undervisningsformer:

1. Forelæsninger
2. Øvelsestimer i mindre hold
3. Arbejde i grupper uden supervision.

Derudover forventes den studerende at benytte en væsentlig del af sin tid på selvstændig forberedelse, specielt for at tilegne sig kursets pensum.

Se Absalon, når kurset er oprettet

Anbefalede faglige forudsætninger: Det obligatoriske forløb i fysik, svarende til 2 års studier.

Skriftlig
Mundtlig

Der gives skriftlig feedback på afleveringsopgaver og mundtlig feedback på fremlæggelser.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 8 timer
Prøveformsdetaljer
8 timer take-home skriftlig, bunden opgave.
Krav til indstilling til eksamen

For at blive indstillet til eksamen er det et krav, at man med sin gruppe har afholdt og bestået et mundtligt oplæg ved øvelsestimerne, og at man individuelt har fået godkendt de to stillede afleveringsopgaver.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Reeksamen samme som ved ordinær eksamen.

Hvis indstillingskravet om godkendelse af to stillede afleveringsopgaver ikke er opfyldt skal opgaverne revideres og genafleveres.

Hvis indstillingskravet om beståelse af mundtligt oplæg ikke er opfyldt skal der afleveres en ekstra opgave i et emne defineret af den kursusansvarlige.

Opgaverne skal være afleveret senest 4 uger før reeksamen og godkendt senest 3 uger før reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 135
 • Øvelser
 • 35
 • Eksamen
 • 8
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NNDB19003U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 4
Skemagruppe
C
Kapacitet
Ingen begrænsning
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Fysik, Kemi og Nanoscience
Udbydende institut
 • Institut for Naturfagenes Didaktik
 • Niels Bohr Institutet
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Hanne Andersen   (14-706976766d3669766c6d7a7b6d764871766c36737d366c73)
Gemt den 11-10-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students