Datalogiens videnskabsteori (VtDat)

Kursusindhold

Kurset består af tre hovedelementer:

 1. 1. Generel videnskabsteori
 2. 2. Videnskabsetik og ­politik
 3. 3. Emner fra datalogiens videnskabsteori og filosofi

 

Under 1) vil vi med udgangspunkt i datalogifaget undersøge og analysere de metoder, naturvidenskaben benytter til at generere ny viden. Kan man karakterisere datalogi som matematik, naturvidenskab, ingeniørvidenskab, eller noget helt fjerde? Vi vil diskutere den erkendelsesmæssige status af videnskabelig viden og forbindelsen til innovation.

 

Desuden vil vi under 2) diskutere  hvordan videnskabelig viden står i relation til ydre samfundsforhold af juridisk, etisk og politisk karakter. Vi vil derfor introducere grundlæggende etiske teorier og diskutere, hvad det vil sige at bedrive videnskab på en moralsk forsvarlig og forskningsmæssig redelig vis. 

 

Under 3) vil vi undersøge og diskutere, hvad der karakteriserer datalogi som uddannelse og profession, hvordan datalogien metodemæssigt forholder sig til matematikken, den rolle som computeren spiller for datalogien som fag, den rolle som modellering og beregninger spiller for videnskab og samfund, hvorvidt man kan benytte computere som begrebsrammer om fx kunstig intelligens, hvordan datalogisk virke er organiseret og professionaliseret inden for udvikling af IT, og hvilken rolle datalogien som fag spiller i det offentlige rum.

Engelsk titel

Philosophy of Computer Science (VtDat)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i datalogi
Bacheloruddannelsen i Machine Learning og datavidenskab

 

Målbeskrivelse

Viden

Ved kursets afslutning skal den studerende besidde kendskab til videnskabsteoretiske, etiske, politiske, juridiske diskussioner af både generel og fagspecifik karakter. Den studerende vil kunne placere datalogifaget i forhold til andre discipliner og redegøre for forskellige videnskabelige metoder.

 

Færdigheder

Den studerende skal være i stand til at belyse en akademisk problemstilling på en nuanceret måde, bl.a. ved at udvælge relevante synspunkter på tværs af pensum, dvs. fra flere forskellige kontekster.

Den studerende skal desuden kunne udarbejde et skriftligt akademisk produkt, herunder kunne henvise korrekt til anvendt litteratur og på egen hånd kunne udvælge relevant pensum.

 

Kompetencer

Ved kursets afslutning forventes den studerende at kunne fremlægge, diskutere og kritisk vurdere teorier om:

 • Rækkevidden af og begrænsninger i naturvidenskabens metoder,
 • forholdet mellem datalogi og det omgivende samfund,
 • videnskabelig vidensproduktion i spektret fra grundforskning over anvendelsesorienteret forskning til innovation,
 • datalogiens særlige natur og dens erkendelsesmæssige status,
 • datalogiens udvikling og samspil med andre videnskaber og
 • forskerens og praktikerens etiske ansvar. Herunder, hvad det vil sige at optræde redeligt og etisk ansvarligt.


Den studerende skal desuden være i stand til at tage selvstændig og reflekteret stilling til problemstillinger om: 

 • Naturvidenskabens udvikling, metoder og rolle i samfundet, 
 • datalogiens særlige natur, udvikling, erkendelsesmæssige status og samspil med andre fag og
 • forskerens og praktikerens etiske ansvar. 

I kurset benyttes følgende undervisningsformer:
1. Forelæsninger
2. Øvelsestimer i mindre hold
3. Arbejde i grupper uden supervision.
Derudover forventes den studerende at benytte en væsentlig del af sin tid på selvstændig forberedelse, specielt for at tilegne sig kursets pensum.

Undervisningen tager udgangspunkt i et notesæt og et kompendium af tekster. Både notesæt og tekster vil blive gjort tilgængelige på Absalon, når kurset oprettes.

Mindst 30 beståede ECTS-point inden for datalogi / IT.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv

Der gives mundtlig feedback på mundtlige fremlæggelser. Der gives kort individuel og samlet overordnet feedback på skriftlige afleveringer.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 60 min med opsyn.
Skriftlig aflevering, 48 timer
Prøveformsdetaljer
Skriftlig multiple-choice prøve (60 min.) og 2-døgns (48 timer) take-home skriftlig, bunden opgave.
Karakteren fastsættes ved en helhedsvurdering af multiple-choice og take-home.

Kurset er udtaget til ITX-eksamen.
Se vigtig information om ITX-stedprøver på Studieinformation under punktet: Eksamen -> Eksamensform og regler -> Skriftlig stedprøve (ITX-prøve)
Krav til indstilling til eksamen

For at blive indstillet til eksamen er det et krav, at man med sin gruppe har afholdt og bestået et mundtligt oplæg ved øvelsestimerne, og at man individuelt har fået godkendt de to stillede afleveringsopgaver.

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Multiple-choice: Ingen hjælpemidler tilladt;
Take-home: Alle hjælpemidler tilladt, inkl. Large Language Models (LLM)/Large Multimodal Models (LMM), der kan generere tekst og kode – fx ChatGPT og GPT-4.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Reeksamen samme som ved ordinær eksamen.

Hvis indstillingskravet om godkendelse af to stillede afleveringsopgaver ikke er opfyldt skal opgaverne revideres og genafleveres.

Hvis indstillingskravet om beståelse af mundtligt oplæg ikke er opfyldt skal der afleveres en ekstra opgave i et emne defineret af den kursusansvarlige.

Opgaverne skal være afleveret senest 4 uger før reeksamen og godkendt senest 3 uger før reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Prøverne vægtes ikke og der gives en samlet vurdering.

 

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 100
 • Øvelser
 • 23
 • Projektarbejde
 • 38
 • Eksamen
 • 17
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NNDB19000U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 4
Skemagruppe
B
Kapacitet
Ingen begrænsning
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Matematik og Datalogi
Udbydende institut
 • Institut for Naturfagenes Didaktik
 • Datalogisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Henrik Kragh Sørensen   (12-6e6b74786f71347178676d6e466f746a34717b346a71)
 • Mikkel Willum Johansen   (3-707a6d436c7167316e7831676e)
Gemt den 15-11-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students