Makroøkonomi 1: Det korte sigt (MakØk1)

Kursusindhold

Faget sætter fokus på de konjunkturbevægelser, der kendetegner den makroøkonomiske udvikling på kort og mellemlangt sigt. Med udgangspunkt i teorier om det private forbrug, de private investeringer samt løn- og prisdannelsen forklares det, hvordan konjunkturbevægelser kan fremkomme som et resultat af forskellige typer af ”stød” til økonomien. Der gives også en grundig indføring i empiriske forhold vedrørende konjunkturbevægelser. Endvidere analyseres virkningerne af økonomisk stabiliseringspolitik, ligesom forhold relateret til den åbne økonomi diskuteres.

I faget rejses bl.a. spørgsmål som: Hvordan bevæger de forskellige makroøkonomiske størrelser sig under en ”typisk” konjunkturcyklus? Hvorfor er den økonomiske vækst så ujævn, dvs. hvorfor er der til stadighed cykliske udsving i den samlede økonomiske aktivitet? Hvilken rolle spiller aktiemarkedet og boligmarkedet for konjunkturbevægelserne? Hvad er velfærdstabet ved konjunkturudsving, og hvordan kan penge- og finanspolitikken eventuelt udjævne svingningerne? Bør der overhovedet føres en aktiv stabiliseringspolitik? Hvilken rolle spiller udenrigshandelen og de internationale kapitalbevægelser for konjunktursvingningerne? Bør der være faste eller flydende valutakurser?

Engelsk titel

Macro Economics 1: The short run (MakØk1)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i matematik
Bacheloruddannelsen i matematik-økonomi
 

Målbeskrivelse

Dette fag bygger videre på makrostoffet i Introduktion til Økonomi (ØkIntro).

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • Forklare de vigtigste stiliserede empiriske fakta om konjunkturcykler.
 • Beskrive og forklare de makroøkonomiske udsving på det korte sigt, dvs. konjunkturudsvingene omkring den langsigtede væksttrend, der er emnet for faget Makroøkonomi 2 – Det lange sigt (MakØk2).
 • Forstå og forklare indholdet og ligevægtsmekanismerne i de teoretiske makroøkonomiske modeller for lukkede og åbne økonomier, som kurset omfatter.
 • Identificere og forstå de tilpasningsmekanismer, som trækker økonomien tilbage mod den langsigtede væksttrend.
 • Forstå og beskrive sondringen mellem de impulser, der igangsætter konjunkturbevægelser, og de økonomiske spredningsmekanismer, der giver konjunkturbevægelserne en systematisk karakter.
 • Fremføre, begrunde og reflektere over de vigtigste kritikker af de mest centrale antagelser i de opstillede modeller, samt hvordan disse påvirker modellernes forudsigelser.

 

Færdigheder:

 • Udvælge og anvende simple dynamiske makroøkonomiske modeller af enten deterministisk eller stokastisk karakter.
 • Gennemføre en analyse af en konkret makroøkonomisk eller stabiliseringspolitisk problemstilling inden for rammerne af de gennemgåede teoretiske modeller.
 • Begrunde og vurdere de vigtigste makroøkonomiske teorier om bestemmelsen af privatforbruget og de private investeringer, samt om inflationsprocessen og arbejdsmarkedets rolle heri.
 • Begrunde og vurdere de mest centrale mekanismer for bestemmelsen af import og eksport i en lille åben økonomi samt valutakursens rolle heri.
 • Foretage en vurdering af fordele og ulemper ved henholdsvis et fast og et flydende valutakursregime.
 • Vurdere omkostningerne ved økonomiske konjunkturudsving samt fordele og udfordringer ved makroøkonomisk stabiliseringspolitik.

 

Kompetencer:

 • Gennemføre en mere selvstændig makroøkonomisk analyse af et relevant emne med udgangspunkt i teoretiske modeller af den type, som kurset omfatter.
 • Anvende empiriske resultater til at vurdere og vælge mellem økonomiske teorier og modeller i nye situationer.
 • Konfrontere de opstillede teoretiske modeller med tilgængelige empiriske resultater, og på den baggrund vurdere deres anvendelighed i andre sammenhænge.
 • Arbejde systematisk samt teoretisk konsistent med dynamiske makroøkonomiske modeller.
 • Omsætte teoretiske makroøkonomiske analyser til konkrete implikationer og resultater, som kan vurderes samt perspektiveres til aktuelle økonomiske problemstillinger.

6 timers forelæsning og 2 timers øvelser om ugen i 7 uger.

Eksempel på litteratur brugt i kurset:

 • Introducing Advanced Macroeconomics: Growth and Business Cycles, Peter Birch Sørensen og Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, McGraw Hill, seneste udgave
 • Evt. øvrige tekster

Introduktion til økonomi (ØkIntro) og Mikroøkonomi 1 (MikØk1)

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Skriftlig prøve.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Reeksamen

Samme som ordinær med mindre der er 10 eller færre tilmeldt. I så fald ændres reeksamen til en 20 minutters mundtlig eksamen uden forberedelse.

Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredstillende måde godtgøre at vedkommende lever op til fagets målbeskrivelse.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 147
 • Teoretiske øvelser
 • 14
 • Eksamen
 • 3
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NMAB20003U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 3
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kapacitet
Ingen begrænsning
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Matematik og Datalogi
Udbydende institut
 • Institut for Matematiske Fag
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Michael Baltzer Tønne Andersen   (4-72677966456a68747333707a336970)
Gemt den 28-02-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students