Førsteårsprojekt i matematik (MatProjekt)

Kursusindhold

Projektarbejdet tager udgangspunkt i en projektopgave, der illustrerer et eller flere aspekter af matematik som videnskabsfag, anvendelsesfag og/eller undervisningsfag. Der vil være et antal projektopgaver, man kan prioritere imellem. Projekterne er teoretisk, numerisk og/eller observationelt i et matematisk fagområde. Det udføres i grupper af typisk 6 studerende under vejledning. Grupperne kan dannes frit på tværs af hold. Hver gruppe får tildelt et projekt blandt de prioriterede projekter.

Engelsk titel

First-year project in Mathematics (MatProjekt)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i matematik

Målbeskrivelse

Viden:

 • have kendskab til enkelte elementære begreber inden for den relevante projektvinkel/faglighed
 • have viden om udvalgte konkrete resultater og/eller metoder inden for projektets fagområde

 

Færdigheder:

 • Kan sætte sig ind i et begrænset fagområde i matematik og/eller i relation til matematik
 • Kan anvende matematisk terminologi og faglig ræsonnement i forbindelse med mundtlig og skriftlig fremstilling.
 • Kan organisere samarbejdet i en projektgruppe omkring faglige begreber og metoder i en teoretisk og/eller anvendelsesmæssig sammenhæng.
 • Skabe overblik og sammenhæng i opnåede resultater og skrive en fyldestgørende rapport.

 

Kompetencer:

Via projektet opnås evne til delvist selvstændigt at kunne strukturere og tilrettelægge et længerevarende projekt under vejledning, samt at kunne formidle dette og  vurdere ens resultater. Via opponering opnås evne til at forholde sig til andres foreløbige projektrapporter, give og modtage kritik, samt kunne reflektere over måder at formidle information til andre skriftligt og mundtligt.

Projektarbejde med vejledning. Under forløbet udarbejdes et skriftligt udkast og en projektrapport. De studerende deltager i et midtvejsseminar, hvor projektgruppens skriftlige udkast diskuteres og gruppen modtager opponering fra en anden gruppe, samt opponerer på en anden gruppes skriftlige udkast.

Kurset er reserveret til bachelorstuderende i matematik samt studerende med sidefag i matematik optaget i 2019 eller senere.

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Der gives mundtlig feedback ved midtvejsseminaret. De studerende vil i grupper modtage løbende feedback på deres projektarbejde ved vejledningsseancer

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 12 minutter * antal gruppemedlemmer
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Mundtlig fremstilling på baggrund af en projektrapport udarbejdet i grupper. Gruppeeksamen, 12 minutter per studerende. Bedømmelsen er individuel. Der gives én samlet bedømmelse for projektrapporten og den mundtlige prøve.
Krav til indstilling til eksamen

Det er et krav for at kunne deltage i den mundtlige prøve, at man har fået godkendt midtvejsevalueringen og har afleveret projektrapport til den aftalte frist.

Midtvejsevalueringen tager udgangspunkt i et skriftligt udkast, som gruppen har udarbejdet til lejligheden. Ved midtvejsevalueringen parres grupperne sammen, således at hver gruppe har en opponentgruppe og er opponentgruppe for en anden gruppe. I midtvejsevalueringen indgår to elementer, som begge skal godkendes:

 • Et skriftligt udkast udarbejdet af gruppen til lejligheden.
 • En opponering af en anden gruppes projektarbejde på baggrund af denne gruppes skriftlige udkast samt modtagelse af en tilsvarende opponering af ens eget projektarbejde.

Ved opponeringen mødes to grupper. Der gives hhv modtages opponering. Der afsættes 45 minutter til opponering af hver gruppe. 

 

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Mundtlig prøve og skriftlig aflevering.

Studerende, der opfylder indstillingskravene, men ikke har bestået mundtlig fremstilling, genafleverer rapporten (evt. i revideret form) senest 3 uger før begyndelsen af re-eksamensugen og laver en individuel 12 minutters mundtlig fremstilling.

Er indstillingskravene ikke opfyldt i løbet af kurset, skal den studerende udarbejde et individuelt projekt blandt de udbudte projekter, som afleveres senest 3 uger før begyndelsen af re-eksamensugen. Projektrapporten skal være vedlagt en refleksion over egen projektarbejdsproces. Re-eksamen er en individuel 12 minutters mundtlig fremstilling på baggrund af projektrapporten.

Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre, at vedkommende lever op til fagets målbeskrivelse.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 6
 • Projektarbejde
 • 184,8
 • Vejledning
 • 14
 • Eksamen
 • 1,2
 • Total
 • 206,0

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NMAB19002U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 3
Skemagruppe
C
Kapacitet
Ingen begrænsning
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Matematik og Datalogi
Udbydende institut
 • Institut for Matematiske Fag
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Tinne Hoff Kjeldsen   (3-786c6f447165786c326f7932686f)
Underviser

Vejledere til projekterne

Gemt den 28-02-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students