Matematikkens historie (Hist1)

Kursusindhold

Hovedstrømninger i matematikkens idehistorie især i vesten. Differential- og integralregningens forhistorie (1600-1665) behandles mere indgående.
Desuden vil kurset give en sammenhæng mellem forskellige matematiske discipliner, som ikke altid fremgår af de mere snævre matematikkurser, og det vil hjælpe den studerende til at kunne formulere, diskutere og tage stilling til metamatematiske spørgsmål og modvirke den tendens til absolutisme som kan ligge i sædvanlig matematisk lærebogslitteratur. Den studerende vil se at der igennem tiden har været mange forskellige tilgange til matematik, og de vil blive præsenteret for tilfælde hvor der stadigvæk er forskellige syn på matematiske og metamatematiske spørgsmål. Det vil modne den studerendes syn på sit fag.

Engelsk titel

History of Mathematics (Hist1)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i matematik

Målbeskrivelse

Viden: Efter at have fuldført kurset vil den studerende have viden om hovedstrømningerne i matematikkens idehistorie især i vesten og have en mere detaljeret viden om differential- og integralregningens forhistorie (1600-1665).

Færdigheder: Efter at have fuldført kurset kan den studerende finde primær og sekundær litteratur om matematikkens historie og vurdere den kildekritisk.

Kompetencer:
Efter at have fuldført kurset kan den studerende
1. Kommunikere mundtligt så vel som skriftligt om matematikkens historie.
2. Reflektere over matematikkens udvikling.
3. Sætte et konkret stykke matematik ind i sin historiske sammenhæng.
4. Finde litteratur (både primær og sekundær) om matematikkens historie.
5. Give en matematikhistorisk analyse af en matematisk tekst fra fortiden.
6. Selvstændigt formulere og analysere historiske spørgsmål og problemer inden for et begrænset område af matematikkens historie.
7. Bruge matematikhistorien som baggrund for refleksioner over matematikkens filosofiske og samfundsmæssige stilling.

5 timers forelæsninger pr. uge. Her giver forelæseren et overblik over hovedstrømningerne i matematikkens historie.
3 timers øvelser. Her præsenterer og diskuterer de studerende uddrag fra primære historiske kilder.
Løbende gruppearbejde om differential- eller integralregningens forhistorie. Arbejdet resulterer i et projekt.
7 ugers undervisning.

De foregående år har følgende to bøger været brugt:

Victor J. Katz: A History of Mathematics, An Introduction. 3rd edition, Addison Wesley, 2009.
J. Lützen og Kurt Ramskov: "Kilder til Matematikkens Historie". IMF, København

Analyse 1 (An1), Algebra 1 (Alg1), Sandsynlighedsregning og statistik (SS) (or Sandsynlighedsregning og statistik 2 (SS2)), Geometri 1 (Geom1) eller tilsvarende.

Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Ved øvelserne kommenterer underviseren de studerendes præsentation af kildeteksterne.

Underviseren kommenterer gruppeprojektet skriftligt og mundtligt to gange. Først den foreløbige synopse og til slut det endelige projekt.

De studerende giver peerfeedback på hinandens projektsynopser.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 minutter
Prøveformsdetaljer
Der eksamineres i det obligatoriske projekt og resten af pensum. Der er 30 minutters forberedelsestid
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for at deltage i eksamen at det obligatoriske projekt er godkendt og gyldigt.

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Under forberedelsestiden er alle hjælpemidler tilladt. Under selve eksaminationen er det tilladt at konsultere en seddel med højst 20 ord. Andre hjælpemidler er ikke tilladt under eksaminationen.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen. Er indstillingskravet ikke opfyldt i løbet af kurset skal projektet (gen)afleveres til godkendelse. Projektet skal være godkendt senest tre uger før begyndelsen af re-eksamensugen.

Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre, at vedkommende lever op til fagets målbeskrivelse.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 35
 • Forberedelse (anslået)
 • 99
 • Teoretiske øvelser
 • 21
 • Projektarbejde
 • 50
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NMAA05080U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 2
Skemagruppe
B
Kapacitet
Ingen begrænsning
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Matematik og Datalogi
Udbydende institut
 • Institut for Matematiske Fag
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jesper Lützen   (6-7079787e6972447165786c326f7932686f)
Gemt den 28-02-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students