Forsikring og jura (Forsik&Jura1)

Kursusindhold

Grundlæggende sandsynlighedsteori, herunder momentfrembringende funktioner, betingede fordelinger og betingede middelværdier.

Grundlæggende renteteori.

Introduktion til forsikringsrisici, herunder dødelighed, skadefrekvens og skadestørrelse.

Introduktion til værdiansættelse af forsikringskontrakter, herunder Thieles differentialligning og beregning af momenter for sammensatte skadefordelinger.

Grundlæggende forsikringsret.

Engelsk titel

Insurance and Law (Forsik&Jura1)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik

Målbeskrivelse

Viden:

 • Grundig forståelse af grundlæggende sandsynlighedsteori, herunder betingede fordelinger og middelværdier
 • Grundig forståelse af dødelighedsrater og levetider
 • Kendskab til sandsynlighedsfordelinger for skadefrekvens og skadestørrelser
 • Basalt kendskab til penges tidsværdi, princippet om ingen arbitrage og renter
 • Basalt kendskab til værdiansættelsesprincipper for forsikringskontrakter
 • Basalt kendskab til begreber inden for forsikringsret

 

Færdigheder:

 • Beregne relevante sandsynlighedsteoretiske størrelser, herunder middelværdier, relateret til simple forsikringskontrakter, fx gennem brug af tårnegenskaben
 • Opskrive betalingsstrømme for forskellige simple forsikringskontrakter
 • Bestemme (forventede) nutidsværdier for typiske livsforsikringskontrakter
 • Værdiansætte simple skadesforsikringskontrakter via sammensatte skadefordelinger
 • Redegøre for det lovgivningsmæssige miljø for forsikringsaftaler

 

Kompetencer:

 • Oversætte tekstoplysninger omhandlende sandsynlighedsteoretiske eller forsikringsmatematiske koncepter til det relevante matematiske formelsprog

6 timers forelæsning og 4 timers øvelser per uge i 7 uger.

MatIntro og SS eller tilsvarende.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

I forbindelse med den obligatoriske opgave: Individuel skriftlig feedback og kollektiv mundtlig feedback.

Herudover løbende feedback af varierende art.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
Mundtlig prøve, 15 minutter
Prøveformsdetaljer
Skriftlig prøve i forsikringsmatematik efterfulgt af mundtlig prøve uden forberedelsestid i jura. Karakteren gives ud fra en helhedsvurdering, hvor den skriftlige prøve udgør to tredjedele og den mundtlige prøve én tredjedel. Såfremt den skriftlige prøve vurderes til -3, kan eksaminanden ikke bestå kurset. Deltagelse i den mundtlige prøve forudsætter deltagelse i den skriftlige prøve, samt at den skriftlige prøve ikke er vurderet til -3
Krav til indstilling til eksamen

Det er et deltagelseskrav, at en obligatorisk opgave er godkendt og gyldig.

Hjælpemidler
Skriftlige hjælpemidler tilladt

Til den skriftlige prøve er alle skriftlige hjælpemidler tilladt. Den mundtlige prøve er uden hjælpemidler.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer ved den skriftlige prøve.
Flere interne bedømmere ved den mundtlige prøve.
Reeksamen

Mundtlig reeksamen: 30 minutter uden forberedelse, uden hjælpemidler og med flere interne bedømmere.

Hvis den skriftlige prøve i forsikringsmatematik fra den ordinære eksamen ikke er vurderet til -3, kan denne genbruges ved reeksamen. I så fald reduceres reeksamen fra 30 minutter til 15 minutter, og den mundtlige reeksamen dækker kun jura. I modsat fald dækker den mundtlige reeksamen både forsikringsmatematik og jura.

Det er et krav for deltagelse i reeksamen, at kursets obligatoriske opgave er godkendt og gyldig. Hvis opgaven ikke er blevet godkendt i det ordinære kursusforløb, kan opgaven (revideres og gen)afleveres til bedømmelse med mulighed for godkendelse senest tre uger før første dag i reeksamensperioden.

Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre, at vedkommende lever op til fagets målbeskrivelse.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 133
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • Eksamen
 • 3
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NMAA04024U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 4
Skemagruppe
C
Kapacitet
Ingen begrænsning
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Matematik og Datalogi
Udbydende institut
 • Institut for Matematiske Fag
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Christian Furrer   (6-697875756875437064776b316e7831676e)
Gemt den 11-10-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students