Temakursus llB: Rurale landskaber - Forvaltning og Planlægning

Kursusindhold

Kurset omfatter forvaltning af rurale landskaber med fokus på mål, midler og løsninger på forvaltnings- og planopgaver.

Kurset består af to dele: En instruktion and en problembaseret projektdel. Første del af kurset foregår gennem forelæsninger, øvelser, seminarer vedrørende landskabsprocesser og funktioner samt metoder til landskabsanalyse og indsamling af data, der er relevant for planlægning og forvaltning af rurale landskaber. Forelæsnings- og seminaremner omfatter:

 • Kulturlandskabet - aktuelle ændringsmønstre i relation til landbrug, friluftsliv og bosætning samt implikationer for planlægning og forvaltning
 • Landmænds og andre aktørers værdier og praksis i relation til arealanvendelse, kulturværdier, naturpleje og æstetiske værdier
 • Rumlig planlægning. Design og implementering af rumlige planer vedrørende konflikthåndtering og 'place making'
 • De lovgivningsmæssige rammer, planlægningens funktioner og processer.
 • Casestudie og relevante forskningsmetoder.

 

De studerende forventes at bidrage substantielt til seminarerne i introduktionsforløbet, fx med præsentation af metoder og litteratur samt med forslag til mulige projekter. Disse bidrag har til forløb at aktivere variationen af viden, færdigheder og kompetencer blandt de studerende, som inspiration til projektarbejdet.


Projektdelen udgør den største del af kurset. Projektarbejdet starter med en tre dages ekskursion til en kommune med det formål at give indsigt i aktuelle, praktiske forvaltnings- og planopgaver samt ideer til mulige projekter.

Med udgangspunkt i den besøgte kommune danner de studerende projektgrupper efter eget valg af projektemne. Projektarbejdet gennemføres normalt i tværfaglige grupper på 5-6 personer.

Engelsk titel

Thematic Course llB: Rural Landscape - Management and Planning

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i landskabsarkitektur
Kandidatuddannelsen i naturforvaltning

Målbeskrivelse

Læringsmål

Det overordnede mål med kurset er at opnå praktiske erfaringer med problemorienteret forvaltning og planlægning af rurale landskaber. Gennem kurset vil den studerende blive undervist i problemanalyse og politikanalyse, dvs. design og implementering af politikker, planer og projekter.

Efter gennemførelse af kurset vil den studrende være i stand til:

Viden:

 • Forstå de basale naturprocesser og sociale funktioner der opretholder og forandre rurale landskaber med fokus på nordeuropæiske landskaber
 • Forstå aktuelle ændringsmønstre, deres underliggende drivkræfter samt de tilknyttede forvaltningsproblemer, instrumenter til rådighed og potentielle løsninger
 • Demonstrere indsigt i relationerne mellem de primære landskabsaktører (landmænd, skovejere, offentlige ejere, fonde mv.), landskabssystemet (funktioner, strukturer, ændringer) og offentlig intervention af forskellig slags
 • Demonstrere viden om bæredygtighedsbegrebet og dets historiske udvikling. 


Færdigheder:

 • Håndtere landskabsproblemer i forvaltningsprocesser med deltagelse af ejere, borgere og andre interessenter
 • Anvende politik-analystiske metoder til analyse og identifikation af interventionsmål, alternative reguleringsinstrumenter og implementeringsstrategier
 • Anvende analystiske færdigheder til vurdering af landskabets naturlige og kulturelle tilstand herunder vurdering af biodiversiteten, ecosystem services, kulturhistoriske værdier, og den overordnede landskabskarakter
 • Forhåndsvurdere de overordnede konsekvenser af specifikke interventioner og foreslå ex-post evalueringer.


Kompetencer:

 • Deltage i tværfaglige, problemorienterede landskabsforvaltningsprocesser
 • Syntetisere fra fragmenteret og ufuldstændig information til operationelle løsninger på landskabsprojekter.

 

Første del af kurset består af forelæsninger, seminarer og øvelser ca. 2 uger. I den resterende del udgør projektarbejde hovedparten af arbejdet. Dette arbejde er problembaseret, dvs. funderet i et eller flere specifikke problemer af relevans for landskabsforvaltningen. Projekt arbejdet er baseret på en blanding af læsning, feltarbejde, analytisk og syntetiserende arbejde tilpasset det formulerede problem. Projektarbejdet følges og understøttes af en vejleder, ligesom der arrangeres præsentationer (og feedback) på tværs af grupperne.

Findes på Absalon. 

Theme Cource: Ecology and Management of Nature and Semi-Nature Areas or equivalent course(s)

Kurset forudsætter faglighed svarende til en bestået BA-uddannelse.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 15 minutter
Skriftlig aflevering, løbende
Prøveformsdetaljer
Der udarbejdes en projektrapport, der afleveres inden eksamensugen. Den udarbejdede projektrapport præsenteres under den mundtlige prøve med deltagelse af alle forfattere. Herefter stilles der på forhånd formulerede individuelle spørgsmål til hver enkelt projektdeltager med udgangspunkt i den specifikke rapport. Der gives én samlet karakter, hvor den skriftlige rapport tæller 75 % og den mundtlige eksamen tæller 25 %. Eksamen bestås hvis den samlede karakter er bestået.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Genaflevering af skriftlig rapport, 15 minutters mundtlig prøve. Der gives én samlet karakter, hvor den skriftlige rapport tæller 75 % og den mundtlige eksamen tæller 25 %. Eksamen bestås hvis den samlede karakter er bestået.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 20
 • Forberedelse (anslået)
 • 312
 • Øvelser
 • 30
 • Ekskursioner
 • 30
 • Vejledning
 • 20
 • Total
 • 412

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NIGK14057U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 blok

Placering
Blok 4
Skemagruppe
Uden for skemagruppe
Kapacitet
50
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Søren Præstholm   (3-827f814f78767d3d7a843d737a)
Underviser

Peter Stubkjær Andersen
Henrik Vejre
Lone Søderkvist Kristensen

Gemt den 12-10-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students