Planter og teknologi i landskabsarkitektur 1

Kursusindhold

Planter og teknologi 1 er et studio-kusus. Kurset undersøger og udforsker funktionelle, biologiske, miljømæssige og teknologiske aspekter i landskabsarkitektur gennem en række fagligt tematiserede kursusopgaver. Kunstneriske og æstetiske aspekter, som er en integreret del af landskabsarkitektur indgår og samvirker med den faglige fokus på planter og teknologi.

Emnerne er fagligt velafgrænsede hvor der fokuseres på eksempelvis; græs, bevoksning, bytræer, parktræer, befæstelser, terræn, eller emner der går på tværs, f.eks. bynatur eller regnvandshåndtering.

Kurset udbygger den studerendes basisviden indenfor landskabsarkitekturen med detaljeret viden om materialer, konstruktioner og anlægs/driftsprocesser med fokus på teknologi og tradition. Kurset er struktureret som en kombination af forelæsninger, ekskursioner og feltarbejde, øvelser og forberedelse, hvor viden om planter og teknologi tilegnes i en vekselvirkning med løsning af landskabsarkitektoniske problemer.

Gennem forelæsninger introduceres et udvalg af litteratur, normer og standarder der relateres til den landskabsarkitektoniske praksis indenfor planlægning, projektering og forvaltning. Ved ekskursioner og feltarbejde udbygges den studerendes forståelse af hvorledes man skaber landskabsarkitektur baseret på en viden om materialer, konstruktioner og anlægs/driftsprocesser. Øvelser omfatter problembasserede opmåling-, vurdering- og skitseringsopgaver hvor viden fra ekskursioner, litteratur og forelæsninger afprøves. Øvelser omfatter desuden deltagelse i ’kritikker’ hvor det igangværende arbejdet med øvelsesopgaver fremvises og evalueres af medstuderende og undervisere. Den studerende forbereder sig ved at læse den anviste litteratur og forsætte arbejdet med de problembasserede øvelser gennem en vekselvirkning mellem skitsering og indhentning af viden.     

Kurset forbereder den studerende til arbejdet med et større landskabsprojekt, der planlægges og projekteres fra program til hovedprojekt i Planter og teknologi 2.

Engelsk titel

Plants and Technology in Landscape Architecture 1

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur

Målbeskrivelse

Målet er at opnår et dybere kendskab til planlægningsprocessen og en klarere forståelse af hvordan viden om materialer, konstruktioner og drift/forvaltningsprocesser er i spil i den landskabsarkitektoniske arbejdsproces. Kurset går i dybden med en række temaer inden for landskabsarkitekturen, men ikke alle. Målet er at den studerende efter kurset har fået styrket evnen til at indhente relevant viden, udvikle og afprøve landskabsarkitektoniske løsninger gennem skitsering og vurdere deres landskabsarkitektoniske kvaliteter.

Den studerende udvikler viden og færdigheder inden for landskabsarkitektfagets arbejdsmetoder gennem udarbejdelse af kursusopgaver. Viden om planter, vegetationstyper, materialer, samt tekniske, konstruktive og biologiske forhold indgår i landskabsarkitektens planlægning og projektering. Landskabsarkitektfagets arbejdsmetoder, som skitsering, planlægning og projektering, detaljering udvikler og nuancerer viden og færdigheder.

Efter kurset har den studerende følgende;

Viden

 • Overblik over væsentlige kilder til viden i forbindelse med design og detaljeret projektering inden for landskabsarkitektur
 • Viden om terrænbehandling, befæstelser og vegetation på professionsniveau.
 • Viden om landskabsarkitekturen som et samspil mellem æstetiske og funktionelle hensyn.

 

Færdigheder

 • Kan indhente og omsætte relevant viden til udvikling af landskabsarkitektoniske løsninger gennem skitsering
 • At kunne anvende CAD og andre digitale redskaber.
 • At kunne formidle faglige problemstillinger og løsninger mundtligt, skriftligt og visuelt.

 

Kompetencer

 • at kunne argumentere for valg, og reflektere over egne og andres designforslag
 • at kunne syntetisere viden og konkrete undersøgelser i et landskabsprojekt.
 • at kunne skabe bæredygtige løsninger inden for landskabsarkitekturen.
 • at kunne reflektere over hvordan viden om planter og teknologi bidrager til udvikling af et landskabsarkitekt projekt.

Kurset er delt op i mindre tematiske forløb med samme opbygning bestående af en kombination af forelæsninger, ekskursioner og feltarbejde, øvelser og forberedelse. Der indgår desuden CAD-instruktion samt instruktion i andre digitale redskaber efter behov.

Arbejdet er organiseret i en kombination af gruppearbejde og individuelt arbejde med øvelserne i fokus. Kursusopgaver til aflevering udarbejdes individuelt. Det forudsættes at den studerende arbejder individuelt (eller i grupper) mellem de skemalagte aktiviteter og desuden deltager aktivt ved Pin-up og andre fremlæggelser.

Se detaljeret litteraturliste på Absalon,

Anbefalet kursuslitteratur:

 • Brander Poul Erik: Træer og buske i by og land, Forlaget Grønt Miljø
 • Holgersen og Dam: Befæstelser, Forlaget Grønt Miljø
 • Normer og vejledning for Anlægsgartnerarbejde. Danske Anlægsgartnere. Forlaget Grønt Miljø.
 • Olsen Ib Asger: Planter i miljøet Forlaget Grønt Miljø

Viden, færdighedder og kompetencer indenfor planlægning og design af landskabsprojekter erhvervet gennem tidligere kurser.

Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende
Prøveformsdetaljer
Et antal kursusopgaver samles individuelt i den skriftlige aflevering og afleveres senest i eksamensugen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Genaflevering af skriftlige kursusopgaver efter aftale med kursusansvarlig.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 20
 • Forberedelse (anslået)
 • 237
 • Øvelser
 • 105
 • Feltarbejde
 • 30
 • Ekskursioner
 • 20
 • Total
 • 412

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NIGB23003U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 1
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17) og C
Kapacitet
50
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jan Støvring   (3-797b824f78767d3d7a843d737a)
Underviser

Jan Støvring, jls@ign.ku.dk, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Torben Ebbesen Dam, toda@ign.ku.dk, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Tlf: 353-31797

Gemt den 28-02-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students