GIS i analyser af klimatilpasning

Kursusindhold

 

 • En grundig gennemgang af tilvejebringelsen af digitale terrænmodeller og en belysning af forskellene på en DTM, DHyM og DSM.
 • En gennemgang af væsentlige interpolationsmetoder for at give de studerende færdigheder i, hvordan en række nedbørsmålinger kan transformeres fra punkter til en distribueret nedbørsfordeling, som kan benyttes i vurderingen af skybrudskonsekvenser.
 • En ekskursionsdag, hvor der fremvises områder inden for Storkøbenhavn, som har problemer med stormflod hhv. skybrud.
 • Konsekvensberegninger af stormfloder i kombination med et stigende havspejl.
 • Konsekvensberegninger af skybrud.

 

De praktiske øvelser afleveres samlet som en portfolio.

Engelsk titel

GIS in the Analysis of Climate Adaptation

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik

Målbeskrivelse

Viden:

 • Om hvilke rumlige analyser der kan beskrive rumlige mønstre i geodata på punktform.
 • Om etablering af flader ud fra punktdata vha. forskellige interpolationsmetoder (deterministiske og geostatistiske metoder).
 • Om vurdering af den rumlige kvalitet og rumlige opløselighed af de data, der indgår i analyserne og dermed også vurdering af metoder og resultater.
 • Om analyse, filtrering og fortolkning af LiDAR data.
 • Om avanceret oversvømmelsesmodellering inkl. tid vha. fx MIKE Flood (dog kun en teoretisk gennemgang) vs. screeninger i Arc-Inundate.
 • Om avanceret skybrudsmodellering (inkl. tid) vha. fx MIKE Urban / Mike 24 (dog kun teoretisk) vs. screeninger i Arc-Malstrøm.

 

Færdigheder:

 • Redegøre for teori bag interpolation af flader ud fra punktbaserede data, der repræsenterer et kontinuert fænomen (højdevariationer for en terrænoverflade, temperatur- og nedbørsvariationer o.l.).
 • Udføre interpolationer ved brug af forskellige metoder i et GIS.
 • Udvælge og forberede data til oversvømmelsesmodellering – herunder at udføre hydrologiske tilpasninger af en DTM
 • Udføre beregninger for forskellige stormflodsscenarier (bl.a. i lyset af et globalt stigende havspejl) og en vurdering af skadekonsekvenserne.
 • Udføre forskellige skybrudsscenarier og vurdere skadekonsekvenserne.

 

Kompetencer:

 • At kunne analysere og beskrive digitale geodata på punktform (inklusive LiDAR data) med henblik på at etablere flader ud fra punktdata.
 • At kunne vurdere og vælge blandt interpolationsmetoder for at optimere resultatet, samt at kunne vurdere resultater fra interpolationer både kvantitativt og kvalitativt.
 • At kunne anvende GIS-metoder til screeninger af såvel havvandets oversvømmelse af land og afstrømningen af nedbør på terræn til havet.
 • Kompetencer opbygges i informationssøgning, datakvalitets- og skalavurdering, samt integration af viden naturgeografien (stormflodstrusler og skybrudsestimeringer) og viden fra kulturgeografien (konsekvensvurdere påvirkninger af arealanvendelse, infrastruktur og befolkningspåvirkning).

 

Undervisningen foregår ved øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.

Se kursushjemmeside på Absalon.

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geografi & geoinformatik uddannelsens obligatoriske kurser.

Kurset er et i en række af begrænset valgfrie kurser, der giver de studerende mulighed for at tone deres uddannelse i naturgeografi, samfundsgeografi, geoinformatik eller miljøgeografi, i dette tilfælde geoinformatik.

Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Der gives individuel og kollektiv mundtlig feedback af de studerendes fremlæggelser.

Der gives løbende mundtlig feedback og peerfeedback på de opgaver, der arbejdes med i undervisningstiden.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
Den skriftlige opgave udarbejdes løbende og afleveres inden eksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Prøven er uden forberedelse. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler

Under udarbejdelsen af den skriftlige opgave er alle hjælpemidler tilladt.

Den mundtlige prøve er uden hjælpemidler. Den studerende må medbringe en kopi af den afleverede opgave.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Genaflevering af skriftlig opgave, 20 minutters mundtlig eksamen. Opgaven skal afleveres inden reeksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 164
 • Praktiske øvelser
 • 42
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NIGB21030U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 2
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kapacitet
25
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Bjarne Fog   (2-666a446d6b72326f7932686f)
Gemt den 28-02-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students