Modellering af det hydrologiske kredsløb

Kursusindhold

Kurset gennemgår processerne i det hydrologiske kredsløb:

 • Nedbørsprocesser og -dannelse, måling og korrektion af nedbør, regional og sæsonmæssig variation i  nedbør, estimation af fladenedbør.
 • Strålings- og energibalancer.
 • Latent og sensibel varmefluxe i det atmosfæriske grænselag, fordampningsprocesser, evaporation og transpiration, måling af fordampning, potentiel og aktuel evapotranspiration, fordampningsmodeller.
 • Porøse medier, strømning i umættet zone, hydrauliske parametre. Opstilling og anvendelse af numerisk model for umættet strømning (HYDRUS). Vandbalance for rodzonen, beregning af aktuel fordampning, grundvandsdannelse, sæsonmæssige og årlige variationer.
 • Porøse medier, strømning i mættet zone, strømninger i grundvandssystemer, geologisk heterogenitet, hydrauliske parametre.
 • Analyse af prøvepumpningsdata (AQTESOLV).
 • Opstilling og kalibrering af grundvandsmodel (MODFLOW), simuleringer af grundvandsstrømninger.
 • Strømning i vandløb, måling af vandløbsafstrømning, vandløbsgenerende processer, hydrografer, års- og sæsonmæssige variationer.
 • Vandbalance for vandløbsoplande, opstilling og kalibrering af nedbør-afstrømningsmodel (NAM).

 

Kurset baseres på data fra HOBE projektet i Skjern å's opland.

Engelsk titel

Modelling of the hydrological cycle

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience

Målbeskrivelse

Viden:

 • Teoretisk viden om processer i det hydrologiske kredsløb.
 • Teoretisk viden om sæsonmæssige og årsvariationer i hydrologiske tidsserier.
 • Teoretisk viden om hydrologiske modeller for strømning i umættet zone og grundvandssystemer.
 • Teoretisk viden om nedbør-afstrømningsmodeller.

 
Færdigheder:

 • Udføre kvantitative analyser af processer i det hydrologiske kredsløb: nedbør, strålingsbalancer, energibalancer, fordampning, umættet vandstrømning, grundvandsstrømning, vandløbsafstrømning, nedbør-afstrømning.
 • Anvende hydrologiske modeller til at analysere hydrologiske processer.
 • Anvende hydrologiske modeller til at beregne vandbalance på oplandsskala.
   

Kompetencer:

 • Forklare og udnytte hydrologiske data.
 • Forklare målemetoder og databehandling.
 • Forklare strømninger i umættet og mættet porøse medier samt hydrauliske parametre.
 • Forklare anvendelse og værdien af hydrologiske modeller.
 • Kompetencer til at kunne foretage en samlet kvantitativ beskrivelse og analyse af det hydrologiske kredsløb.

Undervisningen foregår ved forelæsninger og øvelser. Øvelserne er baseret på feltdata og analyseres ved hjælp af Excel og hydrologiske modeller.

Se kursushjemmesiden på Absalon.

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til 1. år BSc uddannelsen i geologi-geoscience, geografi-geoinformatik, naturressourcer, fysik, biologi.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, Løbende
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
Den skriftlige opgave udarbejdes løbende og afleveres inden eksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Prøven er uden forberedelse. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Genaflevering af skriftlig opgave, 20 minutters mundtlig eksamen. Opgaven skal afleveres inden reeksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til måbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 150
 • Øvelser
 • 28
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NIGB21025U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 1
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kapacitet
55
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Karsten Høgh Jensen   (3-73707248716f7636737d366c73)
Gemt den 28-02-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students