Grundvand og rumlige data

Kursusindhold

Kurset giver en introduktion til det hydrologiske kredsløb og vigtige hydrogeologiske begreber. Målet er at forstå hvad grundvand er, hvilke overordnede processer der er betydende for dannelsen af ny grundvand, samt hvad der styrer grundvandets bevægelse og hastighed. Der arbejdes med Darcys lov og vigtige begreber som hydraulisk ledningsevne, hydraulisk trykniveau og porøsitet introduceres. Desuden arbejdes der med at udfærdige og forstå iso-potentialekort og lave simple beregninger af vandtransport.

I kurset indgår der feltarbejde og databehandling af indsamlet rumlige data. Tidligere indsamlet data og tidsserier bruges også. Vigtige statistiske begreber som normalfordeling, middelværdi, usikkerhed, præcision og korrelation introduceres. En vigtig del af kurset at lære at visualisere det indsamlede rumlige data og kunne integrere og samtolke geologiske og hydrogeologiske data.

Engelsk titel

Groundwater and Spatial Data

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience

Målbeskrivelse

Viden:

Kurset giver en basal viden vedrørende:

 • Det hydrologiske kredsløb, med fokus på grundvandsdannelse
 • Geologiske materialers fundamentale hydrogeologiske egenskaber
 • Forskellige grundvandsmagasiner
 • Hydraulisk trykniveau; Darcys lov; hydrauliske parametre; simpel stoftransport
 • Korrelation af rumlige data

 

Færdigheder:

I løbet af kurset vil den studerende blive i stand til at:

 • indsamle hydrogeologiske data
 • bruge deskriptiv statistik til at præsentere data
 • visualisere rumlige geologiske og hydrogeologiske data
 • sammenstille geologiske og hydrogeologiske data

 

Kompetencer:

 • Identificere grundvandsmagasiner ud fra viden om geologien i et område
 • Forstå hvilke processer der har betydning for grundvandsdannelse i området
 • Formidle rumlige hydrogeologiske data
 • Simpel risikovurdering af potentielle forureninger

Undervisningen foregår ved forelæsninger og øvelser. Øvelserne er baseret på feltdata.

Se Absalon for kursuslitteratur.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, Løbende
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
Den skriftlige opgave udarbejdes løbende og afleveres inden eksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Prøven er uden forberedelse. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler

Under udarbejdelsen af den skriftlige opgave er alle hjælpemidler tilladt.

Den mundtlige prøve er uden hjælpemidler. Den studerende må medbringe en kopi af den afleverede opgave.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Genaflevering af skriftlig opgave, 20 minutters mundtlig eksamen. Opgaven skal afleveres inden reeksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 14
 • Forberedelse (anslået)
 • 164
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NIGB21015U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 1
Skemagruppe
B
Kapacitet
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Majken Caroline Looms Zibar   (3-736972466f6d7434717b346a71)
Gemt den 28-02-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students