Aflyst Skrive- og projektværksted – selvvalgt emne i landskabs- og bystudier

Kursusindhold

Dette værkstedskursus giver mulighed for at arbejde selvstændigt med et selvvalgt emne inden for landskabs- og bystudier. Eksempler på emner, vi har arbejdet med på kurset, er bæredygtig byudvikling og klimatilpasning, smart cities og digital kultur, bevaring og fredning, bynatur og biodiversitet samt inklusion, retfærdighed og aktivisme i forhold til landskabets design og planlægning i dag og i et historisk perspektiv.

Sideløbende med at de studerende arbejder med et selvvalgt projekt, introducerer og øver vi i fællesskab de færdigheder, der skal til, for at udarbejde en selvstændig skriftlig opgave. Vi arbejder med projektplanlægning, metode- og teorivalg samt brug af kilder og litteratur – herunder digital kildesøgning. Vi laver skriveøvelser og gennemgår forskellige akademiske genrer, opgavens form og forskellige elementer. Vi sætter fokus på kildehåndtering og grafisk kommunikation. Desuden sætter vi fokus på, hvordan man skaber gode arbejdsforhold for sig selv og kan modvirke stress og eksamensangst, samt hvordan man giver god og generøs feedback til hinanden.

Vi arbejder individuelt og i mindre grupper og hjælper hinanden med at udvikle vores ideer og finde de metoder, der egner sig bedst til at undersøge, analysere og formidle det emne, de studerende hver især arbejder med.

I løbet af kurset udarbejder alle studerende en skriftlig opgave individuelt eller i mindre grupper. Opgaven, som forventes at fylde 15-25 normalsider, danner grundlag for en mundtlig eksamen. Opgaven udarbejdes i et struktureret forløb med støtte fra vejledere samt studenter-feedback. De studerende forventes at deltage aktivt i denne proces og præsentere deres arbejde undervejs både i skriftlig og mundtlig form samt reflektere over arbejdsprocessens forskellige elementer.

Kurset giver mulighed for studerende at fordybe sig i et selvvalgt emne, tilegne sig grundlæggende færdigheder inden for skriftligt arbejde samt øve sig på at skabe overensstemmelse mellem grafisk og skriftlig kommunikation. Disse færdigheder kan bruges i mange andre kursussammenhænge i det videre studieforløb og som forberedelse til større opgaver som BA-projekt og speciale. Kurset kan med fordel tages parallelt med et andet fag eller valgfag og hermed give mulighed for fordybelse i et selvvalg emne inden for dette andet fag. Vi ønsker, at de studerende får mulighed for at forfølge egne interesser inden for landskabs- og bystudier, samtidig med at de får skrivning som akademisk håndværk ind på rygraden.

Engelsk titel

Writing and Project Workshop – Topics in Landscape and Urban Studies

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur

Målbeskrivelse

Viden

Kurset giver den studerende:

 • overblik over og viden om redskaber, metode-elementer og metodevalg, der udgør en skriftlig projektbaseret opgave.

 

Færdigheder

Vi forventer, at den studerende efter kurset selvstændigt kan:

 • identificere, definere og afgrænse et undersøgelsesspørgsmål inden for landskabs- og bystudier
 • udvælge relevante midler i form af eksisterende videnskabeligt arbejde og teori, metoder, litteratur, eller andre kilder som hjælp til at besvare dette spørgsmål
 • udarbejde en opgave, der respekterer akademiske standarder og arbejdsmetoder
 • reflektere over andres og eget arbejde, arbejdsprocessen, den valgte tilgang samt resultatet.

 

Kompetencer

Den studerende opøver kompetencer i:

 • at udarbejde en opgave, der respekterer akademiske standarder og arbejdsmetoder
 • at udvælge relevante midler til besvarelse af et undersøgelsesspørgsmål inden for landskabs- og bystudier
 • at give konstruktiv feedback på medstuderendes arbejdsprocesser og metodevalg
 • at gennemføre en individuel skriveproces.

Forelæsninger med øvelser, vejledning og gruppearbejde.

Se Absalon for kursuslitteratur.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

De studerende får løbende mundtlig feedback på deres arbejde individuelt og i grupper. De studerende giver hinanden mundtlig feedback i diskussioner og præsentationer. De studerende modtager endvidere mundtlig feedback på den afsluttende skriftlige opgave i forbindelse med eksaminationen.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
Skriftlig aflevering, der udarbejdes løbende gennem kurset, med aflevering ved kursets afslutning, og som fremlægges ved en mundtlig eksamen. Der gives en samlet karakter efter den mudtlige eksamen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Identisk med den ordinære eksamen. Genaflevering af skriftlig opgave, som skal være afleveret senest to uger inden den mundtlige prøve. Der gives en samlet karakter efter den mundtlige eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 14
 • Forberedelse (anslået)
 • 145
 • Øvelser
 • 34
 • Ekskursioner
 • 8
 • Vejledning
 • 5
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NIGB19000U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 4
Skemagruppe
B
Kapacitet
25
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Trine Agervig Carstensen   (3-796668456e6c7333707a336970)
 • Henriette Steiner   (3-6d7879456e6c7333707a336970)
Gemt den 01-11-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students