Byplan studio – Strategi og design 2

Kursusindhold

Byplan Studio 1 og 2 er to sammenhængende projektbaserede studiokurser som forbereder den studerende til bachelorprojekt i bydesign og planlægning.

Gennem begge kurser arbejder vi med et projektområde som kan være en del af en kommune, en bydel, et havneområder, et kvarter e.l. I samarbejde med lokale aktører undersøges problemstillinger og udfordringer og der foreslås løsninger, der spænder fra vision og strategi til konkrete interventioner.

Tilsammen gennemfører den studerende et strategisk planlægningsprojekt fra vision og strategi til design af de konkrete interventioner, der fylder strategien ud. Forslag til strategi og design baserer sig på viden fra analyser i forskellig skala, som både belyser konteksten og mulighederne på stedet.

Byplan Studio1 kan tages selvstændigt, og er forudsætning for Byplan Studio 2.

Kurset inddrager den viden, og de metoder og teknikker de studerende har erhvervet gennem det hidtidige bachelorforløb og tilfører ny relevant viden og metoder fx om lovgivning, politiske rammer for landskabsarkitektens arbejde, menneskers relation til bymiljøet, og borgerinddragelse. Der anvendes kvantitative, kvalitative og rumlige analysemetoder, skriftlig, visuel og mundtlig kommunikation.

Byplan Studio 2 omfatter arbejdet med at udfylde vision og strategi med konkrete interventioner. 

Engelsk titel

Urban Planning Studio 2

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur

Målbeskrivelse

Kursets hovedformål er at den studerende lærer

 • at forstå hvordan visioner og strategier kan konkretiseres og implementeres gennem konkrete interventioner
 • at designe sådanne konkrete interventioner
 • at udarbejde en Lokalplan som omfatter eget designforslag

 

Efter at have gennemgået kurset, har den studerende følgende

Viden:

 • at kende de lovgivningsmæssige rammer for at udøve landskabsarkitektur, planlægning og bydesign
 • kendskab til metoder og redskaber til ideudvikling og udvikling af konkrete løsninger
 • kendskab til redskaber til visualisering og formidling af egne faglige ideer

 

Færdigheder:

 • at kunne anvende relevant teori og viden til at belyse og underbygge projektforslag
 • at kunne anvende relevante metoder og redskaber til skitsering og visualisering af problemstillinger og løsningsforslag
 • at kunne udarbejde konkrete forslag til interventioner  på baggrund af en problembeskrivelse, vision og strategi

 

Kompetencer:

 • at kunne anvende såvel substantiel som værdibaseret viden i planprocesser, at kunne argumentere for valg, og reflektere over egne og andres designforslag. 

Viden og teori i form af forelæsninger og kollokvier, samt et væsentligt element af selvstændigt projektarbejde i grupper. Der kræves aktiv deltagelse i gruppearbejdet, for at kunne stå som medforfatter på gruppens afleveringer. Deltager den studerende ikke aktivt i en eller flere af gruppeøvelserne, skal disse udarbejdes som individuelle øvelser. Projekter afrapporters i form af plancher, projektrapport og evt model. Der må påregnes besøg i projektområdet, og der indgår desuden en international studietur i kurset.

Kompendium samt materiale på Absalon.

Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, inden eksamensugen
Mundtlig prøve, 20 min.
Prøveformsdetaljer
Mundtligt eksamination af projektopgaver. Vægtning: Faglig standard i projektopgaven 50%, mundtlig fremlæggelse 50%. Projektopgaven afleveres inden eksamensugen. Begge deleksaminer skal bestås for at kunne bestå eksamen. Delelementer af eksamen behøver ikke bestås i samme eksamenstermin. Afleveringen skal ske både fysisk og i Digital Eksamen (gælder ikke 3d-modeller, skitsebøger og logbøger). Formatet for de fysiske eksemplarer aftales med den kursusansvarlige. Afleveringen bedømmes ikke, hvis den ikke er afleveret rettidigt i Digital Eksamen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Genaflevering af projektopgaver inden reeksamensugen. Hvis projektopgaven er bestået til den ordinære eksamen, skal den genafleveres uredigeret. Reeksamen er identisk med ordinær eksamen. Afleveringen skal ske både fysisk og i Digital Eksamen (gælder ikke 3d-modeller, skitsebøger og logbøger). Formatet for de fysiske eksemplarer aftales med den kursusansvarlige. Afleveringen bedømmes ikke, hvis den ikke er afleveret rettidigt i Digital Eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 30
 • Forberedelse (anslået)
 • 61
 • Øvelser
 • 35
 • Feltarbejde
 • 50
 • Vejledning
 • 30
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NIGB16001U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 2
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17) og C
Skemagruppe A og C: mandag eftermiddag, tirsdag formiddag, onsdag, torsdag.
Kapacitet
50
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
 • Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Christian Fertner   (4-696e6c6b466f6d7434717b346a71)
 • Gertrud Jørgensen   (3-6c6a6f456e6c7333707a336970)
Underviser

Helle Tegner Anker

Gemt den 28-02-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students