Bachelorvirksomhedsprojekt i landskabsarkitektur

Kursusindhold

Bachelorvirksomhedsprojekt (BVP) er en individuel projektorienteret studieaktivitet, der udgøres af obligatorisk virksomhedspraktik på bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur. BVP udføres i forbindelse med udarbejdelse af bachelorprojekt. BVP defineres af karakteren af den eller de aktiviteter, som gennemføres hos en landsskabsarkitektfaglig arbejdsplads (BVP-vært). BVP-opholdet skal have en sådan karakter, at det bidrager til viden om landskabsarkitektur og byplanlægning som fag, og færdigheder i processer som led i et byudviklings-, planlægnings- eller landskabsarkitekturprojekt fra problemformulering til evaluering. Desuden skal BVP give kompetencer i selvstændigt eller sammen med andre at kunne anskue et problem fra flere sider, samt til at reflektere over betydningen af udøvelse af erhvervet i et bredere samfundsmæssigt og etisk perspektiv.

 

Forhåndsgodkendelse af BVP-vært

BVP-værten skal forhåndsgodkendes før opstart af BVP. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning koordinerer en ansøgningsproces og forhåndsgodkender såvel som godkender endelige aftaler med BVP-værter.

 

Vejledning 

Den kursusansvarlige bedømmer BVP. Den konkrete faglige vejledning i forbindelse med de aktiviteter, som gennemføres hos BVP-værten, gives af en tildelt fagvejleder fra IGN.

 

Midtvejsseminar

I forbindelse med gennemførelse af BVP-opholdet, deltager den studerende aktivt i et midtvejsseminar. Hensigten med seminaret er at gøre foreløbig status på BVP, såvel som bachelorprojekt, med henblik på at sikre, at den studerende opnår fuldt udbytte af hele forløbet.

 

Slutrapporten

I slutrapporten skal den studerende dokumentere, at vedkommende kan reflektere over anvendelsen af egen faglighed og egen læring i det erhvervsmæssige forløb hos BVP-værten. Det anbefales, at den studerende løbende arbejder på slutrapporten gennem projektforløbet. Se i øvrigt ’Krav til indstilling til eksamen’.

 

Slutrapporten skal bestå af følgende elementer:

 • Konkrete rammer for BVP og en beskrivelse af BVP-værten: Virksomheden/organisationen, dens formål (hvem betjener den, hvad producerer den, hvad er andre mål), dens organisering (hvem træffer beslutninger, ledelsesstruktur, arbejdsfordeling) og fysiske rammer, samt en beskrivelse af de konkrete arbejdsopgaver eller aktiviteter, den studerende har været beskæftiget med i forløbet.

 

 • Med udgangspunkt i beskrivelsen af de konkrete aktiviteter og arbejdsopgaver forventes den studerende at diskutere, hvilke dele af det, af den studerende kendte metoder og vidensgrundlag, der er blevet bragt i spil i forløbet. Der skal også indgå overvejelser om den konkrete viden og de specifikke færdigheder og kompetencer, den studerende har tilegnet sig i forløbet.

 

 • Læringsrefleksioner: hvad har den studerende lært (både faglig indsigt og generelle kompetencer), og hvordan er denne læring foregået (i hvilke situationer og sammenhænge), og på hvilke måder ser den studerende forløbet som et bidrag til egen udvikling professionelt såvel som i forhold til specialisering. Der skal både anvendes tekst samt tegninger, diagrammer, fotos mv. til at redegøre for aktiviteter og læringsudbytte.
Engelsk titel

Bachelor in Practice

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur

Målbeskrivelse

Formålet med BVP-projektet er at give den studerende mulighed for at afprøve egne, gennem studiet erhvervede færdigheder og viden i praksis. Dernæst at den studerende får mulighed for at opnå en indsigt i en faglig niche, som har netop dennes interesse. Opholdet er den studerendes mulighed for at sætte egne kompetencer i spil, således at den studerende efter opholdet er bedre kvalificeret til at træffe beslutning om den videre udvikling af kompetence - og uddannelsesprofil.

Mål med aktiviteten er jf. studieordningen at give den studerende følgende:

Viden om:

 • Virksomheden/organisationen som arbejdsplads og dens organisationskultur.
 • Den erhvervs- og samfundsmæssige sammenhæng, som den studerendes fag/uddannelse indgår i.
 • Den specifikke faglige viden, som er nødvendig for at gennemføre forløbet.
 • Den studerendes organisatoriske placering og specifikke funktion.
 • Såfremt der i projektkontrakten er angivet, at den studerende skal følge et supplerende fagligt forløb, skal den studerende også kunne demonstrere viden om de berørte emner.

 

Færdighed i at:

 • Anvende teori og metoder fra studiet i en konkret sammenhæng i en virksomhed/organisation.

 

Kompetencer til at:

 • Samarbejde og kommunikere med forskellige faggrupper i en virksomhed/organisation.
 • Reflektere over anvendelsen af sin faglighed i en erhvervsmæssig sammenhæng.
 • Reflektere over den opnåede læring.

Studieaktiviteten omfatter ophold og faglig aktiv deltagelse hos BVP-værten, samt faglig vejledning hos BVP-vært og med faglig vejleder. Den konkrete form på vejledning aftales med vært og den faglige vejleder. Vejledning kan ske i form af personlige møder og/eller som skriftlig udveksling mellem vejleder og studerende.

Dette kursus er reserveret til studerende på bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 90 minutter
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen i gruppe. De studerende eksamineres mundtligt i grupper og grupperne eksamineres i 30 minutter efter en times grupperefleksion. Efter gruppeforberedelsen skal hver studerende præsentere erfaringer og sammenligninger baseret på den individuelle digitalt afleverede slutrapport. Som en del af de 30 min, har den interne censor mulighed for at stille spørgsmål til sammenfatningen og de afleverede slutrapporter.

Der gives en samlet vurdering baseret på både slutrapport og den mundtlige eksamen.
Krav til indstilling til eksamen

For at kunne deltage i den mundtlige prøve skal den studerende aflevere en slutrapport, jf. kursusindhold. Slutrapporten laves som A4-format med tydelig angivelse af navn, studienummer og faglig vejleder på forsiden. Omfanget af rapporten er ca. 10 sider, inkl. bilag/illustrationer.

 

 

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Reeksamen

Skriftlig aflevering: Den studerende afleverer en slutrapport, som beskrevet i indstillingskravene til den ordinære eksamen. slutrapporten skal afleveres i reeksamensugen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 400
 • Vejledning
 • 12
 • Total
 • 412

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NIGB14060U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

2 blokke

Placering
Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4 og Sommer
Halv tid over to blokke (blok 1+2, 3+4, 4+5 eller 5+1)
Skemagruppe
Udenfor skemagruppe.
Kapacitet
ingen begrænsning
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jan Støvring   (3-6d6f76436c6a71316e7831676e)
Gemt den 19-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students