Introduktion til Remote Sensing - satellitbaseret kortlægning af naturressourcer

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i grundlæggende begreber og principper i remote sensing til brug for satellitbaseret kortlægning af naturressourcer. Gennem en række forelæsninger og øvelser opbygges der en generel viden om brugen af remote sensing data primært indenfor studier relateret til monitorering af ændringer i land use/land cover og vegetationsudbredelse. Der lægges vægt på den praktiske databehandling og analyse, således den studerende gennem udarbejdelsen af et projekt selvstændigt kan løse relevante problemstillinger indenfor anvendelser af remote sensing til kortlægning af naturressourcer. Herunder specielt valg og indsamling af data, den digitale billedbehandling, samt analyse og vurdering af usikkerheder. På kurset undervises der i en række basale begreber indenfor satellitbillede analyse; elektromagnetisk stråling i de optiske og termale bølgelængder, data typer og satellit-sensorer karakteriseret ved forskellig rumlig, temporal, radiometrisk og spektral opløsning, klargøring og korrektion af billeder og klassifikationsalgoritmer. Desuden undervises i anvendelsesorienterede analysefærdigheder såsom klassifikation af arealanvendelse, change detection studier og bestemmelse af vegetationsparametre.

Engelsk titel

Introduction to Remote Sensing - Satellite Based Monitoring of Natural Resources

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik
 

Målbeskrivelse

Viden:

 • Satellitbaseret naturressourceforvaltning
 • Grundlæggende remote sensing billedanalyse
 • Digital billedbehandling og billedklassifikation
 • Projekt arbejde

 

Færdigheder:

 • Anvende grundlæggende remote sensing begreber/terminologi og principper.
 • Demonstrere kendskab til basale fysiske principper for remote sensing.
 • Beskrive remote sensing data typer samt deres anvendelser (satellitter, sensorer etc.)
 • Anvendelse af remote sensing data til kortlægning af naturressourcer.
 • Udførelse af basal billedprocessering (geometrisk billedopretning).
 • Udføre billedklassifikation (klassifikationsalgoritmer) af arealanvendelse samt change detection analyse for udvalgt område.
 • Bestemmelse af vegetationsparametre samt vegetationsudbredelse.

 

Kompetencer:

 • Kombinere data, algoritmer og software til løsning af en begrænset selvvalgt videnskabelig problemstilling ved hjælp af digital billedbehandling.
 • Vurdere egnethed af forskellig remote sensing data til brug for løsning af geografiske problemstillinger i tid/rum.
 • Vurdere fordele og ulemper ved analyse af remote sensing data ift. begreberne rumlig, temporal, radiometrisk og spektral opløsning.
 • Bedømme og diskutere potentielle fejlkilder og usikkerheder ved remote sensing data analyser.

Undervisningen foregår ved forelæsninger og øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geografi & geoinformatik uddannelsens obligatoriske kurser.

Kurset er et i en række af begrænset valgfrie kurser, der giver de studerende mulighed for at tone deres uddannelse i naturgeografi, samfundsgeografi, geoinformatik eller miljøgeografi, i dette tilfælde geoinformatik.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, Løbende
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
Den skriftlige opgave udarbejdes løbende og afleveres inden eksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Prøven er uden forberedelse. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 164
 • Teoretiske øvelser
 • 42
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NIGB14039U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 3
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kapacitet
44
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Rasmus Fensholt   (2-7468426b6970306d7730666d)
Gemt den 28-02-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students