Kultur- og naturgeografi

Kursusindhold

Kurset omhandler, hvordan samfundsmæssige og naturmæssige forudsætninger hver for sig eller i samspil har indflydelse på geografiske processer. I kurset introduceres grundlæggende kulturgeografisk og naturgeografisk teoretiske forståelser og begreber. Der lægges vægt på at synliggøre og eksemplificere, hvorfor og hvordan geografien arbejder med ”tid, rum og processer” og sammenhænge mellem lokale, regionale og globale skalaer. Ved inddragelse af empiriske eksempler anvendes teori og begreber til analyse af centrale geografiske problemstillinger. Desuden diskuteres de geografiske processers betydning for en bæredygtig udvikling.

Engelsk titel

Human and Physical Geography

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik

Målbeskrivelse

Viden:

Centrale geografiske teorier, forståelse, begreber og metoder indenfor følgende emner:

 • Globale og lokale produktionssystemer
 • Samfund, bosætning og mobilitet
 • Arealanvendelse og naturressourceforvaltning
 • Fødevaresikkerhed
 • Det rurale kulturlandskabs udvikling og værdier
 • Planlægning og forvaltning af landskaber
 • Geomorfologiske processer og systemer
 • Glaciale landskabssystemer og –processer
 • Fluvialmorfologi og  –processer
 • Jordbundens sammensætning og processer, samt jordbundsklassifikation
 • Kyster og estuarine landskaber og processer
 • Æolisk geomorfologi

 

Færdigheder:

 • Redegøre for geografiske tilgange til landskabs-, miljø- og samfundsprocesser.
 • Redegøre for grundbegreber indenfor kultur- og naturgeografi.
 • Redegøre for væsentlige samspil mellem naturgrundlaget og menneskers anvendelse af arealerne - herunder hvordan samspillet reguleres via planlægning.
 • Redegøre for væsentlige socio-økonomiske processer i forhold til produktionsnetværk, bosætning og mobilitet.
 • Redegøre for væsentlige processer indenfor udviklingen af den rurale bebyggelse, arealanvendelse og forvaltning og hvordan grundlæggende teorier om landbrugs- og landskabsudvikling forstår disse processer.
 • Redegøre for væsentlige geomorfologiske processer i glaciale og fluviale landskabssystemer og langs kyster.
 • Redegøre for væsentlige jordbundsprocesser og jordbundsklassifikation i Danmark.
 • Præsentere og diskutere den erhvervede viden og indsigt indenfor kultur- og naturgeografi både skriftligt og mundtligt.

 

Kompetencer:

 • Analysere rumlige og temporale aspekter af kultur- og naturgeografiske processer.
 • Forstå og diskutere geografiske repræsentationer og baggrunden for dem.
 • Vurdere relevansen af givne data til analyse af en konkret problemstilling indenfor kultur- og naturgeografi.
 • Analysere konkrete problemstillinger i samspillet mellem samfundet og dets fysiske omgivelser med inddragelse af relevante begreber og teorier fra både kultur- og naturgeografi.
 • Identificere og diskutere potentielle forvaltningstiltag til løsning af problemstillinger i samspillet mellem samfundet og dets fysiske omgivelser - herunder hvordan en bæredygtig udvikling kan fremmes.

Undervisningen foregår ved forelæsninger og øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.

Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
 • Der gives skriftlig feedback og mundtlig kollektiv feedback på afleveringsopgaver.
 • De studerende forventes at give aktiv peerfeedback på øvelsesopgaver der fremlægges i øvelsesundervisning.
 • Der vil være løbende feedback ifm forelæsninger, øvelser og ekskursioner, hvor studerende inddrages i undervisningsforløbet.
 • Der gives mundtlig feedback ved afsluttende eksamen for at påpege mulige forbedringsområder.
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
En skriftlig gruppeopgave udarbejdes i løbet af en ”temauge” og afleveres inden eksamensugen. Den mundtlige prøve er individuel og tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Den mundtlige prøve er uden forberedelse og varer 20 minutter. Der gives én samlet karakter efter 7-trinsskalen efter eksamen i blok 2.
Krav til indstilling til eksamen

Efter blok 1 afholdes der en skriftlig prøve, 4 timer under opsyn. For at kunne deltage i eksamen efter blok 2, skal den studerende deltage i og have prøven godkendt. Prøven bedømmes godkendt/ikke godkendt og indgår ikke i den endelige karakter for kurset. Studerende der ikke deltager i eller får prøven godkendt efter blok 1, tilbydes et 2. forsøg inden blok 2 eksamen.

 

Prøven afholdes af IGN på IGNs lokalitet.

 

Studerende, der ikke får indstillingskravet godkendt inden eksamen i blok 2, skal deltage i reeksamen efter blok 2.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

 

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

30-timers 'tag med hjem'-opgave med mundtlig prøve. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Prøven er uden forberedelse og varer 20 minutter. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 66
 • Forberedelse (anslået)
 • 250
 • Teoretiske øvelser
 • 48
 • Ekskursioner
 • 48
 • Total
 • 412

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NIGB14031U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

2 blokke

Placering
Blok 1 og Blok 2
Skemagruppe
B
Kapacitet
100
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Aart Kroon   (2-636d426b6970306d7730666d)
 • Anne Gravsholt Busck   (3-646a65436c6a71316e7831676e)
Gemt den 28-02-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students