Introduktion til miljø- og fødevareøkonomi

Kursusindhold

Kurset har tre hovedmålsætninger:

1) at give de studerende en viden om generel mikroøkonomi og virksomhedsøkonomi 

2)  at give de studerende en viden om landbrugs- og fødevaresektorens økonomiske, institutionelle og erhvervspolitiske forhold og udfordringer såvel nationalt som internationalt, herunder landbrugs- og fødevaresektorens rolle i en bæredygtighedssammenhæng.

3) at give de studerende en grundlæggende indføring i principperne bag det problemorienterede og gruppebaserede projetarbejde og derved tillige opnå erfaring med at arbejde på den måde. Argumentet for denne del er, at dele af det samlede studie såvel som arbejdslivet efter endt studium er organiseret på denne måde.

Kurset består af fem elementer:

 • Basal økonomisk teori, primært mikroøkonomi, herunder nyttemaksimering, profitmaksimering under fuldkommen konkurrence og monopol, udbud og efterspørgsel, velfærdsanalyse, offentlige goder, eksternaliteter

 

 • Basal forståelse af virksomheden som økonomisk enhed, herunder basal regnskabslære, årsopgørelse, statusopgørelse, det dobbelte bogholderis princip, nøgletal

 

 • Økonomisk-politiske problemstillinger inden for miljø- og fødevareområdet, herunder bæredygtighed, miljø- og klimapolitik, fødevarekriser, fødevarepolitik, international handel

 

 • Erhvervsintroduktion og samfundsbeskrivelse

 

 • Med udgangspunkt i en selvvalgt problemstilling på baggrund af kursets faglige indhold vil metode i problemorienteret projektarbejde blive introduceret og udviklet. Projektet gennemføres i grupper. Under arbejdet med projektet vil grupperne få både fagligt og metodisk vejledning.
Engelsk titel

Introduction to Environmental and Agricultural Economics

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i miljø- og fødevareøkonomi

Målbeskrivelse

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Referere generel introducerende økonomisk, virksomhedsøkonomisk og miljø- og fødevareøkonomisk teori
 • Beskrive centrale problemstillinger inden for national, regional og international miljø- og fødevarepolitik, herunder beskrive landbrugs- og fødevaresektorens rolle i en bæredygtighedssammenhæng
 • Beskrive størrelsesforhold og udviklingstendenser inden for fødevareerhvervet.
 • Udtrykke forståelse for hvilken funktion og hvilket udtryk en problemformulering har og hvordan man gennem en problemanalyse kommer frem til den
 • Beskrive basale gruppedynamiske begreber
 • Beskrive en model for projektarbejdet og dets forskellige faserFærdigheder

 • Analysere centrale nationale og internationale økonomiske problemstillinger ud fra simpel økonomisk teori.
 • Anvende den opnåede viden til at udforme en problemformulering i forbindelse med et fagligt projekt
 • Anvende principperne om opbygningen af en rapport og formelt håndtere litteraturen korrekt.
 • Er i stand til at udføre digital videnskabelig informationssøgning.


Kompetencer

 • Igangsætte og gennemføre et effektivt samarbejde i en gruppe om et fælles projekt med dertil hørende udarbejdelse af en projektrapport, der illustrerer den studerendes evne til at identificere, analysere, formulere og bearbejde en faglig relevant problemstilling samt at kunne demonstrere en forståelse af de formelle krav der knytter sig til et skriftligt stykke arbejde.

 

Undervisningen omfatter forelæsninger baseret på tematiske emner, teoretiske øvelser, hvor der i grupper arbejdes med udleverede opgavesæt, der afspejler pensum i bred forstand. Derudover gennemføres et problemorienteret projektarbejde i grupper med tilknyttet metode- og projektvejleder. Projektet tager udgangspunkt i kursets faglige indhold.

Undervisningsmateriale vil blive anvist på kursets Absalon-side.

Kurset er identisk med det nedlagte kursus NIFB14007U Introduktion til Jordbrugsøkonomi. Du kan altså ikke kan tage NIFB21001U - Introduktion til miljø- og fødevareøkonomi, hvis du allerede har bestået NIFB14007U Introduktion til Jordbrugsøkonomi.
Hvis du er registreret med eksamensforsøg i NIFB14007U Introduktion til Jordbrugsøkonomi uden at bestå, skal du bruge dine sidste eksamensforsøg på at bestå eksamen i NIFB21001U - Introduktion til miljø- og fødevareøkonomi. Du har i alt tre eksamensforsøg.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Prøveformsdetaljer
Beskrivelse af eksamen: Eksamen gennemføres som en individuel mundtlig eksamination i pensum, projektrapporten hvor relevant og en personlig procesevaluering/​-refleksion
Vægtning: Individuel mundtlig eksamen i pensum, projektrapport og personlig procesevaluering/​-refleksion: 100%
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
To interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende demonstrere en tilfredstillende dækning af målbeskrivelsens viden, færdigheder og kompetencer

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 55
 • Forberedelse (anslået)
 • 138
 • Teoretiske øvelser
 • 30
 • Praktiske øvelser
 • 30
 • Ekskursioner
 • 8
 • Projektarbejde
 • 144
 • Vejledning
 • 6
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 412

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NIFB21001U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

2 blokke

Placering
Blok 1 og Blok 2
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17) og A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kapacitet
Ingen begrænsning
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Naturressourcer, Miljø og Husdyr
Udbydende institut
 • Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Anders Dahl   (3-637066426b687471306d7730666d)
 • Per Svejstrup   (3-72756a426b687471306d7730666d)
Underviser

Anders Dahl, Per Svejstrup Hansen

Gemt den 28-02-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students