Bioteknologiens videnskabsteori

Kursusindhold

De studerende bliver præsenteret for centrale videnskabsteoretiske og etiske begreber og teorier - med fokus på anvendelsen heraf på problemstillinger inden for bioteknologien, de understøttende teknologier såsom Artificial Intelligence og Deep Learning og de bagvedliggende dele af naturvidenskaben. De introduceres til videnskab som institution; normer for god videnskabelig praksis, og til centrale videnskabsteoretiske problemstillinger og begreber. Herudover introduceres de studerende til centrale etiske teorier og begreber med relation til bioteknologi. De studerende får også en introduktion til biosikring. Endelig får de studerende mulighed for at se deres fags forankring i en bredere offentlig og kommerciel sammenhæng.

Engelsk titel

Philosophy of Science for Biotechnology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i bioteknologi

Målbeskrivelse

Formålet med kurset er at give de studerende viden om videnskabsteoretiske og etiske problemstillinger af relevans for bioteknologien. De studerende skal opnå en forståelse af videnskabens og teknologiens samfundsmæssige rolle og blive i stand til kritisk at diskutere de muligheder og begrænsninger som disse rummer.

Ved kursets afslutning forventes den studerende at kunne:

Viden:

- Beskrive bioteknologiens samfundsmæssige rolle og betydning.


- Identificere og beskrive centrale erkendelsesteoretiske begreber og problemstillinger af relevans for bioteknologi.

- Beskrive centrale etiske teorier og begreber

- Beskrive normer for god videnskabelig praksis - med særlig fokus på bioteknologiske problemstillinger.

- Beskrive problemstillinger vedrørende biosikring set i et etisk perspektiv.

Færdigheder:

- Analysere vidensgrundlaget i udvalgte bioteknologiske problemstillinger vha. centrale videnskabsteoretiske begreber.

- Analysere værdimæssige problemstillinger relateret til faget ud fra udvalgte etiske teorier og begreber.

- Identificere overtrædelser af god videnskabelig praksis i relation til eget fag.

- Anvende principper for skriftlig og mundtlig formidling af videnskabsteoretiske, såvel som etiske problemstillinger.

Kompetencer:

- Analysere, diskutere og forholde sig kritisk reflekteret til videnskabens og bioteknologiens rolle i samfundet.

 

- Analysere, diskutere og forholde sig kritisk reflekteret til etiske og videnskabsteoretiske problemer i relation til bioteknologisk praksis.  

- Udvise faglig selvforståelse og se bioteknologien i forhold til tilgrænsende fagfelter/discipliner.

 

- Identificere krav til god videnskabelig praksis med særlig fokus på at undgå plagiering og dårlig praksis i forhold til datahåndtering.

- Formidle faglige, etiske og videnskabsteoretiske problemstillinger klart på skrift og i tale

Kurset består af forelæsninger, øvelser samt to skriftlige opgaver. Forelæsninger gives dels af undervisere fra bioteknologi og tilgrænsende fagområder, dels af personer med særlig sagkundskab inden for videnskabsteori og etik fra Institut for Fødevare – og Ressourceøkonomi. Det er hensigten ved forelæsningerne at skabe samspil mellem virkelighedsnære, faglige problemstillinger og refleksioner rettet mod et alment perspektiv. I øvelserne følges op på de temaer og problemstillinger der rejses ved forelæsninger. Ved hjælp af cases, diskussioner og supplerende litteratur får de studerende mulighed for selvstændigt at reflektere over de videnskabsteoretiske og etiske problemstillinger, der relaterer sig til deres fagområde. Øvelserne vil ligeledes indeholde mindre oplæg. I de skriftlige opgaver skal de studerende tage udgangspunkt i en konkret bioteknologisk case og belyse og diskutere forskellige videnskabsteoretiske og etiske perspektiver.

Der bliver orienteret om litteraturen på kurset og på Absalon

Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 12 timer
Prøveformsdetaljer
De studerende skal besvare 1 ud af 3 spørgsmål, som de får udleveret til eksamen.
Besvarelsen er skrifltig på 2-3 sider.
Krav til indstilling til eksamen

Aflevering og godkendelse af to skriftlige opgaver

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen. Hvis den studerende ikke har fået godkendt de obligatoriske opgaver, skal dette ske senest tre uger inden reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 30
 • Forberedelse (anslået)
 • 79
 • Teoretiske øvelser
 • 20
 • Praktiske øvelser
 • 20
 • Projektarbejde
 • 45
 • Eksamen
 • 12
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NIFB19001U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 3
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kapacitet
ingen grænse
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for det Biologiske Område
Udbydende institut
 • Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
 • Institut for Plante- og Miljøvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Sune Hannibal Holm   (5-777972696c446d6a7673326f7932686f)
 • Meike Burow   (3-6f647742726e6770306d7730666d)
Underviser

Sune Holm, Mickey Gjerris og Peter Sandøe

Gemt den 28-02-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students