Miljø- og planlovgivning - natur og vand

Kursusindhold

Kurset retter sig bredt mod studerende på Science mv., der har interesse for miljø- og naturforvaltning, herunder hvordan lovgivningen kan bidrage til en bæredygtig udvikling.

Kurset vil ud over en introduktion til grundlæggende juridisk metode omfatte love og regler vedrørende arealanvendelse og beskyttelse/benyttelse af miljøet i bred forstand - herunder natur, skove, landskab, kulturmiljø, bymiljø mv. - med et særligt fokus på vandmiljø. Kurset består af en fælles del med Miljø- og planlovgivning - natur og by (ca. 2/3) og en specialiseringsdel med særligt fokus på regulering vedrørende beskyttelse og benyttelse af vandressourcer og regulering af forurenende virksomhed.

Kurset indledes med en introduktion til jura, herunder om sammenhængen mellem offentligretlig regulering og privatretlig regulering, herunder naboretten. Herefter tages der udgangspunkt i temaer som nævnt ovenfor, hvor den relevante lovgivning vil blive introduceret og efterfølgende eksemplificeret og bearbejdet gennem cases.

Der vil bl.a. blive arbejdet med, hvilke regler der gælder f.eks. ved planlægning af nye anlæg/projekter samt hvorledes forskellige forhold/miljøproblemer reguleres ved anvendelse af forskellige virkemidler, f. eks. påbuds- og indgrebsbeføjelser, tilladelseskrav, miljøkonsekvensvurderinger (VVM og SMV), forskellige planer, herunder Natura 2000-planer, vandplaner, kommune- og lokalplaner mv, samt naturforvaltning mv. Desuden vil tilsyn med og håndhævelse af lovgivningen blive inddraget.

Af relevant lovgivning kan nævnes planloven, miljøvurderingsloven, miljømålsloven, naturbeskyttelsesloven, skovloven, miljøbeskyttelsesloven, vandløbsloven og vandforsyningsloven samt anden relevant lovgivning. Relevant EU-lovgivning vil kort blive berørt, herunder EU's habitatdirektiv.

Engelsk titel

Environmental & Planning Law - Nature & Water

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi
Bacheloruddannelsen i naturressourcer
Kandidatuddannelsen i naturforvaltning

 

Målbeskrivelse

Kursets overordnede formål er at gøre de studerende i stand til at identificere og bedømme miljøretlige problemstillinger. Indsigt i miljø- og planlovgivningen samt i grundlæggende juridisk metode og begrebsanvendelse vil give de studerende et godt grundlag for efterfølgende at kunne varetage arbejdsopgaver, f.eks. som offentligt ansat, konsulent eller erhvervsudøver.

Efter at have gennemført kurset, forventes det, at den studerende kan:

Viden:
- udvise overblik over miljø- og planlovgivningen, med særligt fokus på reguleringen vedrørende arealanvendelse, natur og vand
- redegøre for grundelementer inden for miljø- og planlovgivningen
- udvise overblik over myndighedsstruktur samt klagemuligheder inden for miljø- og planlovgivningen
- redegøre for grundtræk vedrørende juridisk metode, retskilder og grundlæggende retsprincipper

Færdigheder:
- identificere miljøretlige problemstillinger
- anvende juridisk metode til løsning af miljøretlige problemstillinger
- redegøre for relevante klagemuligheder
- bedømme betydningen af afgørelser fra de overordnede administrative myndigheder og domstolene

Kompetencer:
- diskutere og samarbejde om løsning af miljøretlige problemstillinger
- perspektivere og anvende juraen i forhold til forskellige områder af studie- og erhvervsmæssig relevans
- opnå forøgede forudsætninger for at følge andre kurser med juridisk indhold på Science og andre fakulteter

Kurset baseres på introducerende forelæsninger, forskellige aktiviteter og gruppearbejde om opgaver og konkrete cases opgaver med fokus på identificering, håndtering og løsning af konkrete miljøretlige problemstillinger.

Kursusmaterialet består både af sager fra det praktiske liv, cases og opgaver, lovgivning og litteratur. Llitteraturen udgøres af undervisningsnoter, udvalgte bogkapitler mv. Der vil være nærmere oplysninger om materialet ved kursusstart.

Kurset kan ikke tages, hvis man har haft NIFK15001U Miljø- og planlovgivning - natur og by

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Feedback i undervisningen sker bl.a. i forbindelse med gruppearbejde vedrørende cases samt dialog og aktiv deltagelse i undervisningen, quizzes mv. 

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Den skriftlige eksamen tager udgangspunkt i en eller flere konkrete miljøretlige problemstillinger.

Kurset er udtaget til ITX-eksamen.
Se vigtig information om ITX-stedprøver på Studieinformation under punktet: Eksamen -> Eksamensform og regler -> Skriftlig stedprøve (ITX-prøve)
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Da eksamen afholdes som ITX-eksamen, stiller KU’s eksamenshus computere til rådighed. Egen computer, tablet, lommeregner eller mobiltelefon må IKKE medbringes.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Ved 10 eller færre tilmeldte til reeksamen vil eksamensformen være mundtlig eksamination, som vil vare 25 minutter. Der er forberedelsestid med alle tilladte hjælpemidler. Reeksamen er som ved ordinær, hvis der er flere end 10.

Kriterier for bedømmelse

Ved den skriftlige eksamen vil der med udgangspunkt i en eller flere konkrete problemstillinger navnlig blive lagt vægt på den studerendes overblik over miljø- og planlovgivningen, evnen til at identificere og analysere en miljøretlig problemstilling og til at anvende retskilder, juridisk metode og argumentation til løsning af opgaven, se i øvrigt målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 36
 • Forberedelse (anslået)
 • 102
 • Teoretiske øvelser
 • 30
 • Praktiske øvelser
 • 34
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NIFB14009U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 2
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kapacitet
Ingen begrænsning
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Naturressourcer, Miljø og Husdyr
Udbydende institut
 • Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Helle Tegner Anker   (3-6c7865446d6a7673326f7932686f)
 • Lasse Baaner   (2-6f65436c697572316e7831676e)
Gemt den 11-05-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students