Styrketræning (PT-Styrke)

Kursusindhold

Kurset består af en forelæsningsrække og en praktisk del. I den teoretiske del bliver teorier omkring styrketræning, adaptationer til styrketræning og evaluering af styrke hos forskellige målgrupper gennemgået og diskuteret. Den studerende vil både via forelæsningerne samt de tilhørende øvelser blive introduceret til diverse træningsformer samt metoder til evaluering af styrke. 

Den praktiske del: I kurset indgår praktiske øvelser, der fokuserer på såvel træning som evaluering af styrke. Med afsæt i kursets teoretiske indhold og indledende praktiske øvelser arbejder de studerende eksemplarisk i grupper med en selvvalgt problemformulering omkring udarbejdelse af forsøgsdesign og eksperimentelle forsøg, som tester en relevant præstations- eller sundhedsrelateret problemstilling indenfor styrketræning for en valgt målgruppe. På baggrund af dette arbejde skrives en rapport og denne afleveres som eksamensprojekt.

Engelsk titel

Strength Training (PT-Styrke)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet

Målbeskrivelse

Specifikt er det målet at deltagere på kurset skal:
 

Viden

 • Opnå teoretisk kendskab til forskellige former for styrketræning og styrketests
 • Opnå generel viden om hvilke fysiologiske og morfologiske adaptationer, der ledsager styrketræning, herunder ændringer i skeletmuskler, knogler­ og bindevæv samt neurale adaptationer, herunder ændringer i koordination. Derudover skal deltagerne opnå kendskab til hvordan disse adaptationer kan evalueres.
 • Opnå generel viden om hvilke sundhedsrelaterede effekter styrketræning kan have og hvordan styrketræning kan virke præstationsfremmende såvel i eliteidræt som i rehabilitering.
 • Opnå viden om effekter af styrketræning hos specifikke målgrupper (herunder forskellige aldersgrupper), samt kendskab til hvilken betydning kost kan have på træningsinducerede adaptationer.
 • Opnå viden om funktionel overførbarhed af øget muskelstyrke og hvilken betydning faktorer som alder og træningsform har i relation hertil.

 

Kompetencer

 • Kunne diskutere hvilke forhold, der ligger til grund for forskelle i muskelstyrke og træningsinducerede adaptationer herunder betydningen af faktorer som alder, træningsform
 • Have kompetencer til at analysere og diskutere valg af trænings- og testmetoder i forhold til specifikke målgrupper og forskellige videnskabelige problemstillinger
 • Kunne integrere denne viden, for derigennem at kunne forstå og diskutere årsags-sammenhænge og tilegne sig specifik, detaljeret viden om teorier/mekanismer af betydning for styrke i en specifik sammenhæng.
 • Kunne diskutere udstrækningen og betydningen af funktionel overførbarhed af styrkeændringer.
 • Kunne forholde sig kritisk til den eksisterende litteratur samt vurdere og perspektivere eksperimentelt arbejde i forhold til den eksisterende litteratur og arbejdsfysiologi.

 

Færdigheder

 • Kunne udvælge og forevise praktiske styrketræningsøvelser, der engagerer kroppens større muskelgrupper samt forklare væsentlige fokuspunkter for gennemførelsen af disse øvelser.
 • Opnå praktisk evne til at designe og gennemføre forskellige former for styrketræning, samt kunne udføre funktionelle styrketests og simple laboratorie­tests.
 • Kunne designe og udføre (simple) eksperimentelle forsøg, der tester en relevant problemstilling relateret til styrketræning og kunne diskutere denne i forhold til den eksisterende fysiologiske viden (udvælge og forholde sig til relevant litteratur).

Forelæsninger, gruppediskussioner, praktiske øvelser og træning samt eksperimentelt arbejde. Herudover besøg og øvelser hos relevante eksterne institutioner.

Undervisningsmaterialet består af lærebogskapitler, oversigtsartikler (reviews) og originale forskningsartikler mv.

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Grundlæggende kendskab til fysiologi - herunder arbejdsfysiologi involverende muskel- og neurofysiologi.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

De studerende arbejder under kursets praktiske øvelser i grupper - i relation hertil arbejdes med peerfeedback samt gives kollektiv feedback. Inden eksamen udarbejder den studerende individuelt, eller som del af en gruppe, en projektrapport og der er mulighed for at få mundtlig vejledning på dette arbejde gennem kurset.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 25 minutter inkl. votering
Skriftlig aflevering, løbende under kurset
Prøveformsdetaljer
Individuel mundtlig eksamen uden forberedelsestid som tager udgangspunkt i et tilfældigt udtrukket spørgsmål fra kursets emner samt i skriftlig aflevering, som afleveres løbende under kurset, som kan være individuel eller i gruppe á op til 4 studerende. Ved individuel aflevering er omfanget max. 6 sider (á 2400 anslag inkl. mellemrum og eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag), ved 2 studerende afleveres max. 9 sider, 3 studerende max 12 sider og 4 studerende max. 14 sider. Tekst, der overskrider det tilladte antal anslag vil ikke blive bedømt.
Projekt og mundtlig eksamen vægtes ligeligt.
Krav til indstilling til eksamen

Deltagelse i kursets praksisøvelse og opsamling på øvelse er oligatorisk Den skriftlige aflevering er en forudsætning for at gå til den mundtlige eksamen.

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Til den mundtlige eksamen må den studerende medbringe sin skriftlige aflevering samt en disposition for eksamen.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Studerende, der ikke har deltaget i kursets praksisøvelse og opsamling kan opfylde indstillingskravet til reeksamen ved i stedet at skrive en skriftlig rapport baseret på øvelsesresultaterne. Rapporten skal være afleveret og godkendt senest tre uger inden reeksamen.

Skriftlig opgave/synopsis kan genbruges ved reeksamen og ellers skrives en ny som afleveres senest 2 uger før reeksamen.

Reviderede versioner af tidligere bedømte afleveringer kan genbruges ved reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24
 • Forberedelse (anslået)
 • 100
 • Teoretiske øvelser
 • 14
 • Praktiske øvelser
 • 10
 • Ekskursioner
 • 8
 • Projektarbejde
 • 50
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NIDB12001U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 2
Skemagruppe
B
Kapacitet
50
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt
Udbydende institut
 • Institut for Idræt og Ernæring
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jesper Lundbye-Jensen   (8-6f717a7369677e6a45736a7d7833707a336970)
Gemt den 04-05-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students