Jordbundsressourcer og jordbundens miljøgeokemi

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i fysiske, kemiske og biologiske forhold og processer i jordmiljøet med henblik på at forstå, vurdere og prioritere konkrete jordbundsforhold. Eksempler hentes primært fra Danmark og omfatter overordnede emner knyttet til jordbundens samspil med klima og arealanvendelse, herunder drivhusgasudledning, kulstoflagring og næringsstofomsætning.

Engelsk titel

Soil Resources and Environmental Geochemistry

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik
Bacheloruddannelsen i naturressourcer

 

Målbeskrivelse

Viden:

 • Jordens bestanddele (mineraler, organisk stof, vand og jordluft).
 • Jordfysik (jordens struktur, porøsitet).
 • Jordvandsfysik og -kemi (nedsivning, diffusion, opløsninger).
 • Terrestriske fluxe (udvaskning, gastransport og -emissioner).
 • Jordens biologiske og mikrobiologiske liv og stofomsætning.
 • Forvitring og jordbundsdannende processer (pH, ionbytning, redoxprocesser).

 

De forskellige emner knyttes til en konkret gennemgang af miljørelaterede eksempler (drivhusgasser, jordbundsforsuring, fosfortilbageholdelse, nitratomsætning og kulstofbinding).

 

Færdigheder:

 • Identificere og beskrive de væsentlige geokemiske og fysiske forhold i jorden styrende for omsætning og balance af centrale grundelementer i jordmiljøet (C, N, P, K).
 • Anvende vigtige lovmæssigheder til beregning af stoftransport og -omsætning i jordmiljøet, herunder diffusion, nedbrydning, og ligevægt.
 • Beskrive og beregne sammenhænge mellem vigtige jordbundsdannede processer i samspillet mellem ydre faktorer der påvirker jordmiljøet.
 • Forståelse af forskellige metodiske tilgange til miljørelaterede jordbundsanalyser.
 • Læse, præsentere og diskutere videnskabelige artikler relateret til kursets indhold

 

Kompetencer:

Ved at gennemføre kurset opnås evnen til at vurdere konsekvensen af komplekse koblinger i naturlige og menneskeskabte betingelser for jordbundsdannende processer, stofkredsløb og samspil med ydre miljø. Især vil kurset give forudsætning for at:

 • Kombinere viden til at vurdere hvorledes menneskets aktivitet og arealanvendelse påvirker centrale processer i jordmiljøet,
 • Kombinere viden til at vurdere hvorledes pågående ændringer i klima og miljø påvirker centrale processer i jordmiljøet,
 • Kombinere viden til at identificere væsentlige tiltag for at sikre en bæredygtig anvendelse af jorden som naturressource,
 • Vurdere kvaliteten af konkrete jordbunds- og miljøundersøgelser, og anvende denne viden til en konkret diskussion og vurdering af en jords tilstand,
 • Vurdere, formidle og diskutere konkrete videnskabelige resultater, samt anvende litteratur hensigtsmæssigt

 

Undervisningen foregår ved en blanding af ad-hoc gennemgang af pensum samt teoretiske regne- og diskussionsøvelser. Kursusdeltagerne læser, præsenterer og diskuterer videnskabelige artikler. Undervisningsplan fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.

Se kursushjemmeside på Absalon.

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til enten BSc geografi & geoinformatik-uddannelsens eller BSc Naturressourcer-uddannelsens obligatoriske kurser.

Kurset er et i en række af begrænset valgfrie kurser, der giver de studerende mulighed for at tone deres uddannelse i naturgeografi, samfundsgeografi, geoinformatik eller miljøgeografi, i dette tilfælde naturgeografi.

Mundtlig
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Teoretiske regne- og diskussionsøvelser gennemgås, og der gives mundtlig feedback fra underviser.

Der arbejdes med præsentationer af videnskabelig litteratur. Her gives mundtlig feedback fra underviser og peerfeedback fra medstuderende.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
Den mundtlige prøve er med 24 timers forberedelse. Den studerende trækker et spørgsmål på baggrund af hvilket der holdes et oplæg og efterfølgende eksamineres i spørgsmål og pensum.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Identisk med ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 16
 • Forberedelse (anslået)
 • 164
 • Teoretiske øvelser
 • 26
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NGEB10002U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 3
Skemagruppe
B
Kapacitet
25
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Per Lennart Ambus   (4-766b6773466f6d7434717b346a71)
Underviser

Per Ambus
PhD-studerende ved geografi (medunderviser)

Gemt den 28-02-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students