Kulturgeografisk feltkursus (KGfelt)

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i kulturgeografiske feltmetoder i teori og praksis med henblik på selvstændigt at forberede en undersøgelse, indsamle, organisere og analysere data samt formidle resultaterne både skriftligt og mundtligt. Kurset består af en forberedelsesperiode på tre uger med forelæsninger og øvelser, en uges feltophold – typisk i en kommune i Danmark – samt en uge til afrapportering.

Engelsk titel

Human geography field course (KGfelt)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik

Målbeskrivelse

Viden:

Interviewteknik, design af spørgeskemaundersøgelse og interviewguides, forberedelse af feltarbejde, problemidentifikation og -formulering, metodevalg, undersøgelsesdesign, -teknik og –værktøjer, metoder til bearbejdning, analyse og præsentation af data samt metodekritik.

Færdigheder:
 

 • Anvende forskellige kulturgeografisk relevante kvalitative og kvantitative undersøgelsesmetoder og –teknikker
 • Foretage feltbaseret indsamling af kvalitative og kvantitative data, herunder erfaring med planlægning af interviews og kontakt med mange typer af respondenter
 • Strukturere og formidle indsamlet data både skriftligt og mundtligt

 

Kompetencer:

 • Vurdere anvendelsesmuligheder samt fordele og ulemper ved forskellige kulturgeografisk relevante kvalitative og kvantitative undersøgelsesmetoder og –teknikker
 • Designe en mindre undersøgelse og formulere problemidentifikation og metodevalg
 • Designe kvantitative og kvalitative spørgeskemaer og interview guides
 • Vurdere forskellige metoders hensigtsmæssighed ift. problemstillinger
 • Analysere data og kritisk vurdere begrænsninger i data og metoder

Undervisningen foregår ved forelæsninger, øvelser, et 5-dags feltkursus og vejledning. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.

Se kursushjemmeside på Absalon.

Forud for deltagelse i feltkursus skal den studerende have godkendt en plan for feltarbejde (synopsis).

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
Den skriftlige opgave udarbejdes løbende og afleveres en uge efter afslutningen af feltkurset. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Prøven er uden forberedelse. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.
Krav til indstilling til eksamen

Godkendt deltagelse på feltkursus.

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Genaflevering af skriftlig opgave, 20 minutters mundtlig eksamen. Opgaven skal afleveres inden reeksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.

Ved manglende godkendt deltagelse i feltarbejde, kan den studerende ikke gå til eksamen eller reeksamen og skal følge kurset næste gang det udbydes.

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 8
 • Forberedelse (anslået)
 • 84
 • Teoretiske øvelser
 • 6
 • Ekskursioner
 • 60
 • Vejledning
 • 48
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NGEA09053U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 4
Skemagruppe
C
Kapacitet
100
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Marianne Nylandsted Larsen   (3-737472466f6d7434717b346a71)
Gemt den 28-11-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students