Mejeripraktik

Kursusindhold

Introduktionsforløbet på Kold College, Odense (de første 6 uger)

Introduktionsforløbet består af både teoretiske og praktiske elementer.

Den teoretiske del af forløbet integrerer aktuel litteratur med øvelser relateret til teorien og casestudier. Undervisningsformen er forelæsninger, teoretiske øvelser og diskussioner. Undervisning indenfor grundlæggende mejerikemi og mejerimikrobiologi varetages af undervisere fra Københavns Universitet, samt med online opgaver og tests som supplement til de øvrige dele af kurset. Derudover vil eksterne forelæsere fra mejeriindustrien deltage, og der bliver arrangeret en række besøg på mejerier.

Den praktiske del af forløbet foregår i træningsmejeriet på Kold College, der er udstyret til fremstilling af almindelige mejeriprodukter, dvs. der er adgang til standard enhedsoperationer og specialiseret udstyr til behandling af mælk og mejeriprodukter. En del af undervisningen vil desuden foregå i laboratorier udstyret til analyse af mælk og mejeriprodukters sammensætning og kvalitet. Den praktiske del indeholder følgende:

 • Praktisk erfaring med de almindelige enhedsoperationer, der anvendes i mejeriindustrien (varmebehandling, centrifugering/skumning, membranfiltrering, homogenisering).
 • Praktisk erfaring med fremstilling af almindelige mejeriprodukter: Drikkemælk, syrnede produkter, mælkepulver, ost, iscreme og smør.
 • Praktisk erfaring med almindelige analysemetoder anvendt i mejeriindustrien, f.eks. mælkesammensætning, mikrobiologisk kvalitet (totalkim, celletal, koliforme etc.), spektroskopiske metoder (MilkoScan™ eller lignende) og undersøgelse af produktkvalitet (sensorik, teksturanalyse etc.).
 • Praktisk erfaring med proceskontrol, f.eks. ved brug af processimulering.

 

Praktikophold (2 x 7 uger)

De studerende skal gennemføre praktikophold på to forskellige virksomheder. Hvert praktikophold varer 7 uger. Følgende regler /retningslinjer skal følges ved valg af praktiksteder:

 • Alle praktikophold og virksomheder skal godkendes af Mejeripraktikudvalget [1]
 • Det ene ophold skal foregå på et mejeri, dvs. en virksomhed som fremstiller ost, drikkemælk, syrnede mælkeprodukter, mælkepulver (inkl. mejeriingredienser og/eller spædbørnsernæringsprodukter), iscreme eller smør og smørbare produkter.
 • Et praktikophold kan foregå hos en ingrediensproducent, procesudstyrsfabrikant eller på andre produktionssteder med mejeri-relevant produktion.
 • Det ene praktikophold skal foregå på et ostemejeri.
 • Det ene praktikophold kan foregå i udlandet.

Mejeripraktikudvalget kan dispensere fra ovenstående baseret på konkrete ansøgninger og/eller tilgængeligheden af godkendte praktiksteder.

De studerende forventes at deltage i de daglige rutiner på virksomhederne og skal introduceres til så mange procestrin og logistikmæssige trin som muligt fra håndtering af råvarer til slutforpakning. De studerende bliver desuden introduceret til de forskellige services, der er nødvendige ved mælkebehandling, f.eks. energiforsyning, køling og håndtering af affald. De studerende kan deltage i specifikke projekter og problemløsningsopgaver på virksomheden.

De studerende skal aflevere en rapport (max. 15 sider) efter hvert praktikophold.

 

Afsluttende ophold på Kold College, Odense (2 uger umiddelbart efter praktikopholdenes afslutning)

De studerende udfører et praktisk projekt indenfor mejeriteknologi og den afsluttende eksamen vil blive afholdt.

 

[1] Mejeripraktikudvalget er sammensat som følger: Én repræsentant fra Københavns Universitet, to repræsentanter fra Kold College, to repræsentanter fra Dansk Mejeriingeniørforening, én virksomhedsrepræsentant, én studenterrepræsentant og én repræsentant fra Mejeribrugets Arbejdsgiverforening. Udvalget godkender praktikophold baseret på en vurdering af, hvorvidt de studerende kan forventes at opnå tilstrækkelig og relevant praktisk erfaring fra et ophold på en given virksomhed.

Engelsk titel

Dairy Internship BSc

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring

Målbeskrivelse

Efter at have gennemført Mejeripraktik bør den studerende være i stand til at:

Viden

 • Opsummere mælkens bestanddele, deres kemi og betydning for kvaliteten af mejeriprodukter
 • Opsummere de forskellige enhedsoperationer der anvendes til procesbehandling af mælk og hvordan disse påvirker mejeriprodukters kvalitet og procesøkonomi
 • Opsummere hvordan produkter fremstilles på de besøgte virksomheder
 • Opsummere hvordan mælk og mejeriprodukters kvalitet analyseres på virksomhederne
 • Reflektere over de faktorer der påvirker mælkens produktion, sammensætning og kvalitet
 • Reflektere over hvordan mejeriindustrien interagerer med omverdenen
 • Reflektere over hvordan de anvendte enhedsoperationer påvirker produktkvaliteten på de besøgte virksomheder
 • Reflektere over de for produktionen nødvendige servicefunktioner
 • Reflektere over arbejdsgangene på virksomhederne
 • Reflektere over arbejdsmiljøet på virksomhederne

 

Færdigheder

 • Hjælpe til ved fremstilling af mejeriprodukter under anvendelse af almindeligt produktionsudstyr
 • Anvende principper fra kolloidkemi og fysik til at analysere processerne der anvendes til fremstilling af mejeriprodukter, samt til analyse af de forskellige hjælpefunktioner, der er nødvendige i procesbehandlingen af mælk og mejeriprodukter
 • Udføre de nødvendige beregninger til standardisering af produkter og analyse af procesøkonomi
 • Bedømme kvaliteten af videnskabelig litteratur og andre ressourcer
 • Evaluere problemstillinger forbundet med fremstilling af mejeriprodukter
 • Deltage i kvalitetskontrol og vurdering af rengøringseffektivitet

 

Kompetencer

 • Argumentere sammenhængende og vurdere kritisk indenfor rammerne for fremstilling af mejeriprodukter
 • Diskutere faktorer med betydning for mejeriprodukters kvalitet fra mælkeproduktion til færdige produkter
 • Diskutere den samfundsmæssige betydning af mælkeproduktion og fremstilling af mejeriprodukter
 • Vurdere hvordan en given fremstillingsproces for mejeriprodukter kan optimeres for at gøre dem mere bæredygtige 
 • Arbejde sammen med mennesker med forskellig baggrund

Forelæsninger (inkl. eksterne undervisere), øvelser i træningsmejeriet, virksomhedsbesøg på mejerier, praktikophold på produktionsvirksomheder. Der forventes aktiv deltagelse i den daglige gang på praktikpladserne.

Se Absalon for liste over litteratur.

For at komme i praktik skal den studerende have bestået alle obligatoriske fagelementer
på 1. og 2. år af bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring.

Dette kursus er reserveret til studerende på bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring.
Studerende som har gennemført Mejeripraktik og har opnået en kandidatgrad i Food Science and Technology med specialisering i Dairy Science and Technology har ret til at benytte titlen Mejeriingeniør.

Tilmelding til Mejeripraktik kan ikke ske via Selvbetjening på KUnet, se Tilmelding.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
30 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Prøveformsdetaljer
Eksamen består af fire dele:
- Opgaver og rapporter udarbejdet i løbet af introduktionsforløbet på Kold College
- Individuel prøve ved afslutningen af introduktionsforløbet
- Praktikrapporter fra de to praktikperioder på virksomheder
- Eksamen på det afsluttende ophold på Kold College, bestående af en grupperapport udarbejdet over projektarbejdet samt en mundtlig gruppeeksamen.
Alle enkeltdele skal bestås for at bestå kurset.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Reeksamen består af samme dele som den ordinære eksamen.
-Rapporter og opgaver fra introduktionsforløbet på Kold College
-Rapporter fra de to praktikophold
Disse dele skal afleveres til godkendelse senest i ugen inden reeksamen.

Derudover afvikles følgende i reeksamensugen:
-Den individuelle prøve fra introduktionsforløbets afslutning kan tages her
-Mundtlig eksamen, 20 minutter, alle hjælpemidler tilladt, baseret på grupperapporten fra projektarbejdet.

Kriterier for bedømmelse

Opfyldelse af læringsmål

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 100
 • Forberedelse (anslået)
 • 80
 • Praktiske øvelser
 • 100
 • Praktik
 • 478
 • Projektarbejde
 • 65
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 824

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NFOB20000U
ECTS
30 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

2 blokke

6 måneder (30 ECTS)
Placering
Blok 3 og Blok 4
Skemagruppe
De første 6 uger er et introduktionsforløb på Kold College. En del af undervisningen i denne periode varetages af undervisere fra Københavns Universitet.
Praktikopholdene (2 x 7 uger) følger umiddelbart efter introduktionsforløbet og foregår på to forskellige virksomheder. Praktikken afsluttes med 2 uger på Kold College.
Kapacitet
Ingen begrænsning
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt
Udbydende institut
 • Institut for Fødevarevidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Lilia Ahrné   (5-6f6c6f6c644369727267316e7831676e)
 • Serafim Bakalis   (7-67667066716e78456b74746933707a336970)
Underviser

Undervisere fra Kold College og Københavns Universitet.

Gemt den 06-02-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students