Fødevareproduktion, samfund og sundhed

Kursusindhold

Kurset giver et overblik over dansk fødevareproduktion og fødevareforskning samtidig med, at de studerende får kendskab til udvalgte råvarer. 

 

Kurset indledes med en introduktion til kurset samt til Institut for Fødevarevidenskab (KU FOOD) og til Institut for Idræt og Ernæring (KU NEXS), som sammen udbyder kurset.

 

Undervisningen veksler mellem plenumforelæsninger, plenumforedrag og gruppearbejde. Plenumforedrag er med væsentlige levnedsmiddelaktører omhandlende et kursusaktuelt emne: f.eks. en dansk råvareproducent, den danske fødevarepolitik, forbrugertrends, bæredygtighed, anden aktuel fødevareforskning og relevant fødevareindustri. Sidstnævnte gøres blandt andet med eksterne undervisere fra fødevareerhvervet (f.eks. udvalgt industri, Dansk Industri, Landbrug og Fødevarer, Ministeriet for Fødevarer).

 

Kurset vil indeholde følgende:

 1. Introduktion (kursusoversigt, Absalon, introduktion til god studiepraksis, holdinddeling og introduktion til gruppe- og projektarbejde, introduktion til bibliotek, kildekritik og Mendeley samt overvejelser over relevante megatrends inkl. etik, innovation, bæredygtighed og digitalisering ifm. fødevareproduktion)
 2. Bæredygtighed (f.eks. relevans af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, fremtidens fødevaretrends, bæredygtig fødevareproduktion og bæredygtig sund kost)
 3. Råvarer og ingredienser (f.eks. introduktion til dansk mad og ernæring, grundlæggende principper for sensorik og råvarekvalitet samt bæredygtighed – undervisningen vil være balanceret mellem kød-, plante- og mejeriprodukter inklusiv eksempler på råvarernes klimaaftryk)
 4. Fødevarer og sundhed (f.eks. næringsstofanbefalinger, næringsindhold, ernæringsmæssig kvalitet af kød-, mejeri- og planteprodukter, vitaminer og mineraler, energiomsætning, kostens klimaaftryk, fødevaresikkerhed)
 5. Ekskursion (delvis studenterbetaling) til den lokale fødevareindustri i en udvalgt egn
 6. Gruppearbejde over bundet emne (litteratursøgning og udarbejdelse af projekt)
Engelsk titel

Food Production, Society and Health

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring

Målbeskrivelse

At de studerende forstår forudsætningerne for kvalitet af udvalgte råvarer samt får kendskab til forudsætningerne for den danske fødevareproduktion og dens samspil med det øvrige samfund.

 

At de studerende får kendskab til grundlæggende principper for næringsstoffer, udvikling, design og produktion af udvalgte fødevarer i relation til kvalitetsegenskaber som sensorisk, ernæringsmæssig og råvarekvalitet samt bæredygtighed indenfor fødevareproduktion.

 

Når kurset er færdigt, forventes den studerende at have/kunne:

 

Viden:

 • Overblik over dansk industriel fødevareproduktion og dens samspil med det øvrige samfund, herunder bæredygtighed indenfor fødevareproduktion
 • Grundlæggende sensoriske metoder og deres anvendelse
 • Kendskab til betydningen af produktionsforhold og fysisk-kemisk struktur for kvaliteten af udvalgte vegetabilske og animalske råvarer, herunder deres klimaaftryk
 • Kendskab til fødevareingredienser, næringsstoffer og ernæring

 

Færdigheder:

Gennemføre et teoretisk funderet gruppearbejde i samarbejde med medstuderende herunder:

 • Indsamle tilgængelig viden/litteratur om grundlæggende problemstillinger inden for fødevare- og ernæringsområdet
 • Formidle denne viden på en videnskabelig korrekt måde

 

Kompetencer:

 • Evne til at bedømme og vurdere variation i kvaliteten af udvalgte råvarer forårsaget af genetisk oprindelse, produktionsforhold, behandling og/eller opbevaring
 • Evne til at bedømme og vurdere basale fødevareingredienser samt næringsindhold
 • Samarbejde med medstuderende om afrapportering af sensoriske forsøg og gruppearbejde

 

Kurset vil indeholde en blanding af plenumforelæsninger, foredrag, gruppearbejde, litteratursøgning og ekskursion.

Se Absalon for kursuslitteratur

Skriftlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende under kurset
Skriftlig prøve, 1 time med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Den skriftlige aflevering er et teoretisk projekt om et givent emne. Projektet udarbejdes i grupper og der indgår peer-feedback til andre projektgrupper. Projektet skal have tydelig angivelse af individuelle bidrag.
Den skriftlige prøve er en multiple choice eksamen.
Skriftlig aflevering (projekt) tæller 40% og multiple choice tæller 60% i den samlede eksamenskarakter, og begge dele skal bestås.

Kurset er udtaget til ITX-eksamen.
Se vigtig information om ITX-stedprøver på Studieinformation under punktet: Eksamen -> Eksamensform og regler -> Skriftlig stedprøve (ITX-prøve)
Krav til indstilling til eksamen

Den studerende skal aflevere en projektrapport udarbejdet i en gruppe. Projektemnet bliver tildelt ved kursusstart. Den studerende skal desuden deltage i peer-review og præsentation af projektet i plenum. Procedure og datoer for peer-review og præsentation oplyses ved kursusstart

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler

Multiple choice delen er uden hjælpemidler.

Projektdelen laves ud fra litteratur fundet og læst i løbet af kurset.

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen. Hvis den skriftlige aflevering (projekt) ikke er bestået, skal den afleveres senest 2 uger inden reeksamen. 

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 60
 • Forberedelse (anslået)
 • 72
 • Ekskursioner
 • 15
 • Projektarbejde
 • 52
 • Vejledning
 • 5
 • Eksamen
 • 2
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NFOB15014U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 1
Skemagruppe
B
Kapacitet
120
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt
Udbydende institut
 • Institut for Fødevarevidenskab
 • Institut for Idræt og Ernæring
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Søren Balling Engelsen   (2-76684369727267316e7831676e)
 • Nanna Roos   (3-7276734472697c77326f7932686f)
 • Mikael Agerlin Petersen   (3-716574446a737368326f7932686f)
 • Nanna Viereck   (3-72657a446a737368326f7932686f)
Underviser

Der anvendes både undervisere fra FOOD og NEXS samt eksterne undervisere fra fødevareerhvervet.

Gemt den 11-05-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students