Co-design af digital sundhed

Kursusindhold

Kurset giver et overblik over forskellige tilgange til design af digitale sundhedsteknologier og praktisk erfaring med co-design metoder. Formålet er at gøre den studerende i stand til at forstå sammenhæng mellem brugernes problemer og it-baserede løsninger og at kunne afveje styrker og svagheder ved forskellige designmetoder og -teknikker til digital design.

Med udgangspunkt i projektarbejde, vil kurset øve den studerende i at arbejde praktisk og refleksivt med undersøgelser, der er baseret på brugerinvolvering og design. Fokus vil være på hvordan designrettede aktiviteter og -artefakter kan bruges til at udvikle en bedre forståelse for hverdagspraksisser og behov samt digitale sundhedsløsninger til borgere, patienter eller andre sundheds-it brugere.

Efter kurset kan den studerende selvstændigt udvælge, planlægge og facilitere brugerinvolverende designaktiviteter til udvikling af digitale sundhedsløsninger. 

Engelsk titel

Co-Design of Digital Health

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i Sundhed og informatik

 

 
Målbeskrivelse

Viden

 • Redegøre for centrale tilgange til design af digitale sundhedsteknologier 
 • Redegøre for fordele og ulemper ved forskellige designtilgange
 • Demonstrere grundlæggende viden om co-designmetoder og -teknikker 
 • Redegøre for etiske, sikkerheds- og forretningsmæssige udfordringer omkring design af digital sundhed
   

Færdigheder

 • Kan tilrettelægge og facilitere co-design aktiviteter
 • Kan skabe sammenhæng mellem problemer og behov samt løsningsdesign
 • Kan udvælge og prioritere designteknikker til specifikke formål


Kompetencer

 • Kan indgå i gruppearbejde omkring co-design workshops eller lignende designaktiviteter
 • Kan selvstændigt planlægge og udføre en design-baseret undersøgelse med borgere,  patienter eller andre sundheds-it brugere (i henhold til KUs regler for datasikkerhed og fortrolighed).

Undervisningen vil være projekt- og seminarbaseret og således indeholde en kombination af forelæsninger, projektarbejde, workshops, oplæg fra de studerende selv og evt. oplæg fra relevante forskere eller profesionelle.

Undervisningsmateriale udgøres af udvalgte artikler og bogkapitler. 

Offentliggøres på kursets Absalon-side ved kursusstart.

Kurset kræver, at den studerende har indledende kendskab til kvalitative metoder, interaktionsdesign og videnskabsteori.

Kurset er reserveret til studerende på bacheloruddannelsen i sundhed og informatik.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende under kurset
Prøveformsdetaljer
Den individuelle skriftlige eksamensopgave udleveres i løbet af kurset og afleveres i eksamensperioden. Opgaven afleveres som en rapport og har et omfang svarende til min. 10 maks. 15 normalsider samt maks. 5 sider bilag.
Krav til indstilling til eksamen

Gruppeopgaver
I løbet af kurset udarbejdes 1-3 gruppeopgaver i relation til kursets centrale temaer. Som udgangspunkt arbejdes i grupper af størrelsen 4-6 studerende.
Gruppeopgaverne afleveres som rapporter af et omfang svarende til 10-15 normalsider. Aflevering og godkendelse af gruppeopgaver er en forudsætning for indstilling til eksamen.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Det er tilladt at bruge AI/LLM-baserede værktøjer efter regler, som er specificeret af underviserne ift. gruppeopgaver og eksamensopgaven.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Den samme som ordinær eksamen. Der afleveres en ny individuel skriftlig opgave, hvis alle gruppeopgaver er godkendt. 

Hvis 1-3 gruppeopgaver mangler eller ikke er godkendt aftales ny opgaveaflevering med underviser. Afleveringsdeadline er tre uger inden eksamen.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12, skal den studerende overbevisende og præcist kunne demonstrere viden, færdigheder og kompetencer som beskrevet under målbeskrivelsen.

 

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24
 • Forberedelse (anslået)
 • 92
 • Projektarbejde
 • 60
 • Eksamen
 • 30
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NDAB20011U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 1
Skemagruppe
B
Kapacitet
Ingen begrænsning
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Sundhed og informatik
Udbydende institut
 • Datalogisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Tariq Osman Andersen   (5-84718279815074793e7b853e747b)
Underviser

Tariq Osman Andersen
Henriette Mabeck

Gemt den 02-10-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students