Udvikling af cloud-baserede sundheds-apps

Kursusindhold

Faget giver introduktion til udvikling af apps med server- og cloudbaseret lagring af data. Emnerne præsenteres med vægt på forståelse af principperne i de datalogiske teknikker, der typisk benyttes til realisering af app- og cloudbaserede it-løsninger.

Opgaverne i kurset knyttes til design og udvikling af apps inden for det telemedicinske anvendelsesområde. De studerende får hands-on erfaringer med programmering, opsætning af klient-server løsninger, og brug af software development kits til denne type it-løsninger.

 

Engelsk titel

Development of Cloud-Based Health Apps

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at have tilegnet sig:

Viden om

 • muligheder og problemstillinger i forbindelse med lagring af data i skyen, herunder juridiske aspekter og sikkerhedsaspekter, f.eks. ved lagring af persondata i skyen

 • hvordan Apps kan understøtte FN's verdensmål 16 om bæredygtig udvikling med henblik på at give adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer.

 • asynkron programmering

 • design af brugergrænseflader i apps

 • pålidelig og sikker netværkskommunikation mellem app og cloud.

 

Færdigheder i

 • at opsætte og anvende et udviklingsmiljø til apps

 • enkel objektorienteret programmering

 • enkel asynkron programmering

 • at designe enkle brugergrænseflader til en app

 • at konstruere og udnytte en database, der er lagret i skyen.

 

Kompetencer

 • Indgå i et team, der udvikler apps med lagring af data i skyen

 • Selv designe og konstruere mindre apps

Forelæsninger, e-læring og projektarbejde

Materialet til dette fagområde er i konstant forandring. Materialet til dette fag vil hovedsagelig bestå af online artikler, teknisk dokumentation og de materialer som underviserne producerer.

 

Se Absalon for kursuslitteratur.

Bestået NDAB19000U Systemudvikling, NDAB11006U Sundheds-it: Systemudvikling og Databaser eller tilsvarende
Det er vigtigt at kunne forholde sig til omfattende, teknisk krævende og engelsksproget dokumentation.
Vidensdeling på holdet er en forudsætning for holdets succes. Det er derfor vigtigt, at du har erfaring med at indgå i teams og deling af teknisk viden

Programmeringssproget har tidligere været Java, platformen Android og faciliteter i Amazons cloud har været anvendt. Dette kan ændres, da der løbende sker udvikling på området.

Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende under kurset
Mundtlig prøve, 20 minutter uden forberedelsestid
Prøveformsdetaljer
3 obligatoriske gruppeafleveringer, som hver består af en skriftlig del (maks. 3 normalsider) og kode/​diagrammer/​dokumentation i bilag, samt en videopræsentation i løbet af kurset. Det er tilladt at benytte AI-værktøjer, men den studerende skal til eksamen selv kunne forklare og forsvare indholdet af den afleverede kode og dokumentation, samt sætte i relation til pensum.
Individuel mundtlig eksamen, 20 minutter inkl. votering. Den mundtlige eksamen består af den studerende giver en præsentation (8 min), der sætter pensum i relation til den udviklede app beskrevet i de tre gruppeafleveringer. Efterfølgende vil der blive stillet uddybende spørgsmål, hvor den studerende selv skal kunne reflektere over de anvendte teknologier og metode, herunder forslag til forbedringer.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Det er tilladt at anvende Large Language Models (LLM)/Large Multimodal Models (LMM) – fx ChatGPT og GPT-4.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Hvis ingen gruppeafleveringer mangler, afleveres en ny samlet aflevering.

Hvis en eller flere gruppeafleveringer mangler, skal den studerende udarbejde en udvidet samlet aflevering, der indeholder en redegørelse for de centrale temaer, der ikke er belyst på grund af den manglende gruppeaflevering. For hver manglende gruppeaflevering, skal den individuelle del af den samlede aflevering være tilsvarende længere (min. 5, maks 10 normalsider).

Hvis der ikke er afleveret gruppeafleveringer, så skal den studerende lave en rapport af et omfang på min. 20, maks. 25 normalsider baseret på de centrale temaer i gruppeafleveringerne.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12, skal den studerende overbevisende og præcist kunne demonstrere viden, færdigheder og kompetencer som beskrevet under målbeskrivelsen.

 

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 30
 • Forberedelse (anslået)
 • 111
 • Teoretiske øvelser
 • 30
 • Eksamen
 • 35
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NDAB16014U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 2
Skemagruppe
C
Kapacitet
Ingen begrænsning
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Sundhed og informatik
Udbydende institut
 • Datalogisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Thomas Troels Hildebrandt   (5-6b6c6f676843676c316e7831676e)
Gemt den 11-03-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students